home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Архив


17.01.2013
--------------------
ПРОТОКОЛ №6

на Комисията, назначена със Заповед №АД-282/ 11.12.2012г на Областен управител на област с административен център Пазарджик

ИЗТЕГЛИ>>>

17.01.2013
--------------------
ПРОТОКОЛ №5

на Комисията, назначена със Заповед №АД-282/ 11.12.2012г на Областен управител на област с административен център Пазарджик

ИЗТЕГЛИ>>>


10.01.2013
--------------------
ПРОТОКОЛ №4

на Комисията, назначена със Заповед №АД-282/ 11.12.2012г на Областен управител на област с административен център Пазарджик

ИЗТЕГЛИ>>>


--------------------
12.12.2012 г.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

За длъжността “Главен експерт” в отдел „Регионално развитие, териториално устройство, координация и административен контрол” в дирекция „АКРРДС” в  Областна администрация – гр. Пазарджик
Въз основа Протокол №1 от 12.12.2012 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № АД-282/ 11.12.2012 г. на Областния управител на област Пазарджик:
І. Допускат се до конкурс следните кандидати:
1. Любов Николова Тренкова
II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1. Златина Иванова Кочева – Не притежава необходимия минимален професионален опит;
2. Сийка Костадинова Атанасова - Не притежава необходимия минимален професионален опит;
3. Димо Иванов Ципорков - Не притежава необходимия минимален професионален опит;
4. Борислав Илиев Трифонов - Не притежава необходимия минимален професионален опит;

Председател: Иван Тилев  

--------------------
23.11.2012 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед АД – 269/ 23.11.2012 издадена на основание чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител на Област с административен център Пазарджик обявява конкурс по чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител за следната длъжност:

„Главен експерт” в отдел „Регионално развитие, териториално устройство, координация и административен контрол”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” /АКРРДС/

ИЗТЕГЛИ >>>

--------------------
03.07.2012 г.


ПРОТОКОЛ №6
на Комисията назначена със Заповед № АД-127/ 08.06.2012г на Областен управител на област с административен център Пазарджик,

ОКОНЧАТЕЛНИ
РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА

за длъжността: „Младши експерт” в отдел „Териториално устройство, координация и административен контрол”, Д „АПОФУС” в Областна администрация- Пазарджик

ИЗТЕГЛИ >>>

--------------------
02.07.2012 г.

ПРОТОКОЛ №5

на Комисията назначена със Заповед № АД-127/ 08.06.2012г на Областен управител на област с административен център Пазарджик,
за резултатите от интервюто проведено на 02.07.2012г.

от конкурса
за длъжността: “Младши експерт” в отдел „Териториално устройство, координация и административен контрол”, Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация - Пазарджик

ИЗТЕГЛИ >>>

--------------------
22.06.2012 г.


ПРОТОКОЛ №4

на Комисията назначена със Заповед № АД-127/ 08.06.2012г на Областен управител на област с административен център Пазарджик,
за резултатите от теста проведен на 21.06.2012г.

от конкурса
за длъжността: “Младши експерт” в отдел „Териториално устройство, координация и административен контрол”, Дирекция „АКРРДС”
в Областна адвинистрация - Пазарджик

ИЗТЕГЛИ >>>

--------------------
13.06.2012 г.

    ПРОТОКОЛ №1
на конкурсната комисия назначена със Заповед №АД-127/ 08.06.2012г на Областен управител на област с админстративен център Пазарджик,
за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: “Младши експерт”
( наименование на длъжността)
в административно звено: Отдел „Териториално устройство, координация и административен контрол”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

ИЗТЕГЛИ >>>


------------------
28.05.2012 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № АД-112/23.05.2012г., издадена на основание чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител на Област с административен център Пазарджик обявява конкурс по чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител за следната длъжност:

„Младши експерт” в отдел „Териториално устройство, координация и административен контрол”, Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” /АКРРДС/

ИЗТЕГЛИ >>>
   
--------------------
24.03.2011 г.

    ПРОТОКОЛ №6 на Комисията назначена със Заповед № АД-60/ 01.03.2011г на Областен управител на област с административен център Пазарджик, ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ КОНКУРСА  за длъжността: „Старши юрисконсулт” в отдел „Държавна собственост”, Д „АПОФУС” в Областна администрация- Пазарджик
ИЗТЕГЛИ >>>


    ПРОТОКОЛ №5  на Комисията назначена със Заповед № АД-60/ 01.03.2011г на Областен управител на област с административен център Пазарджик, за резултатите от интервюто проведено на 23.03.2011г. от конкурса за длъжността: “Старши юрисконсулт” в отдел „Държавна собственост”, Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация - Пазарджик
ИЗТЕГЛИ >>>

--------------------
   17.03.2011 г.
 
  ПРОТОКОЛ №4 на Комисията назначена със Заповед № АД-60/ 01.03.2011г на Областен управител на област с административен център Пазарджик, за резултатите от теста проведен на 15.03.2011г. от конкурса за длъжността: “Старши юрисконсулт” в отдел „Държавна собственост”, Дирекция „АКРРДС” в Областна адвинистрация - Пазарджик 
ИЗТЕГЛИ >>>

--------------------
    14.02.2011 г.

   Обява за  конкурс за длъжността "Старши юрисконсулт" в отдел "Държавна собственост", Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" 
ИЗТЕГЛИ >>>

--------------------

 На основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и във връзка със Заповед № 350/ 01.12.2010г., издадена на основание чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, Областен управител на Област с административен център Пазарджик обявява конкурс по чл.10, ал.1 от Закона за държавния служител за следната длъжност:

- „Младши експерт” в Дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
      Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

    1. Минимални изисквания  за длъжността “Младши експерт”:
- степен на образование : висше – професионален бакалавър
- ранг за длъжността – V-ти младши
- професионален опит – не се изисква

    2. Специфични изисквания за длъжността “Младши експерт”:
-   предпочитана специалност, по която е придобито образованието – публично – правни, информационни и хуманитарни науки;
компютърна грамотност;
умения за ползване на чужд език се считат за предимство.
  
    Начин за провеждане на конкурса:
1. Решаване на тест;
2. Интервю с кандидатите, издържали успешно теста.
  
     Основна цел на длъжността:
Длъжността е пряко подчинена на Директор на Дирекция „АПОФУС”и  е свързана с приемането, регистрирането, разпределянето и завеждането на входяща и изходяща кореспонденция. Административно обслужване на физически и юридически лица.
  
Основна заплата за обявената длъжност, съгласно ПМС 67/14.04.2010г. – 385.00 лева.

     Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
    1. Копие от Диплом за завършена степен на образование;
    2. Автобиография;
    3. Мотивационно писмо;
    4. Копия от документи за допълнителни квалификации;
    5.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалният опит, при наличие на такъв;
    6. Заявление за участие в конкурс / по образец/;
    7. Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС/ по образец/.
  
  
Документите се подават в срок до 14 декeмври 2010г. включително, в Деловодството на Областна администрация – Пазарджик / ет.1, стая 104/.

Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

     Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат  обявявани на Таблото за обяви в сградата на Областна администрация – Пазарджик, на адрес : гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф”№2, както и в интернет страницата на Областна администрация – Пазарджик /www.pz.government.bg/.


Д-Р ДОНЧО БАКСАНОВ
Областен управител на област Пазарджик                  

--------------------

Заповед на Областния управител във връзка с постъпило искане от "ЕВРО БЕТОН" ЕООД, гр. София

ИЗТЕГЛИ >>>
   
--------------------

Във връзка с провеждането на държавната политика във ВиК отрасъла и управлението на В и К системите на територията на община Лесичово, Пазарджик и Септември,

„Асоциация по В и К – Пазарджик” търси да назначи служител по реда на Кодекса на труда

Позиция:
Специалист инженер ВиК системи-1 брой.
Код по Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България - Аналитични специалисти: 2142

Изисквания към кандидатите:
Висше техническо образование;
Много добро познаване на действащата в България нормативна уредба в областта на инфраструктурните обекти, инвестиционното проектиране и изграждането на В и К системи;
Добри познания свързани с разработката и изготвянето на Регионални генерални планове на ВиК системи и генерални планове на агломерации;
Отлична компютърна грамотност - MS Office, Internet, AutoCad, специализиран софтуер;

Друга квалификация:
Добро ниво на владеене на английски език е предимство
Участие в анализи и подготовки на отчети касаещи проекти и дейности на ВиК оператори;
Работа по проекти, инвестиционни програми и стратегии.

Месторабота:
„Асоциацията по В и К – Пазарджик”-гр. Пазарджик

Работно време:
Пълен работен ден

Документи за кандидатстване:
Автобиография /CV/
Мотивационно писмо
Документ за самоличност.
Документ за придобито образование, специалност, квалификация

Начин за подаване на документи:
В сградата на Областна администрация Пазарджик - гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №2, ет. 1, г-жа Царска-ст. експерт „Човешки ресурси”

Крайна дата за приемане на документи:
1700 часа на 29.10.2010 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени по телефон или електронен път и поканени на събеседване.

Събеседването ще се проведе на 3.11.2010 г. от 1000 часа в сградата на Областна администрация Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №2.

Данните, които ни предоставяте са лични и подлежат на защита по смисъла на ЗЗДЛ.

--------------------
   
Във връзка с провеждането на държавната политика във ВиК отрасъла и управлението на В и К системите на територията на община Лесичово, Пазарджик и Септември,

„Асоциация по В и К – Пазарджик” търси да назначи служител по реда на Кодекса на труда

Позиция:
Специалист счетоводител и ТРЗ-1 брой.
Код по Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България – Аналитични специалисти: 2411;

Изисквания към кандидатите:
Висше икономическо образование;
Много добро познаване на българското законодателство и нормативната база в областта на счетоводството, данъчния и осигурителен контрол, организация на труда, политиките за персонала и управлението на човешките ресурси;
Добро познаване на икономическата теория и възможности за практическо приложение на статистически техники, анализиране, изготвяне на становищa и прогнози;
Много добро владеене на компютърни и други автоматизирани системи за извършване на счетоводна дейност, Microsoft Office, Internet, работа с програми.

Друга квалификация:
Добро ниво на владеене на английски език е предимство
Работа по проекти, инвестиционни програми и стратегии.

Месторабота: „Асоциацията по В и К – Пазарджик”-гр. Пазарджик

Работно време:
Пълен работен ден

Документи за кандидатстване:
Автобиография /CV/
Мотивационно писмо
Документ за самоличност
Документ за придобито образование, специалност, квалификация

Начин за подаване на документи:
В сградата на Областна администрация Пазарджик - гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №2, ет. 1, г-жа Царска-ст. експерт „Човешки ресурси”

Крайна дата за приемане на документи:
1700 часа на 29.10.2010 г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени по телефон или електронен път и поканени на събеседване.

Събеседването ще се проведе на 3.11.2010 г. от 1000 часа в сградата на Областна администрация Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №2.

Данните, които ни предоставяте са лични и подлежат на защита по смисъла на ЗЗДЛ.