EVOTION

Evotion

Проект EVOTION "EVidenced based management of hearing impairments: Public health pΟlicy making based on fusing big data analytics and simulaTION" – " Управление, основано на обективни данни за слуховите увреждания: формулиране на политики в общественото здравеопазване, основано на съчетаване на аналитични "големи данни" със симулационни модели" е финансиран по Програма Хоризонт 2020 на ЕС. Останалите партньори (общо 13 от 8 държави в ЕС) са представители на университети, научни звена и УНГ клиники, ИТ фирми и два държавни института с функции в областта на общественото здравеопазване. Проектът е високо иновативен и залага на анализа на обективни данни от пациенти както от наличните клинични регистри, така и събирани в реално време от слуховите апарати посредством приложен софтуер, инсталиран на мобилния им телефон. За да послужи този анализ за целите на политиката в здравеопазването, бяха разработени математически модели в подкрепа на вземането на политическите решения на основата на тези данни. За целите на аналитичните процеси беше разработен и математически език за дефиниране на моделите. Допълнително беше създадена и система за подкрепа на вземането на решения, чрез която тези модели могат да се усъвършенстват и симулират. Предстои интегрирането на отделните компоненти в прототип и окончателен вариант на мултифункционална онлайн платформа. Чрез нея експерти и лица, отговорни за вземането на политически решения, ще могат сами да създават свои модели на решения и да ползват аналитичните функции с цел формулиране на ефективни интервенции в общественото здравеопазване на базата на холистичен подход, основан на математически модели и анализ на данни. В работата участват представители на различните видове партньори (клиники, технически партньори и представители на публични институции). След като бъдат проведени всички необходими изпитания за валидиране на платформата, резултатите от проекта ще бъдат разпространени сред заинтересованите страни - структури на Министерството на здравеопазването, ангажирани в процесите на разработване на политики, както и пациентски организации. Ще бъдат създадени фокус групи, които ще бъдат обучени за работа с платформата и в които ще се обсъжда функционалността на самата платформа. Също така ще се ангажират и членове на организации на хора с увреден слух.

Dostypno Za Vas