200520222.jpg

Кметът на Пещера Йордан Младенов, областният управител на Пазарджик Андрей Гечев, председателят на общински съвет Пещера д-р Николай Пенев и представител на фирмата изпълнител на проекта, прерязаха лентата на три изцяло обновени улици в град Пещера.  Ремонтираните улици са  „Георги Кьосеиванов“, „Иван Вазов“ и „Изгрев“. Ритуален водосвет извърши негово благоговейнство отец Тодор.

Строежът представлява реконструкция на улична мрежа в гр. Пещера по ул. „Иван Вазов“, ул. „Изгрев“ и на ул. „Георги Кьосеиванов“. Изпълнена е реконструкция на пътната конструкция – асфалтови пластове и основа от трошенокаменна настилка. Подменени са тротоарната настилка с бетонови плочи и нови бетонови бордюри според новата нивелета,. В местата на пешеходните пресичания и достъп до имоти и гаражи са предвидени и изпълнени понижения на бордюрите съгласно проектните детайли. Тротоарите са с различни ширини до съществуващите огради.

Областният управител Андрей Гечев поздрави ръководството на общината за успешната реализация на проекта и декларира готовност за сътрудничество и подкрепа, за да продължи подобряването на инфраструктурата в град Пещера. Кметът на общината Йордан Младенов поздрави живеещите в района с новата придобивка и допълни, че освен финансовата подкрепа от от фонд "Земеделие", средствата за подмяна на водопровода  са осигурени от държавата и общината, която от своя страна е инвестирала в подмяна на водопровода за стопански нужди. Председателят на общински съвет д-р Никола Пенев  Пенев изрази удовлетворението си от новата визия на улиците и благодари за това, че като принципал на общинската собственост, общинският съвет и гражданите на града получават тази поредна, прекрасна придобивка.

Проектът е на стойност 962 304 лв. Финансиран е в рамките на процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7.2 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г., съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.  


Slice