ПРИЛОЖЕНИЯ /Достъп до официална и служебна обществена информация /

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАЗАРДЖИК, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Регистърът е утвърден със заповед на областния управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов № АД89/12.04.2012 г.