ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Обща информация
Процедура и заявление за достъп
Такси за предоставяне на обществена информация
Вътрешните правила
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на областна администрация - Пазарджик, както и форматите, в които е достъпна съгласно чл. 15а, ал. 3 от закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/
Информация за повторно използване
Регистри на заявленията
Годишни отчети по ЗДОИ

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

Работното време на Областната администрация е от 9:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч.

Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 до 17.30 ч. без прекъсване.

Звено за достъп до обществена информация:
Светлан Карталов, Главен секретар;
Николина Царска, Главен експерт „ЧР“, дирекция АПОФУС;
Мария Ангелиева, Главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС;
Мария Ловчинова, Главен експерт, дирекция АКРРДС;
Веселка Фурнаджиева, Младши експерт, дирекция АПОФУС.

Контакти:
Адрес:
Областна администрация Пазарджик
гр. Пазарджик
Адрес: ул. „Екзарх Йосиф”2
тел. 034 44 24 48, факс. 034 44 23 38
e-mail: @

Dostypno Za Vas