ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ:,,ПОЧИСТВАНЕ РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА МЪТНИЦА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОРКОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА СТАРА РЕКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД РАКИТОВО” ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП
 /№ 9091741- УНИКАЛЕН КОД В ПОРТАЛА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ/

1. ЗАПОВЕД № ОБП-192/23.08.2019 ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

3. Указания за участие

4. Техническо задание

5. Протокол за разглеждане и оценка на офертите

6. Заповед за класиране на участниците

7. Договор за възлагане на обществена поръчка

Dostypno Za Vas