ms-ministerski-savet.jpg

Правителството одобри отчета за напредъка при изпълнението на най- големия пакет от 1566 мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест, с които се редуцират изискваните от заявителите документи, увеличава се служебният обмен на документи, намалят се някои срокове и такси, стандартизират се услуги на администрации със сходен профил на дейност.

Обобщената информация от отчетите показва, че от общо 1566 мерки са изпълнени 1105 (70,56%), в процес на изпълнение са 381 (24,33%), а изпълнението на 80 (5,11%) от мерките все още не е започнало.

За неизпълнените мерки работата и отчитането продължава в рамките на Съвета за административната реформа, като крайният срок за изпълнението е до края на 2020 г.

С цел осигуряване на публичност на постигнатите резултати, конкретното описание на изпълнените мерки е публикувано на Портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/.

На днешното правителствено заседание бяха одобрени също така Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция. Насоките се базират на законовата уредба на дейността по системна интеграция