Open data

324242

Отворените данни представляват публичната информация, събирана, създавана и поддържана от организациите от обществения сектор и публикувана в отворен машинночетим формат (CSV, RDF, XML, JSON и др.), позволяващ повторна употреба за търговски или нетърговски цели. В общите случаи отворените данни се предоставят безплатно или се заплаща минимална такса, покриваща само преките разходи за предоставяне на набора от данни. Данните се предоставят с права за свободно повторно използване, обработка, съпоставяне с други отворени данни и разпространение без ограничения за използването им. Изключва се информация, която съдържа лични данни, класифицирана информация или друга информация, за която е необходимо да се доказва правен интерес.

Чрез Opendata гражданите имат възможност да анализират отворените данни, да ги допълват, комбинират и дори да събират свои бази данни, така че да извлекат полезна за себе си и за обществото информация, а оттам и да допринесат за подобряване на публичните услуги.


Към системата

Dostypno Za Vas