24012023.jpg

Грипната епидемия в област Пазарджик се удължава до 31 януари със заповед на директора на РЗИ Пазарджик д-р Димитър Савов, след съгласуване с главния държавен инспектор д-р Ангел Кунчев.
Решението за удължаване срока на грипната епидемия бе взето на проведено заседание на Областния щаб за борба с грипа и след анализ на епидемичната обстановка.
За седмицата от 16.01.2023 до 22.01.2023 г. по данни подадени от сентинелните практики, нивата на заболеваемост от грип се запазват високи, макар с лек спад – 296,19 на 10 000 население /332,84 на 10 000 - предходен период/. Най-висока е заболеваемостта във възрастовата група от 0 до 4 години, а най-ниска над 65 години. Отчита се значително намаляване на заболяването сред децата в ученическа възраст.
Заповедта на директора на РЗИ влиза в сила от 25 януари. Възстановява се учебния процес считано от 25.01.2023 г. и всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други.
Останалите противоепидемични мерки се запазват:
• Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и деца.
• Преустановяват се профилактичните прегледи и задължителните имунизации и реимунизации, които се извършват от общопрактикуващите лекари (ОПЛ).
• Преустановяват се посещенията на външни лица/свижданията в лечебните заведения за болнична помощ. Не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
• Провежда се стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като откритите болни деца се връщат по домовете. Не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и други двукратно за деня и често проветряване на помещенията.
• Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
Във връзка с профилактика на грипа, специалистите от РЗИ Пазарджик напомнят, че поддържането на лична хигиена и спазване правилата на респираторния етикет са от изключителна важност, както и здравословното хранене, и спазването на ежедневен режим.  


Dostypno Za Vas