09082021.jpg

Шестата Регионална среща на заинтересованите страни по проект REGIONS for FOOD  се проведе в Пазарджик. Участници бяха представители на регионалните публични органи в областта на агро-храните, научно-изследователски и академичните организации, НПО и бизнеса.

Целта на срещата беше да бъде обсъден вторият проект на План за действие, както и разработените Стратегически препоръки за европейски политики, насочени към цифровизацията на агро-хранителния сектор.

Един от акцентите в срещата беше обсъждането на конкретните дейности залегнали в Плана както и напредъка по тяхното изпълнение към момента. Три са основните дейности, като първата е организационна и касае сформирането на комисия към Областния съвет за развитие на Област Пазарджик, която да действа като дискусионно пространства по въпросите на дигитализацията специално в аграрния и хранителния сектор. Втората дейност, която е в сферата на висшето образование е разработване на магистърска програма в Аграрен университет Пловдив по направлението електронна търговия с перспектива да се доразвие до нови технологии и цифровизация в земеделието. Третата дейност е с практическа насоченост и вече се изпълнява. Тя представлява изграждане на мрежа от метеорологични станции за нуждите на малки земеделски стопани и се изпълнява от Фондацията „Земята източник на доходи“ Пловдив.

Важно за напредъка на проекта беше представянето и дискусията по разработените от партньорите по проекта „Стратегически препоръки за европейски политики, насочени към цифровизацията на агро-хранителния сектор“. Препоръките са плод на проучвания и анализи за цифровизацията, проведени през първата фаза на проекта във всички държави партньори. Представителите на заинтересованите страни препотвърдиха направените препоръки, като се съгласиха, че голяма част от тях напълно съвпадат с изводите направени при анализирането на сектора в България. Предстои препоръките да бъдат окончателно приети по време на междурегионална среща с участието на политически представители, предвидена за октомври 2021 г., като окончателният документ ще бъде разпространен по време на фаза 2 от проекта като ще бъде предоставен по официален път на съответни европейски институции.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на проекта (https://www.interregeurope.eu/regions4food/)  


Dostypno Za Vas