velichkov.jpg

Областният управител на Пазарджик Трендафил Величков оспорва пред Административен съд Пазарджик, с искане за отмяна на незаконосъобразно решение № 34, което касае освобождаване на Управител на „МБАЛ-Велинград" ЕООД и избиране на нов временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ-Велинград" ЕООД до провеждането на конкурс.
Същото решение, със Заповед № ПО-35/01.03.2023г. издадена от Областния управител на област Пазарджик е върнато като незаконосъобразно за ново разглеждане от ОбС Велинград. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14 дневен срок от получаването, което не е осъществено от ОбС- Велинград. Заповедта на Областния управител за връщане на решението е постъпила в деловодството на ОбС Велинград на 02.03.2023г. В законно установения срок решението не е подложено на ново обсъждане. Председателят е свикал извънредна сесия на Общински съвет Велинград, насрочена на 16.03.2023г. от 14,30 часа с предварително обявен дневен ред с единствена точка. Видно от Протокол № 3, на посочената дата свиканата извънредна сесия на Общински съвет Велинград не се е състояла, поради липса на изискуемия кворум.
Съгласно чл. 45, ал.8 от ЗМСМА, върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.
В Областна администрация Пазарджик са постъпили и две жалби срещу горецитираното решение на Общински съвет Велинград от група общински съветници, към които е приложено писмо с вх. № 145/08.03.2023 г. от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество до Председателя на Общински съвет Велинград. КПКОНПИ е приела следното: „С оглед недопускане на конфликт на интереси, какъвто би възникнал при наличието на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастността и обективно изпълнение на служебните задължения, когато възникне подобна ситуация, лицето, заемащо висша публична длъжност – в случая Тодор Ушев и/или д-р Костадин Паунов, в качеството им на общински съветници в ОбС Велинград, следва да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, на основание чл. 63, ал. 1 във вр. с чл. 65 от ЗПКОНПИ. Според разпоредбата на чл. 64 от ЗПКОНПИ при наличие на данни за частен интерес във връзка с конкретно правомощие или задължение по служба на лице, заемащо висша публична длъжност, органът по избора или назначаването е длъжен да направи отвод на това лице“. Двамата общински съветници гласували „за“ при приемане на решението на общински съвет Велинград, а именно Тодор Ушев и Костадин Паунов не са имали право да участват в гласуването по тази точка от обявения дневен ред и е следвало да се отведат от гласуване, поради наличие на конфликт на интереси. Тодор Ушев е действащ управител на МБАЛ „Здраве-Велинград“ ЕООД, а Костадин Паунов е действащ управител на частното „ДКЦ 1 Велинград“ ЕООД.
Областният управител счита, че решение № 34 на Общински съвет Велинград е незаконосъобразно, тъй като е прието при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и неспазване на установената форма - основания за оспорване по чл.146, т. 2 и т. 3 от АПК пред Административен съд Пазарджик.  


Dostypno Za Vas