elektronni_uslugi.jpg

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България и с цел ограничаване на контактите и струпването на клиенти на гише, Областна администрация Пазарджик апелира за използване на  електронните административни услуги от физическите и юридическите лица. Административните услуги, предоставяни от Областна администрация са достъпни на  официалната интернет страница на Областна администрация Пазарджик, раздел „Услуги – Електронни услуги“.

Подаването и връчването на документи по електронен път, свързано както с предоставянето на електронни административни услуги, така и с водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), се осъществява и чрез Системата за сигурно електронно връчване. Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията чрез Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща.

Система за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/