ОБЯВИ

/публикувано на 08.03.2024 г./
Разрешение за строеж № РС-47/26.02.2024 г. - Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене
/публикувано на 08.03.2024 г./
Разрешение за строеж № РС-46/25.01.2024 г. - Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене
/публикувано на 01.02.2024 г./
Списък на лицензираните оценители, имаща право да извършват оценки за нуждите на областна администрация Пазарджик през 2024 г.
/публикувано на 02.01.2024 г./
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
/публикувано на 01.06.2023 г./
Имоти съгласно чл.83 от ЗГ на горите в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора към ТП ДГС Панагюрище
/публикувано на 30.05.2023 г./
Обявление на основание чл. 5, т. 1, чл. 6, т. 3 и т. 4 от Закона за защита при бедствия стартира изпълнението на утвърдена Програма за планово почистване на речното корито на река Марица от самонастанила се дървесна растителност, храсти и битови отпадъци с цел поддържане на нормална проводимост на реките, постоянна и превантивна защита от наводнения в област Пазарджик.
 • Обявление
 • Заявление от фирми
 • Декларация за запознаване
 • План програма за почистване-2023
/публикувано на 12.05.2023 г./
Обявление на основание чл. 5, т. 1, чл. 6, т. 3 и т. 4 от Закона за защита при бедствия стартира изпълнението на втори етап, съгласно утвърдена Програма за планово почистване на речните корита от самонастанила се дървесна растителност, храсти и битови отпадъци с цел поддържане на нормална проводимост на реките, постоянна и превантивна защита от наводнения в област Пазарджик.
 • Обявление
 • Заявление от фирми
 • Декларация за запознаване
 • План програма за почистване-2023
13.02.2023 г.
Разрешение за строеж № РС-44/10.02.2023 г. - Работен проект "Регионално депо за отпадъци - Пазарджик - Клетка 2"

01.02.2023 г.
Списък на лицензираните оценители, имаща право да извършват оценки за нуждите на областна администрация Пазарджик през 2023 г.

/публикувано на 11.01.2023 г./
Обявление прием заявления от лицензирани оценители

/публикувано на 06.10.2022 г./

Министерство на труда и социалната политика (МТСП), набира офертни предложения за придобиване на шест имота в шестте района на страната по NUTS-2, чрез публикуване на обява на официалната страница на МТСП (https://www.mlsp.government.bg/sotsialna-ikonomika). Процедурата по набиране на офертни предложения е удължена от 05.10.2022 г. до 11.10.2022 г.

Министерство на труда и социалната политика изпълнява дейности по проект № П41 „Развитие на социалната икономика“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, одобрен с Решение № 203 на Министерския съвет от 07.04.2022 г., очертаващ помощта по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. Компонент 1 от проекта - „Развитие на регионален административен капацитет за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани софтуерни, хардуерни, мрежови и пласмент решения“ предвижда да бъдат придобити шест имота в шестте района на страната по NUTS-2. Изискванията за параметрите на имотите са подробно разписани в приложената обява.

/публикувано на 08.09.2022 г./
Обявление на основание чл. 5, т. 1, чл. 6, т. 3 и т. 4 от Закона за защита при бедствия стартира изпълнението на утвърдена Програма за планово почистване на речните корита от самонастанила се дървесна растителност, храсти и битови отпадъци с цел поддържане на нормална проводимост на реките, постоянна и превантивна защита от наводнения в област Пазарджик.
 • План програма за почистване-2022
 • Заявление от фирми
 • Декларация за запознаване
31.12.2021
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
Образци на документи за изплащане от областния управител, по реда на чл.39а от ЗДС, на определени с решение на МС обезщетения.
12.10.2021 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството,на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“; участък Ихтиман – Септември, в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик
28.06.2021 г.
Обявление:Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем 
11.03.2021 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството,на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, участък „Ихтиман – Септември“, в землището на село Габровица, община Белово, област Пазарджик
10.02.2021 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започване на процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Белово, област Пазарджик
01.02.2021 г.
Списък на лицензираните оценители, имаща право да извършват оценки за нуждите на областна администрация Пазарджик през 2021 г.
22.12.2020 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
22.10.2020 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“ на територията на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик
13.07.2020 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“ на територията на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик
09.04.2020 г.
Обявление: от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за започнала процедура за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Нова жп гара Костенец“
08.01.2020 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
23.08.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.05.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.05.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
05.02.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
15.01.2019 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
04.01.2019 г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
23.08.2018 г.
Обявление: от Министрество на регионалното развитие и благоустройството за процедура по очуждаване на части от имоти за изграждане на обект: Въздушна линия  110 kv ВЕЦ "Въча -1" - ВЕЦ "Цанков камък"
04.05.2018 г.
Обявление: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване
13.03.2018г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик, река Бистрица
15.02.2018г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик
09.02.2018г.
Обявление от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
29.01.2018г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик
26.01.2018г.
Обявление прием заявления от лицензирани оценители
11.09.2017г.
Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик
04.07.2017г.
ОБЯВА - Провеждане на търг с тайно наддаване за част от имот - публична държавна собственост;

Dostypno Za Vas