Е-УСЛУГИ

PosterminalБанкова сметка на Областна администрация Пазарджик
ДСК АД клон Пазарджик
BIC: STSABGSF
IBAN: BG76STSA93003101205801

Областна администрация Пазарджик предоставя електронни административни услуги за гражданите и за бизнеса, чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Може да заявите услуга, чрез е-заявление за съответната услуга от списъка по-долу или от Активни електронни административни услуги, позволяващи получаването им чрез Единния модел.

 

Списък на електронните услуги, предлагани от Областна администрация Пазарджик

Правни и административно-технически услуги

Код по ИИСДА

Наименование на услугата

2972  Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации е-заявление
процедура

Държавна собственост

Код по ИИСДА

Наименование на услугата

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост" е-заявление
 процедура 
1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост е-заявление
процедура
2529 Позволително за ползване на лечебните растения е-заявление
процедура
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост е-заявление
процедура
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността е-заявление
процедура
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги е-заявление
процедура
  Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавна собственост

Регионално развитие и териториално устройство

Код по ИИСДА

Наименование на услугата

1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение е-заявление
процедура
1966 Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждането на обекти с регионално значение е-заявление
 процедура
1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение. е-заявление
процедура
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение е-заявление
процедура
1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение е-заявление
процедура
1968 Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж е-заявление
процедура
1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект  е-заявление
процедура
2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  е-заявление
процедура
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж е-заявление
процедура
1976 Презаверяване на разрешение за строеж е-заявление
процедура
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект е-заявление
процедура
1969 Регистриране на технически паспорт на строеж е-заявление
процедура
1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж е-заявление
процедура
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост е-заявление
процедура
       Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (загл. изм. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 г.)  

Dostypno Za Vas