ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК

 

         На 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) влиза в сила нов Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу за краткост Общ регламент за защита на данните (ОРЗД).

         Целта на ОРЗД е да уеднакви законодателството на отделните държави-членки в областта на личните данни и едновременно с това да гарантира на физическите лица от всички държави-членки адекватната защита на личните им данни при тяхната обработка.

         В качеството си на администратор на лични данни, Областна администрация Пазарджик се стреми да отговори на всички високи стандарти, принципи и технологични изисквания, предвидени в ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като обработва единствено данни на физическите лица, които са изискуеми и необходими за постигане на целите по предоставяне от Областна администрация Пазарджик на услуги на гражданите, или при изпълнение на нейни законови задължения и/или компетенции, в това число като осигурява нужните условия за законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни и тяхното отговорно съхранение.

Данни за Администратора на лични данни:

 Областна администрация Пазарджик

 БУЛСТАТ: 112121473

 Адрес: 4400, гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ №2

Телефон: 034/400001

Ел. поща: @

Интернет страница: pz.government.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните

Велизар Петков

Телефон: 034/400026

Ел. поща: @

Данни относно компетентния Надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2

Телефон: 02/915 3 518

Ел. поща: @, @

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице."

Личните данни са обикновени и специални.

Обикновените са няколко вида:

 • Свързани с физическата идентичност на лицата – три имена, постоянен и настоящ адрес, ЕГН, номер на лична карта, орган и дата на издаването й, електронен адрес, телефон;
 • Свързани с икономическата идентичност – имотно и финансово състояние, участие и/или притежание на дялове, ценни книжа в дружества, наличие на публични задължения, данъчен идентификационен номер;
 • Свързани със социалната идентичност – образование, трудова дейност, гражданство;
 • Свързани със семейната идентичност – семейно положение, родствени връзки.

Специалните лични данни се наричат още „чувствителни“ и разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Какви лични данни събира Областна администрация Пазарджик?

Като орган на изпълнителната власт и за да може ефективно да предоставя услуги на гражданите, Областна администрация Пазарджик събира, съхранява и обработва значителен обем от информация, включително лични данни на физическите лица, свързани с физическата им идентичност, както следва:

 - три имена, ЕГН (личен номер на чужденец), служещи за проверка на самоличността на съответното лице;

- данни за пълномощник и за неговото пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник;

- данни за комуникация с гражданите, например адрес за кореспонденция, телефонен номер и електронен адрес.

Защо Областна администрация Пазарджик събира и съхранява лични данни?

Във връзка с упражняването на нашите официални правомощия, спазване на законови задължения, защита на законни интереси или при изпълнение на задачи от обществен интерес.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Какви принципи спазваме при обработване на лични данни?

Областна администрация Пазарджик спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни, а именно:

- Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

- Ограничение на целите за обработване;

- Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

- Точност и актуалност на данните;

- Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

- Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Как и за какви цели използваме Вашите лични  данни?

Областна администрация Пазарджик събира, обработва и използва лични данни, за да може да предлага и осъществява изпълнението на определени видове услуги на гражданите, които са достъпни тук.

Областна администрация Пазарджик обработва Вашите лични данни за следните цели:

- Извършване на услуга, за която Вие сте ни предоставили информация, съдържаща Ваши лични данни, изискваща обработването на това Ваше искане - например в случаите, когато сте подали заявление за издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот и др.

- При подаване на жалби и сигнали, в които сте представили информация, съдържаща Ваши лични данни;

- При искания по ЗДОИ се обработва информация за отделни субекти на данни, в която може да се съдържат данни за физическа, икономическа, социална или друга идентичност на лица. Областна администрация Пазарджик предоставя такава информация само и доколкото тя отговаря на целите на ЗДОИ;

- За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на Областна администрация Пазарджик.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

- За целите на сключване на договор и изпълнение на договорни взаимоотношения;

- За целите на легитимния интерес на Областна администрация Пазарджик - напр. при извършване на видеонаблюдение на територията на сградата на Областна администрация  с оглед осигуряване сигурността и защитата на имуществото, нейните служители и посетителите;

- За изпълнение на проекти, финансирани с европейски, или други безвъзмездни  средства.

Трансфериране на лични данни с други организации или лица

Извън Областна администрация Пазарджик лични данни на физически лица, предоставили ги на институцията, могат при необходимост (правно основание, задължение, нормативно изискване, данни за извършено нарушение, договор и т.н.) да се предоставят на:

 • Публични органи – НАП, НОИ, МВР, бюра по труда, съдебни органи, прокуратура, контролни органи, органи на местното самоуправление, държавни агенции, компетентни структури на изпълнителната власт;
 • На обработващ лични данни – физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на работодателя и по негово възлагане;
 • Служителите на Областна администрация Пазарджик имат достъп до Ваши лични данни само доколкото осигуряването на такъв достъп им е необходим за изпълнението на техни служебни задължения, и за предоставянето на исканите от Вас услуги. Всеки от служителите, който има достъп и обработва по някакъв начин лични данни, е поел ангажимент за конфиденциалност.

Как защитаваме Вашите лични данни, които събираме?

За да гарантира правата Ви в сферата за защита на личните данни Областна администрация Пазарджик има разработени Политика за защита на личните данни и Оценка на риска, в които подробно са описани организационните и техническите мерки, които сме предприели за защита на личните данни и тяхната обработка.

Избираме подходящи технически и организационни мерки, които да обезпечат сигурността на информацията, обработвана в деловодната система АКСТЪР-ОФИС и регистрите на Областна администрация Пазарджик.

В какви срокове съхраняваме личните данни?

Съхраняваме личните данни, получени за целите за които се обработват, съгласно сроковете приети с Номенклатурата на делата със срокове за съхраняване на Областна администрация Пазарджик, които са съобразени с действащото законодателство.

Какви са Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни?

Според Общия регламент за защита на личните данни физическото лице, за което се отнасят данните има право на:

 1. Право на достъп на личните Ви данни, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране или допълване на неточни или на непълни лични данни;
 3. Право на изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) – когато се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, като например оттеглено съгласие, изтекъл срок на съхранение и т.н.
 4. Право на ограничаване на обработването – това Ваше право не е абсолютно. Ограничаване на обработването е възможно в следните случаи:
 • когато сте оспорили точността на личните данни, за срока, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • когато Областна администрация Пазарджик не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Областна администрация Пазарджик имат преимущество пред Вашите интереси.
 1. Право на преносимост на данните – имате право, при определени обстоятелства, да получите копие от Ваши лични данни в електронна форма и да ги използвате отново с други доставчици на услуги. Това право се отнася само за информация, обработена с автоматизирани средства или информация получена с Ваше съгласие.
 2. Право на възражение – можете да го упражните по всяко време, при условие че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които да имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи.

Заявлението за упражняване на горецитираните права, може да намерите тук.

Какви са средствата Ви за правна защита?

Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или до съда.

 • Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган (КЗЛД), ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОЗРД). КЗЛД е длъжна да Ви информира за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултатите от нея, включително за възможността за съдебна защита.
 • Имате право и на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни, когато считате, че правата Ви по ОРЗД са били нарушени, в резултат на неправомерно обработване.

Настоящата Декларация за поверителност на Областна администрация Пазарджик е актуална към 20.10.2022г., като запазваме правото си да я променяме или допълваме при изменение на приложимото законодателство, по инициатива на Областна администрация или по препоръка на КЗЛД.

Необходимо е периодично да посещавате сайта на Областна администрация Пазарджик, за да преглеждате настоящата Декларация.

Dostypno Za Vas