home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Основни нормативни актове, свързани с дейността на администрацията


 1. Конституция на Република България
 2. Административнопроцесуален кодекс
 3. Закон за администрацията
 4. Устройствен правилник на областните администрации
 5. Закон за административните нарушения и наказания
 6. Закон за държавната собственост
 7. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост
 8. Закон за достъп до обществена информация
 9. Закон за защита на личните данни
 10. Закон за защита от дискриминация
 11. Закон за защита на класифицираната информация
 12. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
 13. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията
 14. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност
 15. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
 16. Закон за електронното управление
 17. Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
 18. Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
 19. Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
 20. Закон за обществените поръчки
 21. Закон за устройство на територията
 22. Закон за общинската собственост
 23. Закон за регионалното развитие
 24. Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
 25. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
 26. Изборен кодекс
 27. Наредба за административното обслужване
 28. Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
 29. Наредба за провеждане конкурсите на държавните служители
 30. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
 31. ТАРИФА № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители