home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА НА ОРГАНИТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 
Наименование на структурата на регионално нивоВедомствоАдресРъководителТелефон факс
 Дирекция „Регионален държавен архив” Пловдив, отдел Пазарджик ГУ “Архиви” към МС 4400, Пазарджикул.” Свети Иван Рилски”5pazardjik@archives.government.bgДиректор- Ненка Иванова44 44 38факс 44 44 32 
Регионален отдел  ПловдивДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОРРегионален отдел къмГлавна дирекция  за държавен технически надзор" - Пловдив4000 гр. Пловдив бул. “Санкт Петербург” № 67, ет. 3Началник отдел-Мария Вълкова032 26 54 50 
Отдел „Статистически изследвания Пазарджик”НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ4400, Пазарджикул.” К. Величков” 20 Gshterev@pzjk-12.nsi.bgНачалник-Георги Щерев 40 27 1244-55-18 
Териториално звено ГРАОГлавна дирекция ГРАО4400, Пазарджикул.”Гурко”3 Ает. 3, стая 505pz@grao.government.bg Началник сектор-Мариана Мачканскат/ф 44 56 60 
Служба по геодезия, картография и кадастърАгенция по кадастъра 4400, Пазарджик п.к. 251, ул.”Цар Иван Шишман” 2, pazardzhik@cadastre.bgНачалник-сектор-инж. Ангел Юруковт/ф 44 40 57, 44 86 25 
 Регионална дирекция за национален строителен контрол-Южен централен район, сектор ПазарджикДирекция за национален строителен контрол4400, Пазарджикул.. „Гурко” 3Аrdnsk_pazardjik@abv.bg  Директор-  инж. Руслан Райчев Направление “Стр.контрол” Инспектори “Строителен контрол”:44-55-3144 35 22факс 44 35 22 44-39-77  44-48-77
Дирекция“Областно пътно управление”-ПазарджикАгенция пътна инфраструктура4400, Пазарджикбул. „Ал.Стамболийски” 20opu_pazardzik@abv.bgДиректор-инж. Мая Шимбова   44 44 10факс 44 62 33 44 44 15 
Регионална инспекция по околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите 4400,  Пазарджикул. “Гурко “3, ет.4, п.к. 220 riewpz@riewpz.org  Директор-Костадин Гешев   40 19 38факс 44 55 85 44-18-75 
Регионална лабораторияИзпълнителна агенция по околната среда4400,  Пазарджикул.” Гурко” 3, ет.4, п.к. 197reglab_pz@yahoo.comНачалник отдел “РЛ”Зорка Грозданова40 19  41факс 40 19 42
Регионално бюро към Басейнова дирекцияБасейнова дирекция за управление на водите – Източно беломорски район-Пловдив4400, ПазарджикУл.” Гурко” 3, ет.4,bd_plovdiv@abv.bg Старши експерт – отдел “Контрол”Николай Узунов  40 19 34  факс 40 19 28
Регионално управление на образованието ПазарджикМинистерство на образованието и науката4400, Пазарджикул. “П. Яворов” 1,п.к. 69,riopz@pasat.bgНачалник-Валентина Кайтазова т/ф  44-38-72  44 50 02
Областна дирекция “Земеделие”Министерство на земеделието и храните.4400, Пазарджикул.” Екзарх Йосиф “3, ет. 4 odzg-pazardjik@mbox.digsys.bg  Директор- Стоян Траянов 44 31 83 факс 44 86 20
Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” ПазарджикДържавен фонд „Земеделие”4400 Пазарджикул.“Ген.Гурко“ № 6, ет.4Директор- Валентина Вълева40 64 2240 64 33
Общинска служба “Земеделие ” - ПазарджикОбластна дирекция “Земеделие”4400,  Пазарджик ул. "Екзарх Йосиф" 3 ет.4oszg_pazardjik@abv.bgНачалник-Светла Петкова44 86 33Факс  44 86 20
Регионална дирекция по горите Изпълнителна агенция по горите4400, Пазарджикбул. „Ал. Стамболийски” 50, RugPazardjik@nug.bg  Директор-инж. Ангел Кузманов  44 55 96 44 83 34  
Териториално звено “Рибарство и аквакултура”Изпълнителна “Агенция по рибарство и аквакултури”4400,  Пазарджикул. “Пловдивска” 3, Отговорник звено - ПазарджикСтоян Любомировт/ф 44 36 49 
Областна дирекция по безопасност на храните Българска агенциа по безопасност на храните4400, Пазарджикул. “Н.Цанов” 4rvs_13@nvms.government.bg Директор-Д-р Петко Митевт/ф 44 42 12 
Областна служба “ Съвети в земеделието”Национална служба за съвети в земеделието4400, Пазарджикул.” Цар Симеон “23pazardjik.m@naas.government.bg mssz-pzi@top.bg Началник отдел- Александър Туйковт/ф 44 08 66
Сектор“Регионална служба наконтролно-техническата инспекция”Контролно-техническа инспекция за земеделска и горска техника4400, Пазарджикул. “Екзарх Йосиф”3, ет. 4kati-pazardjik@mbox.contact.bgИван Газеповт/ф 44 17 37 
Регионална Дирекция “Борба с градушките”Изпълнителна агенция “Борба с градушките”с. Гелеменово,община Пазарджикrdbg-gel@hailinfo.comДиректор- Диана Илкова03522 236факс 034 44 68 76
Териториално подразделение - ПазарджикКомисия по търговия и защита на потребителитеРегионална дирекция “Контрол на пазара” - за областите Пловдив, Смолян и Пазарджик със седалище Пловдив4400, Пазарджикул. ”Генерал Гурко” № 3, ет. 3, стая 3pazardjik@gzp.bgПредставител – Надя Иванова 034/443495
Регионална здравна инспекцияМинистерство на здравеопазването4400, Пазарджикул.” Болнична” 17, Директор-Д-р Фани Петрова43 72 2044 53 65(в. 222)44 18 99Факс 44 30 61
Център за спешна медицинска помощМинистерство на здравеопазването4400, Пазарджикул. "Болнична" 7csmppz@dir.bg ВрИД директор-д-р Иван Стойновт/ф 44 45 640878 41 80 77 
Районна здравна осигурителна каса (РЗОК)НЗОК4400, Пазарджикул.” 11-ти август” 2  Директор-Йорданка Караиванова40 21 03факс 40 21 07
Регионална дирекция”Социално подпомагане”Агенция за социално подпомагане  4400, Пазарджикул.” Гурко”  3 А,rdsppz@abv.bg pazardjik-rdsp@asp.government.bg Директор-Димитрия Гърдева 44 07 77 
Дирекция “Областна инспекция по труда”Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”4400,  Пазарджикул.” Екзарх Йосиф “15А,oit_pazardjik@telecablenet.comДиректор-Димитър Търпов 44 14 9144 14 9044 14 8144 14 39
Дирекция “Бюро по труда”-ПазарджикАгенция по заетостта Дирекция “Регионална служба по заетостта”, Пловдив4400,  Пазарджикул.” Екзарх Йосиф “15А, Директор-Дочка Димковат/ф  44 46 1144 55 9544 62 8944 59 77
Областен отдел “Автомобилна администрация”Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”4400, Пазарджикул.”Хр. Смирненски” 26dai-pazardjik@mail.bg Директор-Георги Георгиев48 59 0744 71 16 
Териториална дирекция на НАП –Пловдив, офис за обслужване ПазарджикНационална агенция по приходите 4400, Пазарджикул. “Ас. Златаров” 7,  Директор- Петър Лупов 40 32 00факс 44 62 54
Изнесени работни места -ПазарджикАгенция за държавна финансова инспекцияТериториална дирекция – Пазарджик4400, Пазарджикул.” Гурко” 6,П.к. 170 Ръководител: Виолета Георгиева44 55 12 
Митническо бюро – ПазарджикАгенция “Митници”Регионална митническа дирекция – Пловдив4400, Пазарджикул.” Пловдивска” 103 Началник-Слави Пеевт/ф 44 61 85
СМЕТНА ПАЛАТАСектор - ПазарджикСметна палатаТериториално поделение – Пловдив 4400, Пазарджикбул.” България” 2,ет. 12, п.к.100 Ръководител секторМариана Петроват/ф 44 50 53 
Областна дирекция на МВР Министерство на вътрешните работи4400, Пазарджикпл.”Съединение” 3  РУП  Велинград РУП  Пазарджик  РУП  Панагюрище   РУП  Пещера   РУП  Септември Директор- Старши комисар Йордан Рогачев  Гл. инспектор Даниел Бараков Гл. инспектор Ненко Годжевъргов  Гл. инспектор Петко Шотлетков   Гл. инспектор Елена Абаджиева   Гл. инспектор Стефан Божилов44 62 4143 42 50  0359 5 25 72 43 44 34 0357 6 31 800357 6 32 81в. 34850 0350 6 24 710350 6 24 72 03561 22 1103561 35 31 
Сектор „ Пътна полиция”-КАТОбластна дирекция на МВР4400, Пазарджикул. “Пловдивска”riopz@pasat.bg Началник-Гл. инспектор Асен Гешев т/ф  44 62 70 
Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населениетоГлавна дирекция„Пожарна безопасност и защита на населението4400, Пазарджикул.” К. Величков” 66 Началник- Комисар Иван Панайотов44 22 29 
Център за специализирана и професионална полицейска подготовка- ПазарджикАкадемия на МВР4400,  Пазарджикул. “ Иван Соколов” 22  Директор-  Комисар Стоян Зайков43 41 5044 47 47факс 44 59 27
Териториална дирекция „Национална сигурност”Държавна агенция  национална сигурност4400, Пазарджикпл.”Съединение”3 ИФ  Директор Стоян Чиширков  034 434 240 
Военно окръжие –II степен ПазарджикМинистерство на отбраната4400, Пазарджикул. “2-ри януари” 10  Началник-подп. Петър Петровдеж. 44 54 63 
Военен клуб - ПазарджикИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "Социални дейности ,дирекция ВОЕННИ КЛУБОВЕ  –  отдел "Юг" 4400, Пазарджикул.” Княз Ал. Батенберг” 32pazardzhik@eamsi.bgНачалник- Валентин Крантев 44 47 38 
Поделение 54360-клон ПазарджикПловдив поделение 54360 Пловдив поделение 54360Клон Пазарджикмайор Цвятко Христозов44 41 55 
ЗатворГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”4400, Пазарджикprisinpz@abv.bgНачалник-Веселин Коцев48 49 11 – централафакс 48 50 26
Областна пробационна служба гр. ПазарджикГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”4400 ПазарджикУл. Гурко 3Началник- Цветелин Димитров 
Районно управление «Социално осигуряване»НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ4400,  Пазарджикул. “Екзарх Йосиф “15 Аул. 2-ри януари № 10   Директор- Елка Гълъбова  отдел “Пенсионно осигуряване” 44 43 66факс 44 50 45 44 50 7144 41 60
Административен съд-ПазарджикМинистерство на правосъдието4400, Пазарджикул.” К. Величков” 20Председател-Мариана Шотева40 72 26дел. 40 72 24адм. секр  40 72 11
Окръжен съд-Пазарджик Министерство на правосъдието4400, Пазарджикул. “Хан Крум”3Председател-Елеонора Серафимова44 49 6644 53 62 АО 44 49 68факс 44 49 22
Окръжна прокаратура-Пазарджик Прокуратура на Република България4400, Пазарджикул. “Хан Крум”3op_pazardjik@prb.bgОкръжен прокурор-Васил Малинов44 63 3544 51 95факс 40 82 13
ВиК Пазарджик ЕООД в ликвидация   МРРБ4400, ПазарджикУл. „2 Януари”  6Управител-  Атанас Узунов44 43 40 
Пазарджишка търговско-промишлена палатаБЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА4400, Пазарджикул. “Димитър Казаков-Нерон” 4 Ръководител-Лариса Рузманова44 44 57
“Индустриално-стопанска асоциация”- Пазарджик    БЪЛГАРСКА ИВДУСТРИАЛНО-СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ4400, Пазарджикул. “Константин Величков”8 radian@pasat.bg Ръководител-Цветанка Радинат/ф 44 33 15
КРИБ ПазарджикКонфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)4400, Пазарджикул. “Цар Иван Шишман” №2krib_pazardjik@abv.bg КРИБ ПазарджикПредставител  Евгения Пекаж0888 45 28 38
 КНСБ   КНСБ- Пазарджик 4400, Пазарджикул. “Екзарх Йосиф” 15knsb_pz@pazardjik.com Ръководител-Александър Шопов44 42 88
СРС”Подкрепа”  СРС”Подкрепа” Пазарджик 4400, Пазарджикsrs_pazardjik@abv.bg Ръководител-Никола Минчев44 23 33