home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Съобщение до собствениците на очуждени имоти в гр. Септември


  Във връзка с чл. 39а от Закона за държавната собственост в Областна администрация Пазарджик ще се приемат документи, доказващи правото Ви на собственост върху имотите, предмет на отчуждаването за изграждане на обект „ЖП линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 94+765 до км 97+896, по проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември", находящи се в землището на гр. Септември, ЕКАТЕ 66264, община Септември, област Пазарджик, за изплащане на паричното обезщетение, определено в Решение № 46 от 31 януари 2018 г. на Министерски съвет.
За целта собствениците на отчуждените части от имоти (ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА) следва да представят в деловодството на Областна администрация Пазарджик, стая №104, партерен етаж на Областна администрация-Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 2, следните документи:
1. Заявление – Образец № 1;
2. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (нотариално заверено копие);
3. Актуална скица на имота (оригинал);
4. Удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен (оригинал);
5. Удостоверение за вещни тежести от съответната Служба по вписванията към Агенция по вписванията, съдържащо справка по партидата на имота от датата на придобиването му (оригинал);
6. Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите - образец № 2, в оригинал в случаите, когато:
- заявлението се подава от упълномощено лице, или
- имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците;
Забележка към т. 6: Когато имотът е придобит по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.
7. Нотариално заверено споразумение между всички съсобственици за разпределение на обезщетението в случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата (оригинал);
8. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка;
9. Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо.
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
Същите следва да подадат заявление по образец - Образец №3, в Деловодството на Областна администрация на област Пазарджик, стая №104, партерен етаж на Областна администрация-Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 2, като приложат следните документи:
1. Документ за собственост – решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (нотариално заверено копие);
2. Актуална скица на имота (оригинал);
3. Удостоверение за вещни тежести от съответната Служба по вписванията към Агенция по вписванията, съдържащо справка по партидата на имота от датата на придобиването му (оригинал);
4.Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка;
5.Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се представлява от пълномощник.