Обща информация

Обща информация

Какво е добре да знаете?
Какви са правата ви съгласно Закон за достъп до обществената информация?

Този закон урежда правото Ви на достъп до обществена информация, а такава е всяка информация, свързана с обществения живот и която Ви дава възможност да си съставите мнение относно дейността на администрацията. Право на достъп съгласно този закон имат всички български граждани, както и чужденците и лицата без гражданство, а така също и всички юридически лица. Нашата администрация е длъжна да спазва следните основни принципи при осъществяване на достъп:
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;
5. защита на личната информация;
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.


Понятие и видове обществена информация

Предпоставките и правилата за достъп до обществена информация са регламентирани в Закона за достъп до обществена информация. “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.” Видовете обществена информация са:
Официална: “Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия” – чл. 10 от ЗДОИ.
Служебна: “Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации”– чл. 11 от ЗДОИ.
Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”
ЗДОИ не се прилага и информация по реда, предвиден в него не може да се получи, когато става дума за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България (чл. 8 от ЗДОИ).


Необходими документи

Заявление, съдържащо данните по чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Заявление можете да изтеглите от тук. В заявлението трябва да посочите:
1.Трите Ви имена и адрес за кореспонденция. Ако става дума за фирма наименованието и седалището на фирмата;
2. Описание на исканата информация;
3. Предпочитаната от Вас форма за предоставяне на достъп до исканата информация; Ако в заявлението не се съдържа посочените по-горе данни, то се оставя без разглеждане.
пряк изпълнител - длъжностни лица от Областна администрация Пазарджик, които отговарят за предоставянето на обществена информация, определени със заповед на областния управителя
срок на изпълнение - до 14 дни от датата на регистрация на заявлението с възможност за удължаване /когато поисканата информация е в голямо количество; когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му/.

Следва да знаете и кога може да Ви бъде отказан достъп. Това може да стане в случаите когато:

1. исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.
2. исканата информация засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставянето й.
3. исканата информация вече Ви е била предоставяна през предходните 6 месеца.

Когато Областна администрация Пазарджик не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок от получаването на заявлението, ние препращаме заявление до компетентния в случая орган и уведомяваме за това заявителя. Ако Областна администрация Пазарджик не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14 дневен срок уведомява заявителя. Областният управител излиза с решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на информация, което можете да обжалвате пред Административния съд или пред Върховния административен съд.

Dostypno Za Vas