Предложения и сигнали

Всеки гражданин или организация, както и омбудсманът, може да подава предложение или сигнал до Областния управител на област Пазарджик.

За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Сигналите се подават до Областния управител на област Пазарджик, когато той непосредствено ръководи и контролира органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия се съобщава.

Предложенията се правят пред Областния управител на област Пазарджик, когато той е органът, компетентен да реши поставените в тях въпроси.

Когато Областният управител не е компетентен да реши поставения въпрос, предложенията и сигналите, които са подадени до него, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

В производствата пред Областния управител на област Пазарджик сигналите и предложенията могат да се подават по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез изрично упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща, както следва:

1.      В центъра за административно обслужване на Областна администрация Пазарджик, находящо се в гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 2;

2.      На e-mail: @;

3.      На тел. 034/ 40 00 01;

4.      Чрез формата за директна връзка на ел. адрес: @.

5.      Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

6.      Чрез Системата за обмен на електронни съобщения (СЕОС).

Областният управител приема граждани и представители на организации и изслушва техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове.

Приемният ден на Областния управител се провежда всеки първи вторник на месеца – от 10:30 ч. в Приемна зала на Областна администрация Пазарджик, ет.1.   след предварително записване на тел. 034 40 00 33, и попълване на „Форма за регистриране“

Записване:

Лично - на телефон 034/40 00 33 или чрез попълнена "Форма за регистриране", която се подава в центъра за административно обслужване на Областна администрация Пазарджик.

По електронен път - чрез сканирано копие на попълнена "Форма за регистриране", която може да се изтегли от тук, изпратено по електронна поща на адрес: @ .

Подадените предложения и сигнали се регистрират.

Не се образува административно производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

В двумесечен срок от регистрирането или постъпването на предложението или сигнала се взема решение, което се съобщава в 7-дневен срок на подателя. Решението по предложение или сигнал се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят обясненията и възраженията на заинтересованите лица.

Съобщаването на решението на административния орган на подателя на предложението или сигнала става по реда на чл. 18а, във връзка с чл.114 (8) и чл.61 от АПК.

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Dostypno Za Vas