ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешните правила за организация на работата в Областна администрация - Пазарджик, за приложение на Закона за достъп до информация.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация 2021 г.

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ЗДОИ

Какво е добре да знаете?
Какви са правата ви съгласно Закон за достъп до обществената информация?

Този закон урежда правото Ви на достъп до обществена информация, а такава е всяка информация, свързана с обществения живот и която Ви дава възможност да си съставите мнение относно дейността на администрацията.  Право на достъп съгласно този закон имат всички български граждани, както и чужденците и лицата без гражданство, а така също и всички юридически лица.  Нашата администрация е длъжна да спазва следните основни принципи при осъществяване на достъп: 
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията; 
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация; 4. защита на правото на информация;
5. защита на личната информация; 
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.


Понятие и видове обществена информация

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация. “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.” Видовете обществена информация са:
Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия” – чл. 10 от ЗДОИ.
Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации”– чл. 11 от ЗДОИ.
Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”
ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).


Необходими документи

Заявление
, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ  Заявление    можете да изтеглите от тук. В заявлението трябва да посочите:
1.Трите Ви имена и адрес за кореспонденция. Ако става дума за фирма  наименованието и седалището на фирмата;
2. Описание на исканата информация;
3. Предпочитаната от Вас форма за предоставяне на достъп до исканата информация; Ако в заявлението не се съдържа посочените по-горе данни, то се оставя без разглеждане.
пряк изпълнител - длъжностни лица от Областна администрация Пазарджик, които отговарят за предоставянето на обществена информация, определени със заповед на областния управителя
срок на изпълнение - до 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/.

Следва да знаете и кога може да Ви бъде отказан достъп. Това може да стане в случаите когато:
1. исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
2. исканата информация засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставянето й.
3. исканата информация вече Ви е била предоставяна през предходните 6 месеца.

Когато Областна администрация  Пазарджик не разполага с исканата  информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок от получаването на заявлението, ние препращаме заявление до компетентния в случая орган и уведомяваме за това заявителя. Ако Областна администрация  Пазарджик не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок уведомява заявителя. Областният управител излиза с решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на информация, което можете да обжалвате пред Административния съд или пред Върховния административен съд.


Разходи при предоставяне на обществена информация

На основание чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и чл. 115 от Конституцията на Република България и Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министъра на финансите:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1. дискета -1 брой - 0,50 лв.
2. CD - 1 брой -0,50 лв.
3. DVD -1 брой - 0,60
4.разпечатване А4 - 0.12 лв. за 1 стр.
5.ксерокопие А4 - 0.09 лв. за 1 стр.
6.факс - 0.60 лв. за 1 стр. А4
7.видеокасета - 1 брой - 3,25 лв
8.аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв
9.писмена справка - 1.59 лв. за 1 стр. А4
II. Стойностите по т.I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г.(ДВ, бр.7 от 2001 г.)
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.
Сумите са платими в брой в счетоводството на Областна администрация Пазарджик, ет. 3, стая 303 или се превеждат по банков път по сметка на Областна администрация Пазарджик:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК
БУЛСТАТ:112121473

БАНКА ДСК АД
КЛОН ПАЗАРДЖИК
IBAN: BG76STSA93003101205801
BIC:STSABGSF


Контакти:
Адрес:
Областна администрация Пазарджик
гр. Пазарджик
Адрес: ул. „Екзарх Йосиф”2
тел. 034 44 24 48, факс. 034 44 23 38
e-mail: @

Работното време на Областната администрация е от 9:00 до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч. Работното време на звеното за административно обслужване е от 8:30 до 17.30 ч. без прекъсване.