velichkov.jpg
Със заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков се връща като незаконосъобразно решение №34 на Общински съвет Велинград, което касае освобождаване на управителя на „МБАЛ-Велинград" ЕООД и избиране на нов временно изпълняващ длъжността управител до провеждането на конкурс.
В самото решение липсва фактическа аргументация даваща основание за отстраняване на досегашният управител на „МБАЛ - Велинград“. В предложението, направено от името на Кмета на общината също не се съдържа такава фактическа обосновка.
В Протокол No 2 от проведеното заседание на Общински съвет Велинград на 23.02.2023 г. също не са представени мотиви. Разпоредбата на чл.59, ал.2, т.4 от АПК вменява на административния орган освен правни основания, да посочи и фактически такива, което в случая не е изпълнено – такива не се съдържат в предложението на кмета, протокола от проведено заседание, нито в самото решение.
Решението на Общинския съвет не отговаря и на изискванията за форма на административния акт, посочени в чл.59, ал.2 от АПК. То е прието при липса на мотиви и неспазване на установената форма - основание за оспорване по чл.146, ал.1, т.2 от АПК.
За освобождаване на досегашния управител на общинската болница е нужно съгласие на Общинския съвет, както и посочване на относимото правно основание за отстраняването му от длъжност. Като правни основания са посочени само чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.5 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества. Не са посочени основания от Търговския закон, Закона за лечебните заведения и Закона за публичните предприятия, приложим по силата на препращащата норма на чл. 64, ал. 2 от Закона за лечебните заведения. Съгласно тази разпоредба Договорът за управление и контрол на членове на органите на управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала се прекратява предсрочно в изчерпателно изброените хипотези на чл. 24 от Закона за публичните предприятия.
На основание чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА върнатото за ново обсъждане решение не влиза в сила и следва да се разгледа от общински съвет Велинград в 14 – дневен срок от получаването на заповедта на областния управител.


  


Dostypno Za Vas