КОМИСИИ И СЪВЕТИ

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ/ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

1.
Областен съвет за  развитие
Поименен списък на членовете на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик
Материали: 05.06.2019г. 18.10.2018г. 15.10.2020г.
Областен управител
Стефан Мирев
2.
Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб 
Областен управител
Стефан Мирев
3.
 Областен съвет по сигурност 
Областен управител
Стефан Мирев
4.
 Областен съвет за тристранно сътрудничество 
Областен управител
Стефан Мирев
5.
 Областен съвет за енергийна ефективност 
Областен управител
Стефан Мирев
6.
 Областен експертен съвет по устройство на територията 
Областен управител
Стефан Мирев
7.
 Областен координационен механизъм подеинституционализация 
Областен управител
Стефан Мирев
8.
Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията 
Зам. областен управител
9.
Областна комисия по заетост към Областния съвет за развитие 
Зам. областен управител
10.
Областен съвет по условия на труд  
Зам. областен управител
11.
Областна комисия по транспорт  
Зам. областен управител
12.
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата  
Поименен списък на членовете на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик

План програма 2019-2020 г.

Годишен доклад 2018 г.

Зам. областен управител
13.
Регионален пандемичен комитет  
Зам. областен управител
14.
Областна епизоотична комисия за борба и профилактика на заразните заболявания по животните 
Зам. областен управител
15.
 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси 
Зам. областен управител
16.
 Областна комисия „Военни паметници” 
Зам. областен управител
17.
 Областен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата 
Зам. областен управител
18. 
Консултативен съвет по обществен контрол в областта на социалните услуги
Зам. областен управител
19. 
Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областта
Зам. областен управител
20. 
Областен съвет по култура
Зам. областен управител