РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.35, АЛ. 1 ОТ ЗПКОНПИ 2020

  

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Областна администрация Пазарджик
2020 г.

 
 № по ред               Име и фамилия                               Длъжност Декларация  по чл. 35 ал.1 т.1 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.2 /файл/ Декларация по чл. 35 ал.1 т.3 /файл/
      1  Светлан Карталов  Главен секретар      Да
    ежегодно    
    Pdf Icon Download
      2  Ангел Стоев  Главен юрисконсулт          Да
    ежегодно 
   
      3  Боян Мавров  Главен експерт        Да
    ежегодно  
   
      4  Веселка Фурнаджиева  Младши експерт      Да
    ежегодно    
   
      5  Георги Стойнов  Специалист        Да
    ежегодно  
   
      6  Гергана Калоянова  Главен експерт       Да
    ежегодно   
    Pdf Icon Download
      7  Гинка Дудова  Главен експерт – финанси        Да
    ежегодно   
   
      8  Даринка Кочмаларска  Главен експерт        Да
    ежегодно  
   
      9  Жени Димитрова - Праскова  Старши експерт
       Да
    ежегодно  
   
      10  Иван Тилев  Главен експерт       Да
    ежегодно   
   
      11  Лариса Савова Старши експерт      Да
    ежегодно    
   
      12  Любов Тренкова  Главен експерт      Да
    ежегодно    
   
      13  Мария Ангелиева  Главен юрисконсулт 
     Да
    ежегодно    
   
      14  Мария Ловчинова-Илкова  Главен експерт       Да
    ежегодно   
   
      15  Мартин Ашикян  Младши експерт        Да
    ежегодно   
   
      16  Милена Комсийска  Главен експерт       Да
    ежегодно   
   
      17  Надежда Цокова  Главен счетоводител          Да
    ежегодно
   
      18  Нели Петрова  Специалист      Да
    ежегодно    
   
      19 Николай Зайчев
Директор дирекция АПОФУС Pdf Icon Download Pdf Icon Download
      20  Николай Колев  Директор дирекция АКРРДС      Да
    ежегодно    
   
      21  Николай Попчев  Младши експерт       Да
    ежегодно   
   
      22  Николина Царска  Главен експерт „Човешки ресурси”         Да
    ежегодно 
   
      23  Стоян Иванчев  Служител по сигурността на информацията       Да
    ежегодно   
   
      24  Тодор Тодоров  Старши специалист       Да
    ежегодно    
   
25  Тоня Пеканова  Старши експерт        Да
    ежегодно  
   

Dostypno Za Vas