РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ 2021

  

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Областна администрация Пазарджик
2021 г.

 
 № по ред               Име и фамилия                               Длъжност Декларация  по чл. 35 ал.1 т.1 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.2 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.3 /файл/
      1  Светлан Карталов  Главен секретар          Да
    ежегодно
    Pdf Icon Download
      2  Ангел Стоев  Главен юрисконсулт           Да
    ежегодно
   
      3  Боян Мавров  Главен експерт       Да
    ежегодно   
   
      4  Веселка Фурнаджиева  Младши експерт          Да
    ежегодно
   
      5  Георги Стойнов  Специалист          Да
    ежегодно
   
      6  Гергана Калоянова  Главен експерт           Да
    ежегодно
    Pdf Icon Download
      7  Гинка Дудова  Главен експерт – финанси           Да
    ежегодно
   
      8  Даринка Кочмаларска  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      9  Жени Димитрова - Праскова  Старши експерт
         Да
    ежегодно
   
      10  Иван Тилев  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      11  Лариса Савова Старши експерт      Pdf Icon Download      Pdf Icon Download    
      12  Любов Тренкова  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      13  Мария Ангелиева  Главен юрисконсулт 
         Да
    ежегодно
   
      14  Мария Ловчинова-Илкова  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      15  Мартин Ашикян  Младши експерт           Да
    ежегодно
   
      16  Милена Комсийска  Главен експерт          Да
    ежегодно
   
      17  Надежда Цокова  Главен счетоводител          Да
    ежегодно
   
      18  Нели Петрова  Специалист          Да
    ежегодно
   
      19 Николай Зайчев
Директор дирекция АПОФУС Да
    ежегодно
      20  Николай Колев  Директор дирекция АКРРДС          Да
    ежегодно
   
      21  Николай Попчев  Младши експерт          Да
    ежегодно
   
      22  Николина Царска  Главен експерт „Човешки ресурси”          Да
    ежегодно
   
      23  Стоян Иванчев  Служител по сигурността на информацията          Да
    ежегодно
   
      24  Тодор Тодоров  Старши специалист           Да
    ежегодно
   
25  Тоня Пеканова  Старши експерт          Да
    ежегодно
  

Dostypno Za Vas