ПРИЛОЖЕНИЯ /Достъп до официална и служебна обществена информация /

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЗДОИ 2018 ГОДИНА


 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Звено за достъп до обществена информация;

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Ред за достъп до публичните регистри;
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
ЗАПОВЕД за утвърждаване на  Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна;


 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - Годишни и междинни финансови отчети;

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Списък на информация, която е публична, съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ;

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Заявление за достъп до обществена информация;

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - Разходите по предоставяне на обществена информация.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10    Регистърът е утвърден със заповед на областния управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов № АД89/12.04.2012 г.

Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за 2017г.

Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за първото тримесечие на 2017г.

Финансов отчет на Областна администрация за 2016г.