Областен план за защита при бедствияПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ - ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ЧАСТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ

ПРАВИЛА за поведение и действие на населението при земетресение

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ

ЧАСТ НАВОДНЕНИЕ

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
В ЧАСТ „НАВОДНЕНИЯ” - Рег. № 2400-5/06.01.2012 г.


ЧАСТ ПОЖАРИ

ЧАСТ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВНИЯ

ЧАСТ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

Приложение №3 - Инструкция за употреба на йодни таблетки

Пунктове за йодни таблетки и ИСЗ

Приложение №6 - Ръководство за лична деконтаминация

Приложение №7 - Дозови критерии

СПИСЪК НА СГРАДИТЕ И КАПАЦИТЕТА ИМ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ НАСТАНИ ОСТАНАЛО БЕЗ ПОДСЛОН НАСЕЛЕНИЕ, МЕСТА ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ПАЛАТКОВИ ЛАГЕРИ, МЕСТА ЗА РАЗДАВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ И ХРАНА, СБОРНИ ПУНКТОВЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЪЛНА ЕВАКУАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО