ms-ministerski-savet.jpg

Правителството одобри изменения на Устройствения правилник на областните администрации, приет с ПМС № 121 от 2000 г.  

Последното изменение на Устройствения правилник на областните администрации е прието с ПМС № 336 от 2021 г. С него броят на заместник областните управители е намален до един във всяка област, с изключение на област София, за която намалението е до двама заместник областни управители.  

С цел повишаване на административния капацитет и подобряване на изпълнението на функциите в областните администрации на областите Бургас, Велико Търново, Варна, Пловдив и Стара Загора с настоящите промени се предлага увеличаване на заместник областните управители на посочените области до двама.  

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.    


Slice