ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ

ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Наименование на структурата на регионално ниво Ведомство Адрес Ръководител Телефон, факс
 Дирекция „Регионален държавен архив” Пловдив, отдел Пазарджик ГУ “Архиви” към МС 4400, Пазарджик  ул.” Свети Иван Рилски”5 @ Директор- Ненка Иванова тел: 034 44 44 38 факс 034 44 44 32
Регионален отдел към Главна дирекция  за държавен технически надзор" - Пловдив ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР  4000 гр. Пловдив бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3 Началник отдел- Мария Вълкова тел: 032 26 54 50
Отдел „Статистически изследвания Пазарджик” НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 4400, Пазарджик ул.” К. Величков” 20  @ Началник-Георги Щерев тел: 034 40 27 12; 034 44-55-18
Териториално звено ГРАО Главна дирекция ГРАО 4400, Пазарджик ул.”Гурко”3 А ет. 3, стая 505 @ Началник сектор- Желязка Дянкова
тел: 034 44 56 60
Служба по геодезия, картография и кадастър Агенция по кадастъра 4400, Пазарджик   п.к. 251, ул.”Цар Иван Шишман” 2, @  Началник-сектор-инж. Ангел Юруков тел: 034 44 40 57; 034 44 86 25
 Регионална дирекция за национален строителен контрол-Южен централен район, сектор Пазарджик Дирекция за национален строителен контрол 4400, Пазарджик ул.. „Гурко” 3А @ Директор - инж. Юлия Желева
тел: 034 44-55-31
Направление “Стр.контрол” тел: 034 44 35 22 факс 44 35 22 
Инспектори “Строителен контрол” тел: 034 44-39-77; 034 44-48-77
Дирекция “Областно пътно управление”-Пазарджик Агенция пътна инфраструктура 4400, Пазарджик бул. „Ал.Стамболийски” 20 @ Директор- инж. Мая Шимбова

тел: 034 444725, 034 443987

факс: 034 44 62 33

Регионална инспекция по околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите 4400,  Пазарджик ул. “Гурко “3, ет.4, п.к. 220 @ Директор-Костадин Гешев
тел: 034 40 19 38; 034 44-18-75 ; факс 034 44 55 85 
Регионална лаборатория Изпълнителна агенция по околната среда 4400,  Пазарджик ул.” Гурко” 3, ет.4, п.к. 197 @ Началник отдел “РЛ”- Зорка Грозданова тел: 034 40 19  41; факс 034 40 19 42 
Регионално бюро към Басейнова дирекция Басейнова дирекция за управление на водите – Източно беломорски район-Пловдив 4400, Пазарджик Ул.” Гурко” 3, ет.4, @ 

Сектор-гр. Пазарджик
Георги Добрев

Николай Узунов

тел: 034 40 19 34; факс 034 40 19 28
Регионално управление на образованието Пазарджик Министерство на образованието и науката 4400, Пазарджик ул. “П. Яворов” 1, п.к. 69, @ Началник -  Дора Дулчева-Величкова
тел: 034 44-38-72; 034 44 50 02
Областна дирекция “Земеделие”  Министерство на земеделието и храните. 4400, Пазарджик ул.” Екзарх Йосиф “3, ет. 4 @ Директор - Милена Вълчинова
тел: 034 44 31 83 факс 034 44 86 20
Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” Пазарджик Държавен фонд „Земеделие” 4400 Пазарджик ул.“Ген.Гурко“ № 6, ет.4 Директор - Валентина Вълева тел: 034 40 64 22; 034 40 64 33
Общинска служба “Земеделие ” - Пазарджик Областна дирекция “Земеделие” 4400,  Пазарджик  ул. "Екзарх Йосиф" 3 ет.4 @ Началник - Гергана Георгиева-Гетова
тел: 034 44 86 33 ; Факс  034 44 86 20
Регионална дирекция по горите Изпълнителна агенция по горите 4400, Пазарджик бул. „Ал. Стамболийски” 50, @ Директор - инж. Владимир Влахов тел: 034 44 55 96; 034 44 83 34
Териториално звено “Рибарство и аквакултура” Изпълнителна “Агенция по рибарство и аквакултури” 4400,  Пазарджик ул. “Пловдивска” 3, Отговорник звено - Пазарджик - Стоян Любомиров тел: 034 44 36 49
Областна дирекция по безопасност на храните  Българска агенциа по безопасност на храните 4400, Пазарджик ул. “Н.Цанов” 4 @ Директор- Д-р Георги Чавдаров
тел: 034 44 42 12
Областна служба “ Съвети в земеделието” Национална служба за съвети в земеделието 4400, Пазарджик ул.” Цар Симеон “23 @; @ Началник отдел- Александър Туйков тел: 034 44 08 66
Сектор  “Регионална служба на контролно-техническата инспекция” Контролно-техническа инспекция за земеделска и горска техника 4400, Пазарджик ул. “Екзарх Йосиф”3, ет. 4 @ Иван Газепов тел: 034 44 17 37
Регионална Дирекция “Борба с градушките” Изпълнителна агенция “Борба с градушките” с. Гелеменово, община Пазарджик @ Директор - Емил Пашов
тел: 3522236 факс 034 44 68 76
Териториално подразделение - Пазарджик Регионална дирекция “Контрол на пазара” - за областите Пловдив, Смолян и Пазарджик със седалище Пловдив Комисия по търговия и защита на потребителите 4400, Пазарджик ул. ”Генерал Гурко” № 3, ет. 3, стая 3 @ Представител – Надя Иванова тел: 034/443495
Регионална здравна инспекция Министерство на здравеопазването 4400, Пазарджик ул.” Болнична” 17, Директор-Д-р Димитър Савов
тел: 034 43 72 20; 034 44 53 65 (в. 222); 034 44 18 99; Факс 034 44 30 61
Център за спешна медицинска помощ Министерство на здравеопазването 4400, Пазарджик ул. "Болнична" 7 @  директор- д-р Борис Манев тел: 034 44 45 64; 0878 41 80 77
Районна здравна осигурителна каса (РЗОК) НЗОК 4400, Пазарджик ул.” 11-ти август” 2  Директор- Донка Жейнова тел: 034 40 21 03 факс 034 40 21 07
Регионална дирекция”Социално подпомагане” Агенция за социално подпомагане 4400, Пазарджик ул.” Гурко”  3 А, @; @  Директор - Цветелина Арапова - Чавдарова
тел: 034 44 07 77
Дирекция “Областна инспекция по труда” Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” 4400,  Пазарджик ул.” Екзарх Йосиф “15А, @ Директор-Димитър Търпов тел: 034 44 14 91; 034 44 14 90; 034 44 14 81; 034 44 14 39
Дирекция “Бюро по труда”-Пазарджик Агенция по заетостта Дирекция “Регионална служба по заетостта”, Пловдив 4400,  Пазарджик ул.” Екзарх Йосиф “15А, Директор- Дочка Димкова тел: 034 44 46 11; 034 44 55 95; 034 44 62 89; 034 44 59 77
Областен отдел “Автомобилна администрация” Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” 4400, Пазарджик ул.”Хр. Смирненски” 26 @ Директор-Георги Георгиев тел: 034 48 59 07; 034 44 71 16
Териториална дирекция на НАП –Пловдив, офис за обслужване Пазарджик Национална агенция по приходите 4400, Пазарджик ул. “Ас. Златаров” 7,  Директор- Петко Петков тел: 034 40 32 00 факс 034 44 62 54
Изнесени работни места -Пазарджик Агенция за държавна финансова инспекция Териториална дирекция – Пазарджик 4400, Пазарджик ул.” Гурко” 6, П.к. 170 Ръководител: Роза Малинова тел: +359876811732
Митническо бюро – Пазарджик Агенция “Митници” Регионална митническа дирекция – Пловдив 4400, Пазарджик ул.” Пловдивска” 103 Началник-Георги Славов
тел: 034 44 61 85
СМЕТНА ПАЛАТА Сектор - Пазарджик Сметна палата Териториално поделение – Пловдив 4400, Пазарджик бул.” България” 2, ет. 12, п.к.100 Ръководител сектор-Мариана Петрова тел: 034 44 50 53
Областна дирекция на МВР  Министерство на вътрешните работи 4400, Пазарджик пл.”Съединение” 3 Директор -  Старши комисар Даниел Луков
тел: 034 44 62 41; 034 43 42 50
РУП  Велинград Гл. инспектор Стоян Дринов тел: 0359 5 25 72
РУП  Пазарджик Гл. инспектор Ненко Годжевъргов тел: 034 43 44 34
РУП  Панагюрище Гл. инспектор  Николай Барбалов тел: 0357 6 31 80; 0357 6 32 81
РУП  Пещера Гл. инспектор Камен Радев тел: 0350 6 24 71; 0350 6 24 72
РУП  Септември Гл. инспектор Даниел Бараков тел: 03561 22 11; 03561 35 31
Сектор „ Пътна полиция”-КАТ Областна дирекция на МВР 4400, Пазарджик ул. “Пловдивска” @ Началник- Гл. инспектор Асен Гешев тел: 034 44 62 70
Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението  Главна дирекция„Пожарна безопасност и защита на населението 4400, Пазарджик ул.” К. Величков” 66 Началник- Комисар Ангел Ангелов тел: 034 44 22 29
Център за специализирана и професионална полицейска подготовка- Пазарджик Академия на МВР 4400,  Пазарджик ул. “ Иван Соколов” 22   Директор -  Комисар Георги Гайков тел: 034 43 41 50; 034 44 47 47; факс 034 44 59 27
Териториална дирекция „Национална сигурност” Държавна агенция  национална сигурност 4400, Пазарджик пл.”Съединение”3 И.Ф. Директор Емил Илков тел; 034 434 240
Военно окръжие –II степен Пазарджик Министерство на отбраната  4400, Пазарджик ул. “2-ри януари” 10 Началник- подп. Петър Петров тел: деж. 034 44 54 63
Военен клуб - Пазарджик ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Социални дейности ,дирекция ВОЕННИ КЛУБОВЕ  –  отдел "Юг" 4400, Пазарджик ул.” Княз Ал. Батенберг” 32 @ Началник- Валентин Крантев тел: 034 44 47 38
Затвор ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” 4400, Пазарджик @ Началник-Веселин Коцев тел: 034 48 49 11 – централа факс 48 50 26
Сектор "Пробация" към Областна служба "Изпълнение на наказанията" - гр. Пловдив
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” - гр. София
4400 Пазарджик Ул. Пловдивска №2, ет.4 Началник- главен инспектор Тихомир Купенов тел: 034 44 84 89, 0878 272 984
Районно управление «Социално осигуряване» НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 4400,  Пазарджик ул. “Екзарх Йосиф “15 А  ул. 2-ри януари № 10 Директор- Елка Гълъбова тел: 034 44 43 66 факс 44 50 45
отдел “Пенсионно осигуряване” тел: 034 44 50 71; 034 44 41 60
Административен съд-Пазарджик Министерство на правосъдието 4400, Пазарджик ул.” К. Величков” 20 Председател-Веселка Златева
тел: 034 40 72 26 дел. 034 40 72 24 адм. секр  034 40 72 11
Окръжен съд-Пазарджик  Министерство на правосъдието 4400, Пазарджикул. “Хан Крум”3 Председател-Елеонора Серафимова тел: 034 40 95 00 факс 034 409 501
Окръжна прокаратура-Пазарджик Прокуратура на Република България 4400, Пазарджик ул. “Хан Крум”3 @ Окръжен прокурор-Албена Кузманова
тел: 034 44 63 35; 034 44 51 95 факс 034 40 82 13
ВиК Пазарджик ЕООД  МРРБ 4400, Пазарджик Ул. „2 Януари”  6 Управител-  Сергей Стойнов
тел: 034 44 43 40
Пазарджишка търговско-промишлена палата БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА 4400, Пазарджик ул. “Димитър Казаков-Нерон” 4 Ръководител- Георги Стоилов тел: 034 94 04 95
“Индустриално-стопанска асоциация”- Пазарджик  БЪЛГАРСКА ИВДУСТРИАЛНО-СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ 4400, Пазарджик ул. “Константин Величков”8  @ Ръководител- Цветанка Радина тел: 034 44 33 15 
КРИБ Пазарджик Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) 4400, Пазарджик ул. “Цар Иван Шишман” №2 @ КРИБ Пазарджик  Представител  Евгения Пекаж 0888 45 28 38
КНСБ КНСБ- Пазарджик 4400, Пазарджик ул. “Екзарх Йосиф” 15 @ Ръководител- Александър Шопов тел: 034 44 42 88
СРС”Подкрепа” СРС”Подкрепа” Пазарджик 4400, Пазарджик @ Ръководител-Димитър Хаджидимитров
тел: 034 44 23 33

Dostypno Za Vas