РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ 2018

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Областна администрация Пазарджик
2018 г.

 
 № по ред   Име и фамилия                               Длъжност Декларация  по чл. 35 ал.1 т.1 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.2 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.3 /файл/
      1  Светлан Карталов  Главен секретар      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download     Pdf Icon Download
      2  Ангел Стоев  Главен юрисконсулт       Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      3  Боян Мавров  Главен експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      4  Веселка Фурнаджиева  Младши експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      5  Георги Стойнов  Специалист      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      6  Гергана Калоянова  Главен експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download     Pdf Icon Download
      7  Гинка Дудова  Главен експерт – финанси       Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      8  Даринка Кочмаларска  Главен експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      9  Жени Димитрова - Праскова  Старши експерт
     Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      10  Иван Тилев  Главен експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      11  Лариса Савова Главен специалист      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      12  Любов Тренкова  Главен експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      13  Мария Ангелиева  Главен юрисконсулт 
     Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      14  Мария Ловчинова-Илкова  Главен експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      15  Мартин Ашикян  Младши експерт       Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      16  Милена Комсийска  Главен експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      17  Надежда Цокова  Главен счетоводител      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      18  Нели Петрова  Специалист      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      19 Петър Костов Директор дирекция АПОФУС Pdf Icon Download Pdf Icon Download
      20  Николай Колев  Директор дирекция АКРРДС      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      21  Николай Попчев  Младши експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      22  Николина Царска  Главен експерт „Човешки ресурси”      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      23  Стоян Иванчев  Служител по сигурността на информацията      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      24  Тодор Тодоров  Старши специалист       Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
25  Тоня Пеканова  Старши експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    

Dostypno Za Vas