ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ - ПАЗАРДЖИК


ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

НА ГОРИТЕ

2007-2017 година

Приложения

С подкрепата на:
Българо-швейцарска програма за горите/

Фондация «Силвика”


Пазарджик

2007

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод 
Какво е извършено до сега?
Какво е Областната стратегия за устойчиво развитие на горите?
Необходимост от ОСУРГ, цел, роля и по-важни задачи 
Защо област Пазарджик беше избрана за пилотен проект за изработка на ОСУРГ? 
Основните цели и задачи на ОСУРГ се концентрират около следното: 
Принципи за разработване на ОСУРГ
Информационна осигуреност за разработването и поддържането на ОСУРГ 
Критерии за устойчивост на основните елементи на ОСУРГ 
Глава І. 
Сегашно състояние на горите и горския сектор 
1.1.Данни за горските ресурси, като растеж и производителност 
1.1.1. Обща горска площ и % лесистост 
1.1.2. Общ запас на горите 
1.1.3. Разпределение на площта и запаса по дървесни видове 
1.1.4. Разпределение на площта и запаса на горите по възраст 
1.1.5. Разпределение на площта по вид гора и бонитети 
1.1.6. Разпределение на площта по групи гори 
1.1.7. Таблица на средните таксационни показатели на горите за последните ЛУП за поделенията и РУГ Пазарджик като цяло 
Изводи 
Визия за периода 2007 – 2017 г. 
1.2.Управление на горите 
1.2.1. Разпределение на площта на горите по собственост 
Вид собственост 
1.2.2. Структура на управление на горите
Изводи 
Визия 
1.3. Лесокултурна дейност
1.3.1. Разсадниково производство 
1.3.2. Семесъбиране
1.3.3. Залесяване 
1.3.4. Попълване на горски култури
1.3.5. Отглеждане на горски култури 
1.3.6. Почвоподготовка 
1.3.7. Маркиране 
1.3.8. Отглеждане на млади насаждения – осветления , прочистки 
1.3.9. Минерализовани ивици
1.3.10. Лесокултурна дейност, извършвана в общинския горски фонд : 
Залесяване 
Попълване на горски култури 
Отглеждане на горски култури 
Почвоподготовка 
Маркиране 
Отглеждане на млади насаждения – осветления , прочистки 
Минерализовани ивици
Изводи
Проблемите в общинските гори се групират около 
Визия за периода 2007 – 2017г. 
1.4. Защита, охрана и контрол в горите 
1.4.1. Защита на горите
Изводи 23
Визия за периода 2007 – 2017 г.
1.4.2. Охрана на горите 
Изводи 
Визия
1.4.3. Анализ на факторите и причините за възникване па пожарите 
1.4.3.1. Предпоставки (условия) за възникване на горски ножари
1.4.3.2. Причини за възникване на пожари
Изводи 
Визия
1.4.4. Вътрешен контрол на дейностите в горските структури
Изводи 
Визия
Глава ІІ.
Ползване на дървесина
2.1. Разпределение на ползването по видове сечи
2.2. Разпределение на ползването по видове гори
2.3. Предвидено годишно ползване във временно недостъпни басейни на ДГФ в РУГ Пазарджик
2.4. Разпределение на ползването по собственост на горите
2.5. Разпределение на ползването по категории дървесина за последните 15г.
Изводи 
Визия
Глава ІII. 
Недървесни горски ресурси
3.1. Ловно стопанство в Държавните дивечовъдни райони
3.2. Състояние на ловното стопанство в предоставените райони на СЛРБ
3.3. Недървесни горски ресурси (гъби, билки, горски плодове, кори, сено и др.)
Изводи
Визия
Глава IV.
Паша на домашни животни
Изводи
Визия
Глава V.
Ползване на горите от местно население
Изводи
Визия
Глава. VІ.
Строителство в горите
Изводи
Визия
Глава VІІ.
Биологично, генетично и ландшафтно разнообразие, защитени природни територии
7.1. Горите и биологичното разнообразие
7.2. Мерки за защита на природата, защитени територии, мрежа от биотопи.
7.3. Генетичното разнообразие на горските дървета и храсти
Изводи
Визия
Глава VІII.
Социални функции на гората-туризъм и рекреация.
8.1. Горите като рекреационни територии
8.2. Роля на горите в глобалния кръговрат на въглерода
Изводи
Визия
Глава IХ.
Горска промишленост
9.1. Сегашно състояние
Изводи
Визия
Глава Х.
Роля на държавата
10.1. Законодателно осигуряване
Поощряващи мерки
10.2. Сертификация на устойчивото стопанисване на горите/етикетиране на дървесината
10.3. Дървесината като възобновим източник на енергия
Изводи
Визия
Глава ХІ.
Човешки ресурси, образование, наука, професионално обучение, управление на информацията. 
11.1. Сегашно състояние 
11.2. Проблеми и предизвикателства
11.2.1. Обучение на административен персонал и горска стража 
11.2.4. Необходимост от промяна на социалния статус на горския служител
Изводи 
Визия
Глава ХІІ.
Участие на обществеността и НПО в управлението на горите
12.1. Области на дейност за горската политика
12.2. Съвместна работа на РУГ с НПО.
Изводи
Визия
Глава ХIIІ.
Горският сектор и областното развитие
13.1. Природосъобразно горско стопанство
13.2. Приносът на горското стопанство и горската промишленост за развитието на областта
13.3. Съвместна задача за подобряване на селскостопанските структури
13.4. Фискална политика
13.5. Работа в селските райони
13.6. Горско рамково планиране
Изводи
Визия
Глава ХIV.
Изпълнение на ОСУРГ
14.1. Отговорни служби и нива на отговорност
14.2. Очаквани резултати
Изводи
Визия
Глава ХV.
Мониторинг на изпълнението на ОСУРГ
15.1. Мониторинг на средата, в която действа ОСУРГ
15.2. Мониторинг на изпълнение на елементите на ОСУРГ
15.3. Периодичност на мониторинга и отговарящи за него
Изводи
Визия
Глава ХVІ.
Финансово, административно и организационно обезпечаване на изпълнението на ОСУРГ 
16.1. Динамика на разходите за управление и стопанисване на горските ресурси
16.2. Динамика на приходите от управление, стопанисване и ползване на горите
Изводи
Визия и посока на бъдещи действия
Заключение:
Визия за периода 2007 – 2017 г.
Списък на използваните съкращения
Използвана литература и документи за разработване на ОСУРГ Увод


Какво е извършено до сега?

През Юни, 2006 година Инициативна група под председателството на зам. Министъра на земеделието и горите, доц. д-р Стефан Юруков, с участието на г-н Ангел Чолаков - областен управител на област Пазарджик, представители на Българо-швейцарската програма по горите, Лесотехническия университет, Института за гората при БАН, взе решение да се стартира разработването на Областна стратегия за развитието на горите.

Консултанти и членове на Българо-швейцарската програма по горите подготвиха Наръчник за обучение по МФГП и на 27. 06. 2006 г. се проведе входящо обучение на заинтересованите страни. За обучението и участие в процеса на разработване на стратегията бяха поканени всички, имащи отношение към гората, нейните ресурси и заинтересовани за нейното бъдещо развитие. По този начин сътрудничеството по отношение на тази програма беше отворено към всички групи, имащи връзка с горите. На основата на партньорство бяха обсъдени текущи технически въпроси, бяха обменени различни гледни точки и където беше възможно, беше постигнат консенсус относно оценката на проблемите, начините за решаването им, както и за насоките на устойчиво стопанисване на горите в рамките на устойчивото развитие.


Какво е Областната стратегия за устойчиво развитие на горите?


Областната стратегия за устойчиво развитие на горите (ОСУРГ) е платформа за продължаващ социален процес, в който заинтересованите действащи лица определят бъдещата необходимост от дейности за управление, стопанисване, възпроизводство, опазване и ползване на горите.

Областната стратегия представлява дългосрочна рамкова програма, включваща три основни групи положения: безусловно приети от всички заинтересовани действащи лица, консенсус за такива, приети при определени условия, както и положения, върху които не може да се постигне разбирателство и които все още трябва да се обсъждат.

Областната стратегия за устойчиво развитие на горите (ОСУРГ) е стъпка напред към социалния консенсус по отношение на устойчивото развитие на горите в областта в икономически, екологичен и социален аспект. Стратегията е солидна основа за развитие на бъдещата горско-политическа дейност в горите на областно ниво, както и препоръка за ориентиране на дейността на всички останали участници в процеса на планиране.

Областната стратегия следва да обобщи анализи и изследвания за : сегашно състояние на горите и горския сектор; ползване на дървесина; недървесни горски ресурси; паша на домашни животни; ползване на горите от местно население; строителство в горите; биологично и ландшафтно разнообразие, защитени природни територии; социални функции на гората-туризъм и рекреация; горска промишленост; роля на държавата; човешки ресурси, образование, наука, професионално обучение, управление на информацията; участие на обществеността и НПО в управлението на горите;горския сектор и областното развитие; изпълнение на ОСУРГ; мониторинг на изпълнението на ОСУРГ; финансово, административно и организационно обезпечаване на изпълнението на ОСУРГ;

Необходимост от ОСУРГ, цел, роля и по-важни задачи


Горите на България се възприемат от българското общество като част от националното богатство и националната ни идентичност. Техните икономически, социални и екологични функции са от важно значение за устойчивото развитие на обществото и за подобряване условията на живот, особено в селските и планински райони. В голяма степен тези функции са незаменими не само в национален, но и в глобален аспект.

В резултат от политическите и икономически промени в страната след 1989 г., българският горски сектор премина в период на реформи, насочени към функциониране в условия на пазарна икономика и плурализъм на собствеността. Сложността на този преход бе предопределена и от изострената социална и икономическа обстановка, в която той протече. Поради това редица негативни промени от развитието на цялото общество и икономиката намериха своето отражение и върху горския сектор.

Обективните условия налагат създаването на ефективна система за многоцелево управление на горите и за развитие на модерна горска промишленост, което изисква нови решения. Същевременно, поетите ангажименти по редица важни международни споразумения и в процеса на присъединяване към Европейския съюз (ЕС) изправиха страната ни пред динамични глобални предизвикателства. За да отговори на тези реалности Правителството на България инициира процес по формулиранe на Национална Горска Политика и Стратегия. Процесът е широкомащабна инициатива, включваща принос от експерти, представители на различни заинтересовани групи, а и на обществото като цяло и ще даде рамката за всички по-важни решения, касаещи сектора през следващите 10 години. Обект на горската стратегия е горският сектор, включващ горското стопанство и горската промишленост - дървообработваща, мебелна и целулозно-хартиена.

Националната горска политика и стратегия се базират на основните принципи, приети от FAO, IPF/ IFF и MCPFE. Определяща роля имат принципите: широко участие на заинтересованите страни, междусекторен подход, съгласуваност с националното законодателство, интеграция с Националния план за икомомическо развитие, съгласуваност с международните задължения, инициативи и конвенции свързани с горите, партньорство при прилагането, повишаване на обществената ангажираност.

Тези принципи намират своето отражение във визията за развитие на горския сектор:


Българската гора е национална ценност. Ресурсите на горските екосистеми запазват и обогатяват своите екологични, социални и икономически функции за подобряване качеството на живот на хората. Горите се управляват професионално, въз основа на постиженията на силно развита наука, в стабилен горски сектор, с широка обществена подкрепа, при взаимно зачитане и интегриране на интересите на всички заинтересовани страни.”

Защо област Пазарджик беше избрана за пилотен проект за изработка на ОСУРГ?


Многофункционалното значение и значимостта на горите на област Пазарджик се определя от това, че те покриват 257 941 ха., което представлява 6.6% от ГФ на България. Горската площ е 55 % от площта на областта и покрива части от планините Родопи, Рила и Средна гора. Горите на областта представляват месторастения и са местообитания с голямо икономическо, екологично и социално значение. Правилното и рационално ползване на природните ресурси, тяхното опазване и устойчиво развитие са въпроси, които касаят цялото общество. Ключовият пазарен продукт от гората все още е облата дървесина. Горските функции, които получават специално внимание и оценка в обществото пък са предимно тези, които влияят върху пряката жизнена среда на всеки човек, като възможност за отдих сред природата, туризъм, или други , изпълнявани от горите, като опазване на природата, почвата, климата и питейната вода. Горите изпълняват тези си функции отчасти просто поради съществуването си, но се нуждаят също от структурни мерки в този смисъл. Именно поради тази причина, за да се включи цялото общество чрез заинтересованите и засегнати страни от управлението и стопанисването на горите се въвежда многофункционалното горско планиране.

Важен момент за правилното стопанисване на горите е въвеждането на принципа за устойчивостта, който се корени в дългите традиции на провежданото лесовъдство на територията на областта. Това се потвърждава и от изнесените данни за състоянието на горите. Съдържанието на израза “устойчиво стопанисване на горите” се променя с времето и се приспособява към социалните изисквания. Ето защо концепцията и практиките на устойчивото стопанисване на горите се развиват непрекъснато. Докато първоначално устойчивото стопанисване на горите означаваше устойчиво (равномерно) производство на дървесина, постепенно то започва да включва и други разнообразни икономически, екологични и социални функции.

Именно тази нова концепция за устойчивост е базата за разработването на Областната стратегия за устойчивото развитие на област Пазарджик.

Рамката е дадена в Министерската конференция за опазването на горите в Европа, Резолюция 1, 1993)- „Устойчивото стопанисване на горите е управляване и ползване на горите по такъв начин и в такава степен, които подържат тяхното биоразнообразие, производителност, капацитет за възобновяване, жизненост, и техния потенциал да изпълняват сега и в бъдеще съответните екологични, икономически и социални функции на местно, национално и глобално ниво, като това не причинява вреда на други екосистеми”

Областната стратегия за устойчиво развитие на горите е едно ново начало при многофункционалното горско планиране. То е свързващо звено между многофункционалното горско планиране на общинско ниво и Националната стратегия за устойчиво развитие на национално ниво.

Областната стратегия се основава на законовите разпоредби на страната и отразява поетите международните ангажименти.

На международно ниво беше разработен ясен модел за устойчиво развитие на “срещата на върха” в Рио де Жанейро през 1992 г. - конференцията на ООН по околна среда и развитие. Тук ключова роля играят въпросите за стопанисването, опазването и устойчивото развитие на горите. Бяха проведени много срещи във връзка с прилагането на решенията, приети на конференцията и свързани с горите, и поставянето им в конкретна форма. В тази връзка бяха разработени около 150 предложения, включително концепцията за национални горски програми, като важен, международно съгласуван инструмент за прилагане на международните споразумения, свързани с горите, на национално ниво. Предложенията за действие подчертават междусекторния и динамичен характер на Националните горски програми, експресно призовавайки ключовите заинтересовани групи да се включат в тяхното разработване.

Независимо, че България вече е взела предвид ключовите елементи в Национална горска стратегия за устойчиво развитие на горското стопанство, където важна част заемат въпросите за опазване на горите и устойчиво стопанисване, в съществуващите законови документи свързани с горите тези елементи все още не са консолидирани в програма за горската политика. Една Национална горска програма или стратегия се предвижда да обедини тези елементи и да установи всякакви съществуващи пропуски. Това може да се приложи и на ниските нива на планиране-общинско и областно , за да се очертаят параметрите на горската политика в развитието на общините и областите.

Консенсусът за ролята на Областната стратегия за устойчиво развитие на горите, постигнат при разработването й представлява първата стъпка към ефективно координиране, както на общинските, така и на областните и национални действия, което е от първостепенна важност, защото тя следва да представлява база за сътрудничество в политиката за развитие в горския сектор и също да дава сигнал, че устойчивото стопанисване на горите следва да се смята за национална и глобална задача, която да се изпълнява на партньорска основа, на всички нива в държавното управление.


Основните цели и задачи на ОСУРГ се концентрират около следното:


Принципи за разработване на ОСУРГ


Информационна осигуреност за разработването и поддържането на ОСУРГ

Информационното осигуряване на разработването на ОСУРГ включва:

Информационното осигуряване на поддържането на ОСУРГ включва разработване и поддържане на бази от данни в среда на ГИС.


Критерии за устойчивост на основните елементи на ОСУРГ

Критериите за устойчивост на осъществяването на ОСУРГ ще бъдат изработени след формулирането на приоритетите за развитие, като един или група показатели, които да дават възможност за ясен мониторинг и оценка на нейното изпълнение във времето

Глава І.

Сегашно състояние на горите и горския сектор


1.1.Данни за горските ресурси, като растеж и производителност


1.1.1. Обща горска площ и % лесистост

От общата площ на Областта, възлизаща на 445 665,5 ха. 257 941 ха. са гори, което представлява 55 % от територията.

Площта на горите, като % от общата площ е най-значима в общини Велинград и Батак – по 82 % от общата площ. И в двете посочени общини горските ресурси се стопанисват и управляват от по 5 горскостопански единици /ГСЕ/.

По отношение на лесистостта на ГФ, средната за Областта е 94 %, като най-голяма е в община Велинград – 96 %, следвана от община Батак – 94 % и логично спада в останалите общини заради по-голямо участие на нелесопригодни терени , като най-ниска е в община Белово – 91 %.

Общата горска площ през последните 10 г. бележи слабо увеличение – от 255 580 ха през 1995 г., тя достига до 257 941 ха. през 2005 г., а през 2000 г. тя е била близка до сегашната - 257 975 ха.

Тези промени се дължат предимно на включени гори в Лесоустройствените проекти от Селскостопански фонд, самозалесили се пасища и други терени, а намаленията за отделни години се явяват от изключени горски площи след промяна на тяхното предназначение и предоставянето им за нуждите на други ведомства.


1.1.2. Общ запас на горите

Към 31.12.200б г. на територията на РУГ Пазарджик, респективно област Пазарджик, общият запас на всички видове гори възлиза на 57 633 674 куб.м.дървесина, което нарежда Областта на второ място в страната по този показател.

Преобладаващият дял се пада на иглолистните гори, заемащи 74,6 %, следвани от широколистните високостъблени с 16,3 % на участие.

Общо двата вида гори надхвърлят 90 %, което е показателно за тяхното качество и ги прави изключително ценни и значими за националния горски ресурс на РБ.

Трите вида малоценни и в по-голяма степен неатрактивни гори от ниския подпояс заемат общо под 10% от общия запас.

Разпределението на запаса по общини следва логиката на предходната точка и е най-голям в община Велинград – 33,3 % от общия запас, следвана от общини Батак – 27,3 % и Панагюрище – 9,7 %. Останалите общини следват в низходящ ред, както следва : Белово – 8,3 %, Ракитово – 7,4 %, общини Пещера и Брацигово /заедно/ - 7,3 % и логично накрая са общини Пазарджик, Септември и Лесичово /заедно/ с – дял 6,7 %.

Общият запас за последните десет години непрестанно нараства, като през 1995 г. е бил 47 626 165 куб. м.; през 2000 г. се е променил, достигайки 52 790 197 куб.м. и при последния отчет за 2005 г. вече е 57 633 674 куб.м. Средно общият запас на гората в областта расте с около 1 млн. куб.м. годишно, което е добър показател за устойчивост и екологосъобразност в ползването на дървесина.


1.1.3. Разпределение на площта и запаса по дървесни видове

Следвайки логиката от анализираните резултати в предходната точка, се установява, че по площ иглолистни гори заемат 60,85 % от общата горска площ и съставляват 74,6 % от общия запас.

Доминиращ дървесен вид е белият бор, заемащ 32,56 % от общата площ и 39,52 % от общия запас.

Той се следва от смърча, който има участие 16,39 % от площта и 23,57 % от запаса.

На трета позиция от иглолистните по площ следва черния бор, а по запас елата, което е следствие от изкуствено създадените сравнително млади черборови култури в ниския подпояс.

Останалите иглолистни са сумарно под 1 % и се дължат на внесени екзоти в отделни ландшафтни залесявания , като са предимно със средообразуващ и декоративен ефект.

Основните широколистни видове са също с поделено доминиращо участие по площ и запас. Букът заема 12,35 % от площта, срещу 18,01 % на дъба от общата площ на гората. Запасът на бука обаче е 16,21 % от общия запас на гората и далеч надхвърля запаса на дъба, който е едва 6,94 % от общия. Това се дължи на биологията и състоянието на високостъблените букови насаждения, които са значително по-продуктивни от дъбовите насаждения, намиращи се на територията на Областта. Останалите широколистни видове като келяв габър, цер, габър и още над десет вида следват в низходяща градация, като площно участие и запас и са с параметри, които не влияят съществено в таксационните показатели на гората. Те по-скоро имат своето значение за видовото и формово разнообразие на гората, като елемент на общото биоразнообразие в природата.

Горните показатели бележат съвсем малки колебания в последните 10 години, и не се влияят съществено във времето.


1.1.4. Разпределение на площта и запаса на горите по възраст

Разпределението на площите и запаса на горите по класове на възраст към 31.12.2005 г. са дадени в таблица №1:

таблица №1

Възраст по класове:

Площ в ха:

Запас в м3:

%

от площта:

от запаса:

1- ви клас – до 20 г.

32 572

2 122 203

13,50

3,69

2 – ри клас – 21 – 40 г.

50 411

8 895 122

20,88

15,47

3 – ти клас – 41 – 60 г.

43 746

7 138 942

18,11

12,42

4 – ти клас – 61 – 80 г.

39 503

11 780 714

16,35

20,49

5 – ти клас – 81 – 100 г.

38 635

14 539 795

16,00

25,29

6 – ти клас – 101 – 120 г.

23 395

8 506 143

9,68

14,80

7 – ми клас – 121 – 140 г.

10 386

3 496 224

4,30

6,08

8 – ми клас – над 140 г.

2 853

1 011 371

1,18

1,76

Общо :

241 561

57 490 514

100

100


Динамиката в разпределението на площите и запаса на гората в област Пазарджик от 1995 г. насам е с изявено намаление на дела на горите в най-младата възраст, поради рязката промяна в режима на стопанисване на гората в полза на екологосъобразното стопанисване с намалена интензивност и удължен период на възобновителните сечи. Това води до трайна тенденция на намаление на площите на ежегодните залесявания и от там общо намаление на площта на най-младите гори.

При зрелите и престарели гори / 7-ми и 8 - ми класове/ се наблюдава стабилизиране като участие по площ и запас, което е добър показател за ефективен контрол в начина на комплектоване и извеждане на ежегодните сечи.

Като общо възрастовата структура на гората е добра и предполага ритмичност в извеждане на мероприятията, гаранция за устойчивост в ползването и приходите от дърводобива.

Средната възраст на гората в РУГ Пазарджик за 2000 г. е била 58 години, а в момента е 61 години, което още веднъж потвърждава горните твърдения за нормално, балансирано екологосъобразно ползване, оптимален дял на възобновителни и отгледни сечи в ежегодните разчети.


1.1.5. Разпределение на площта по вид гора и бонитети

Разпределението на площта по вид гора и бонитети към 31.12.2005 г. е дадено в таблица №2:

таблица №2

Вид гора:

Площ в ха:

В това число:

Бонитет:


I

II

III

IV

V

Иглолистни

149 502

14 963

54 073

45 168

34 182

1 116

Шир.високост.

32 888

1 543

17 659

8 007

3 942

1 737

За реконстр.

16 345

68

113

231

3 555

12 378

Изд.за превр.

39 740

1 264

3 051

9 162

20 053

6 210

Нискостъблени

3 086

8

36

174

1 342

1 526

Всичко:

241 561

17 846

74 932

62 742

63 074

22 967

Процент:

100

7,2

31,0

25,9

26,1

9,8


Относно бонитетната структура на гората в областта към 31.12. 2005 г. може да се отчете, че в площно отношение е най-голяма за втори бонитет, следвана в почти равни дялове на трети и четвърти бонитети. Сравнително по-малък дял се пада на елитните насаждения от първи бонитет.

Динамиката на измененията в бонитетната структура на гората за последните 10 години е изключително с благоприятна тенденция. Намаляват относителните дялове на 3- ти и 4 – ти бонитети за сметка на 1- ви и 2- ри, което е още един добър атестат за възможностите и растежния потенциал на гората и начините за нейното оптимално лесовъдско стопанисване. С въвеждане на природосъобразните системи на възобновителни сечи с приоритетно естествено възобновяване, намалена интензивност и удължен възобновителен период се запазват едни от най-продуктивните насаждения за по-дълго време на корен и се използва техния възобновителен потенциал да дадат надеждна нова генерация.

Извеждането на отгледните сечи във всички фази и възрастови групи също допринася чувствително за повишаване на бонитета и подобряване на общото им състояние.

Най-непродуктивните гори от 5- ти бонитет са почти без промяна в площите за периода.

Средният бонитет на гората е 3 – ти, сумарно за всички видове гори на Областта за периода.

Единствен проблем за в бъдеще тази тенденция да се запази ще бъде потенциалната достъпност на ГФ за ползване и състоянието на горско-пътната мрежа, за да се извеждат лесовъдските мероприятия по цялата горска територия равномерно, съгласно разчетите на Лесоустройствените проекти.


1.1.6. Разпределение на площта по групи гори

Разпределението на площта по групи гори към 31.12.2005. е дадено в таблица №3:

таблица №3

Групи гори

Вид гора

Всичко

Иглолистни

Широколистни

Площ в ха и %

Запас в ха и %

Площ в ха и %

Запас в ха и %

Площ в ха и %

Запас в ха и %

Дървод. и средообразуващи функции


167 479

64,9


36 193 767

62,8


99 966

59,7


27 052 242

74,7


67 513

40,3


9 151 525

25,3

Защитни

30 608

11,9

6 111 907

10,6

13 060

42,7

3 318 531

54,3

17 548

57,3

2 793 376

45,7

Рекреационни

34 718

13,4

7 380 332

12,8

24 942

71,8

5 718 719

77,5

9 776

28,2

1 651 613

22,5

Защитени ПТ

10 818

4,2

3 343 709

5,8

7 325

67,7

2 598 415

77,7

3 493

32,3

745 294

22,3

Др. защитни

14 318

5,6

4 603 959

8,0

13 241

92,5

4 296 894

93,3

1 077

7,5

307 065

6,7

Всичко ГСП

90 462

35,1

21 439 907

37,2

58 568

64,7

15 932 559

74,3

31 894

35,3

5 497 348

25,7

Общо гори независима от функции


257 94157 633 674158 534

61,5


42 984 801

74,6


99 407

38,5


14 648 873

25,4


Групата гори с дърводобивни и средообразуващи функции към 31.12. 2005 г. заема 65 % от площта на гората и съставляват 63 % от общия запас. Това е гаранция за мащабен дърводобив и не случайно ползването в РУГ Пазарджик традиционно е най-голямо по обем за страната. Това не изключва факта, че тези гори изпълняват и средообразуващи функции.

В динамика това съотношение през 1995 и 2000 г. е било с 1 % по площ и 3 % по запас по-малко за групата гори с дърводобивни и средообразуващи функции.

Оставащите 35 % по площ и 37 % по запас са гори със специални функции, в които се водят сечи с намалена интензивност и същите изпълняват редица други функции, свързани с подобряване на екологичната среда, водите, спиране на ерозионните процеси и др.

Тревожно е положението със вододайните зони, тъй като нито една вододайна зона на населените места няма проект за “Санитарно охранителните зони” съгласно Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването. Необходимо е областната управа да въздейства на общините за ускоряване процеса на проектиране. С обявяване на Санитарноохранителните зони на източниците за питейно-битово водоснабдяване се очаква площта на защитните гори да нарасне с нови 15 000 ха.

Подобна структура на групите гори по функции е оптимална, предвид възможностите на гората в Областта до момента.

С влизането на страната ни в ЕС и реализацията на подписаните споразумения за обособяване на допълнителни екологични зони в Западните Родопи по Програма “Натура – 2000, в следващите 5 – 10 години може да се очаква значително увеличение на територията на горите със специални функции за сметка на тези с дърводобивни и средообразуващи функции , защитените природни територии и зоните с висока консервационна стойност.

За подобряване на състоянието на гората и за нейното устойчиво стопанисване и ползване, РУГ Пазарджис, съвместно с Лесотехнически университет София по различни програми, извършва задълбочени проучвания за въвеждане в практиката на “Изборна форма” на стопанисване на гората. Проведените на този етап проучвания показват, че подходящи за тази система са около 10 % от горите, или около 25 х.ха.

Средната пълнота на гората като цяло е 0.69, което е добър показател, като за отделните класове на възраст варира в сравнително малки граници. За зрелите и престарели дървостои – 0.55, 0.56 до над 0.70 за младите гори, което е логично и е атестат за добра дългогодишна дейност по стопанисване и ползване на горските територии.


1.1.7. Таблица на средните таксационни показатели на горите за последните ЛУП за поделенията и РУГ Пазарджик като цяло

Таблица № 4

Показатели

Година

Залесена

Общ за-

Запас на

Общ ср.г.

Год.прир.

Средна

Среден

Средна

ДЛ, ДДивС, община

на ЛУП

площ ха

пас м3

1 ха - м3

прираст м3

на ха -м3

в-ст год.

бонитет

пълнота

ДЛ Батак

2002 г.

9873

2398458

243

33867

3,43

77

2,4

0,67

 

1992 г.

9513

2039770

214

27743

2,91

74

2,6

0,64

ДДивС Борово

1998 г.

14628

3929930

229

49276

3,37

69

2,8

0,67

 

1987 г.

14448

3186730

188

40560

2,80

64

3,1

0,63

ДДивС Беглика

1998 г.

12474

3178595

254

37944

2,84

81

3,0

0,59

 

1987 г.

12389

2889310

233

29828

2,41

78

3,1

0,55

ДДивС Родопи

1998 г.

7182

2101960

281

27806

3,87

69

2,1

0,65

 

1986 г.

7074

1727745

244

26051

3,68

63

2,4

0,65

ДДивС Шир.поляна

1998 г.

10622

2993855

282

44645

4,20

65

2,1

0,67

 

1986 г.

10468

2331420

223

36655

3,50

58

2,5

0,68

Общо община Батак

ново

54779

14602798

254

193538

3,49

72

2,5

0,65

 

старо

53892

12174975

217

160837

2,98

68

2,8

0,63

ДДивС Алабак

1998 г.

27239

5008440

184

109255

4,01

55

3,1

0,74

 

1987 г.

27104

3941370

145

83747

3,10

59

3,4

0,72

ДЛ Селище

1996 г.

15550

4033960

259

64882

4,17

65

2,2

0,69

 

1984 г.

15354

3721575

242

57180

3,70

57

2,1

0,72

ДЛ Чехльово

1996 г.

16139

4960050

262

62679

3,88

69

2,3

0,68

 

1984 г.

15897

4718500

296

77100

4,85

65

2,3

0,70

УОГС Юндола

1997 г.

4854

1324500

273

17200

3,6

75

2,6

0,71

 

1987 г.

4758

1325300

279

20000

3,7

78

2,6

0,68

Общо общ.Велинград

ново

63782

15326950

229

254016

3,98

63

2,6

0,71

 

старо

63113

13706745

217

238027

3,73

61

2,7

0,71

ДЛ и общ.Белово

2005 г.

19567

4791930

215

60149

3,07

68

2,9

0,71

 

1995 г.

20795

4112185

198

60660

2,92

64

2,9

0,69

ДДС и общ.Ракитово

2000 г.

17550

3087800

176

53223

3,03

64

3,2

0,64

 

1989 г.

17840

2950620

165

46373

2,60

62

3,3

0,65

ДЛ Пазарджик - общ.

2003 г

25655

3787585

125

75840

2,96

43

3,5

0,74

Пз-к, Септември и Лесичово

1992 г.

22768

3140265

114

68366

2,87

41

3,5

0,71

ДЛ Панагюрище - общ.

2002 г.

37853

5793890

153

108379

2,86

50

3,7

0,73

Панагюрище и Стрелча

1991 г.

36103

5067370

140

97541

2,70

44

3,9

0,72

ДЛ Пещера - общини

1997 г.

17687

3629250

205

42448

2,4

62

3,1

0,72

Пещера и Брацигово

1985 г.

17576

3125960

178

56243

3,2

56

3,4

0,73

Общо за РУГ Пазарджик

 

ново

236873

51020203

146

787593

3,3

61

3,0

0,70

старо

232087

44278120

136

728047

3,1

58

3,1

0,69


Изводи


Визия за периода 2007 – 2017 г.1.2.Управление на горите


1.2.1. Разпределение на площта на горите по собственост

В таблица № 5 е дадено разпределението на горите към 31.12.2005 г.

таблица № 5

по ред

Вид собственост


Площ в ха


%


Запас в м3


%

1.

Държавен горски фонд

207 120

80,30

47 598 217

82,59

2.

Общински гори

33 728

13,07

5 826 363

10,11

3.

Религиозни гори

903

0,40

100 580

0,17

4.

Гори на частни физ. лица

5 476

2,10

731 329

1,27

5.

Гори на частни юрид. лица

99

0,03

7 050

0,01

6.

Гори на МОСВ

5 505

2,13

1 910 620

3,31

7.

Гори на УОГС

5 110

1,97

1 459 515

2,53


Всичко :

257 941

100

57 633 674

100


От горните данни е видно, че в Областта преобладаващ дял заемат горите на ДГФ, които в голямата си част са иглолистни. Към държавната собственост гори принципно могат да се отнесат и тези, управлявани от МОСВ и Учебно-опитното горско стопанство – Юндола.

На втора позиция като площ и запас са възстановените общински гори, които също в преобладаващата си част са иглолистни.

Всички останали видове собственост на гори са сумарно около 2,5 % по площ и едва 1,46 % по запас и са със символично участие.


1.2.2. Структура на управление на горите

Административното управление на горите на областта е поверено на 14 поделения на РУГ Пазарджик / 7 бр. Държавни лесничейства – Батак, Белово, Панагюрище, Пазарджик, Пещера, Селище и Чехльово и 7 бр. Държавни дивечовъдни станции – Алабак, Беглика, Борово, Ракитово, Родопи, Чепино и Широка поляна.

Учебно-опитните гори на Лесотехническия университет се стопанисват и управляват от УОГС – Юндола.

Управленските структури по общини са групирани в следващата таблица :

Таблица № 6

Община

Горско-стопанска единица /ГСЕ/

Батак

ДЛ” Батак”


ДДив.С “Беглика”


ДДив.С “Борово”


ДДив.С “Родопи”


ДДив.С “Широка поляна”

Велинград

ДДив.С “Алабак”


ДДив.С “Чепино”


ДЛ “Чехльово”


ДЛ “Селище”


УОГС –“ Юндола”

Ракитово

ДДив.С” Ракитово”

Белово

ДЛ” Белово”

Пазарджик


Септември

ДЛ “Пазарджик”

Лесичово


Пещера

ДЛ “Пещера”

Брацигово


Панагюрище

ДЛ” Панагюрище”

СтрелчаПрез 1995 год. държавните лесничейства (ДЛ) и държавните дивечовъдни станции (ДДивС) са съществували, като Горски стопанства (ГС).

През 1999 год. горските стопанства се преструктурират в Държавни лесничейства.

През 2001 год. на основание Заповед на Началника на НУГ - София ДЛ Борово, ДЛ Беглика се преобразуват в ДДивС и се създава нова структурна единица ДДивС" Чепино" на оснавание Заповед №75/20.02.2001 год., на Началника на НУГ - София, като взема част от територията на ДЛ Велинград и ДЛ Чехльово.

През 2002 год., считано от 02.05.2002 год. ДЛ" "Ракитово" , ДЛ Широка поляна" и ДЛ "Родопи" на основание Заповед на началника на НУГ - София се преобразуват в ДДивС.

През 2003 год., считано от 09.01.2003 год. на основание Заповед №796/02.09.2002 год.на Началника на НУГ - София ДЛ Велинград се преобразува в ДДивС"Алабак".


Изводи


Визия


1.3. Лесокултурна дейност


От 2000 год. изпълнението на лесокултурните дейности се възлага на фирми.

През същата година е приета Инструкция №3/04.02.2000 год. за условията и реда за възлагане на лесокултурните дейности в горите и земите от ГФ, по която инструкция е възлагано изпълнението на лесокултурните мероприятия на фирми.

През 2002 год. с приемането на Инструкция №5 от 15.03.2002 год. за условията и реда за възлагане изпълнението на лесокултурните дейности се отменя действието на Инструкция №3.

През 2005 с приемането на Наредба №2 за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в ДГФ от 11.01.2005 год., се отменя действието на Инструкция №5.

През 2003 г. стартира Националната програма „ Възобновяване и опазване на Българската гора”, която е част от Националната програма „ От социални помощи към трудова заетост”. С нея се даде възможност на част от бюджетните средства на МТСП да се изразходват за възстановяване на гората и се финансираха част от мероприятията в горския сектор. През същата година по програмата са изпълнявали своята ЛКД единадесет от поделенията на РУГ – Пазарджик, през 2004 г. – 11 поделения, през 2005 г. – 10 поделения.


1.3.1. Разсадниково производство

В периода 2000 -2005 година производството на фиданки в горски разсадници бележи ръст в първите три години от периода. При 9 790 хил.бройки през 2000 година до 10 944 хил. бройки през 2002 година. Наблюдава се известен спад през последните три години, което би могло да се дължи на различните нужди от залесителен материал.

Например през 2005 година те стават 8899 хил. бройки. През шестгодишния период са закрити разсадниците в ДДС „Беглика” и ДДС „Широка поляна”. Производството на фиданки за тези две поделения е прехвърлено към други разсадници. Като причина за това може да се посочи късия вегетационен период, поради голямата надморска височина .

Поради намаляващия обем на залесителните мероприятия, намалява и производството на фиданки за залесяване, което е основното предназначение на държавните горски разсадници. По тази причина ще се освободят годни за производство площи в размер на 138 дка в 11бр. разсадника от общо 22 бр. разсадника с обща площ 760 дка. За недопускане намаляване на заетите в разсадниковото производство квалифицирани работници и оползотворяване на наличната материална база е необходимо в освободените площи да се организира производство на друг вид посадъчен материал, съгласно Наредба № 29 от 2005 г. Това предполага, че във всеки разсадник с по – голямо количество свободни площи, според почвените и климатични особености може да се организира производство на декоративни и облагородени фиданки, да се създават плантации за производство на коледни елхи или арония, да се обособят дендрариуми, семепроизводствени градини, маточници и производство на фиданки за залесяване в селските райони и др.


1.3.2. Семесъбиране

През анализирания период натурите в тази дейност през отделните години са доста различни, като от 3 296 кг през 2000 година те достигат до 11 653 кг през 2003 година.Различните стойности се дължат първо на необходимостта от семена за производство на фиданки, второ на различното семеносене през годините. Като трета причина може да се посочи и необходимостта от попълване на резерва от семена в ГСС.


1.3.3. Залесяване

През първите три години от периода дейността залесяване бележи спад, като от 4 795 дка през 2000 година те стигат до 3 490 дка. през 2002 година. През следващите две години се наблюдава покачване до 4 712 дка през 2004 година и отново спад през последна година на периода до 2 907 дка. Причините за това са следните:


1.3.4. Попълване на горски култури

Натурите по съответната дейност през целия шестгодишен период се движат равномерно около 1 400 дка, като изключение правят през 2001 година , когато нарастват почти два пъти и половина - до 3 603 дка. Това се дължи на глобалното затопляне , предизвиканите от това бедствия и съответно нарастване на нуждата от попълване на културите.


1.3.5. Отглеждане на горски култури

Натурите по тази дейност бележат спад в началото на периода от 22 156 дка през 2000 година до 14 309 дка през 2002 година. В края на шестгодишния период се забелязва покачване , като през 2005 година те са 20 879 дка. Сред причините за промените на натурите в годините могат да се посочат :


1.3.6. Почвоподготовка

Натурите по тази дейност също бележат неравномерни стойности през разглеждания период, като от 3 420 дка през 2000 година достигат до 4 855 дка през 2003 година и отново спадат до 2 381 дка през 2005 година. Като причини биха могли да са посочат споменатите вече и при други лесокултурни дейности:


1.3.7. Маркиране

Маркирането през разглеждания период се влияе силно от начина и размера на финансиране. В годините с рестриктивни ограничения на средствата в голяма степен то е извършвано със служителите в горските структури Като такава година може да се посочи 2002, когато маркирането е в рамките на 273 909 куб. м. при средна стойност на дейността за останалите години от периода от порядъка на 510 000 куб. м.


1.3.8. Отглеждане на млади насаждения – осветления , прочистки

Натурите по тази дейност са с най –високи стойности в средата на анализирания период. През 2003 година достигат до 6 836 дка.

Спадът му в края до 1 845 дка се дължи основно на затрудненото финансиране и проблемите с работната ръка по НП.

1.3.9. Минерализовани ивици

Натурите през периода са с различни стойности. През 2000 година те са 101 065 линейни метра, като се движат в положителна посока и достигат до 191 922 линейни метра през 2005 година.

На база изложеното дотук следва логичния извод, че съотношението между залесителните дейности спрямо естественото възобновяване и неговото подпомагане ще се промени в полза на второто.

Това е следствие от преориентацията на лесовъдските системи за ползване в горите през последните десетина години в полза на природосъобразното стопанисване на гората и рефлектира в редуциране на ЛКД като цяло - намаляване на годишните планове за залесяване, попълване на горски култури, почвоподготовка и отглеждането на горските култури.


1.3.10. Лесокултурна дейност, извършвана в общинския горски фонд :

Залесяване

При предвидени по ЛУП - 3 963 дка за периода 2000 – 2005 г. са изпълнени 459 дка или 12 % от предвижданията

Попълване на горски култури

Извършено е попълване на горски култури върху 336 дка.

Отглеждане на горски култури

Отгледани са 4 899 дка горски култури.

Почвоподготовка

При предвидени по ЛУП - 3  173 дка за периода 2000 – 2005 г. са изпълнени 505 дка или 16 % от предвижданията

Маркиране

Извършено е маркиране на 87 549 м3 стояща маса при предвидени 199 005 м3 .

Отглеждане на млади насаждения – осветления , прочистки

При предвидени 9 145 дка не са отгледани нито един декар.

Минерализовани ивици

При разчет 616 000 л.м. са изпълнени 55 000 л.м или 9 %.

От изложеното до тук е видно, че Лесокултурната дейност в общинските гори е крайно незадоволителна, като епизодично са изпълнени някои мероприятия на около10% от предвижданията на ЛУП, а други изобщо не се правят. Това е сериозна предпоставка за влошаване на състоянието на тези гори , ако на се вземат навременни мерки .


Изводи

ЛКД в държавните гори се характеризира със следните по-важни

показатели :Проблемите в общинските гори се групират около


Визия за периода 2007 – 2017г.


1.4. Защита, охрана и контрол в горите


1.4.1. Защита на горите

По отношение на защитата на гората от вредители на територията на РУГ Пазарджик се водят системни ежегодни мероприятия, струващи между 5 и 10 хиляди лв. през последните години.

Основните вредители са боровата процесионка по боровите насаждения, листоврътки и педомерки за дъбовите гори от долния подпояс. При мащабни нападения се прилага епизодично и авиоборба, което е изключително скъпо мероприятие.

За разсадниковото производство се прилага системна химична борба с кореногризещи – смърчов коренов хоботник, ларви на майски, юнски и юлски бръмбари и др.

В последните години се наблюдават слаби градации на гъбни заболявания в иглолистните култури.

Като цяло общото здравословно състояние на гората в района на РУГ е добро и няма мащабни каламитети от вредители и болести.


Изводи


Визия за периода 2007 – 2017 г.


1.4.2. Охрана на горите

Контролът и охраната в горите на РУГ-Пазарджик се осъществява върху площ от 245,5 ха. Образувани са 7 бр. ДЛ и 7 бр. ДДивС, в които са обособени 44 ГСУ и 178 ОУ. Назначени са 44 ст. лесничеи, 178 горски стражари и 23 ловни стражари. На територията са създадени 9 бр. постоянни КГП и 4 бр. временни, на които дежурят 47 горски стражари, от тях 40 бр. към РУГ-Пазарджик.

Постоянните КГП са включени в „Система за контрол и наблюдение върху движението на обли и преработени дървени материали. Тя започна официално да функционира от 01.10.2004 г. От общо 9 постоянни КГП са обхванати 8, а именно: Пещера, Превала, Варвара, Белово, Ракитово, Чепино, Лъджене и Сърница. Всички служители на ПГС към РУГ са преминали курсове за работа с тази система. Системата дава следните възможности:

Към РУГ са сформирани 9 екипа ПГС, в които работят 33 горски стражари оборудвани съгласно Указания за организацията и дейността на горската и ловна стража, охраната и контрола (УОДГЛСОК) в горския фонд.

В резултат от дейността по охрана на горите, дивеча и рибата за периода 2001 г. – 31.12.2005 г. са съставени 11 630 бр. актове за установяване на административни нарушения (АУАН). Броят по години е както следва: 2001 г. – 3 086 бр.; 2002 г – 3 067 бр.; 2003 г. – 1 859 бр.; 2004 г. – 2 121 бр. и за периода 01.01.2005 г. – 31.12.2005 г. – 1 497 бр.

Тенденцията към намаляване се дължи на следните причини:

След провеждане на среща с Апелативна прокуратура - гр. Пловдив през 2004 г. и Районна прокуратура – гр. Велинград през 2005 г. се налага практиката да се излиза със становище за образуване на наказателно производство. Постепенно в РУГ-Пазарджик налагаме практиката за образуване на бързо полицейско производство, като за 2005 г. по тази процедура са осъдени 8 нарушители.


За периода 2001 г. – 31.12.2005 г. са издадени 9 734 бр. НП за сумата от 3,52 млн.лв. Положителна е тенденцията към намаляване броя на отменените НП към обжалваните. Тук е мястото да се спомене, че събираемостта на наложените санкции по НП е много малка, за РУГ-Пазарджик е 3 % , което от своя страна е един от основните проблеми за охраната. В тази насока с оглед повишаване на административно наказателното производство чрез по-голяма събираемост на сумите, следва да бъдат обсъдени и въведени механизми между компетентните институции и да бъдат прокарани законодателни промени.

На територията на РУГ-Пазарджик са създадени областен консултативен съвет и местни консултантски съвети на основание чл. 1, ал. 2 от Правилника за дейността на консултантски съвети по охрана на горите, дивеча и рибата. През последните 1-2 години оперативно се провеждаха срещи между членовете.

За по-голяма ефективност на консултантски съвети е необходимо да се свикват по-често заседания (чл. 7, ал. 1 от Правилника за дейността на КС).

Броя на съставени актове за нарушения по ЗЛОД и ППЗЛОД през последните пет години варира от 10 до 18 бр., което не показва реално обстановката. Контрола по опазване на дивеча не е на необходимото ниво. Нарушителите по лова са много добре екипирани и подготвени, което прави трудно тяхното залавяне. Залавянето на бракониери по лова е по-рисковано от залавянето на бракониери по незаконна сеч.


Изводи

- позволява непрекъснат контрол върху служителите на КГП и служителите, експедиращи материалите от временните складове;


Визия

1.4.3. Анализ на факторите и причините за възникване па пожарите

1.4.3.1. Предпоставки (условия) за възникване на горски ножари

По данни от ЛУП, горите в РУГ - Пазарджик са разпределени в 2 класа по пожарна опасност както следва:

Таблица № 7I клас на пожарна опастност

II клас на пожарна опастност

Всичко

площ ха

%

площ ха

%

площ ха

I

ДДС "Алабак"

23534.6

90.0

2726.4

10.0

26261.0

2

ДЛ "Батак"

9804.8

95.4

474.7

4.6

10279.5

3

ДДС "Беглика"

13547.8

100.013547.8

4

ДЛ "Белово"

13877.6

59.0

9649.5

41.0

21164.0

5

ДДС "Борово"

14031.1

92.4

1156.9

7.6

15170.0

6

ДЛ "Пазарджик"

10520.5

37.7

17362.4

62.3

26000.0

7

ДЛ "Панагюрище"

14024.3

34.2

27040.3

65.8

41650.0

8

ДЛ "Пещера"

8625.1

45.4

10357.1

54.6

18982.2

9

ДДС "Ракитово"

17504.1

93.3

1256.0

6.7

18760.0

10

ДДС "Родопи"

7719.6

100.07719.6

11

ДЛ "Селище"

16344.5

100.016344.5

12

ДДС "Чепино"

8963.6

90.5

1213.7

9.5

10177.3

13

ДЛ "Чехльово"

9802.0

100.09802.0

14

ДДС "Широка поляна"

11444.2

100.011444.2179743.8

81.27

71237.0

18.73

247302.1

Високият процент - 81.27 на I клас на пожарна опасност се дължи на наличието на много иглолистни гори на територията на РУГ - Пазарджик - например ДДС „Широка поляна", ДДС „Родопи", ДДС „Беглика" и др. Трябва да се упомене, че в районите със 100 % първи клас на пожарна опасност са с най-малко пожари и най-малко обгоряла площ, което се дължи на : - по-дълго задържане на снежната покривка, наличието на зелена трева, отдалеченост от обработваеми земи и наличието на валежи. Площите в ДЛ „Пазарджик", ДЛ Панагюрище" и ДЛ „Белово" са с по-нисък процент на първи клас пожарна опасност, но броят на пожарите и количеството на обгорялата площ са по-големи, което се дължи на:

1.4.3.2. Причини за възникване на пожари

2.1. Причини за възникването на пожари през последните 5 години са следните: 61 % по неизвестни причини, 26 % - неспазване на противопожарните правила, 28% умишлено, 5% по небрежност и други.

Таблица №8


пожари - брой

опожарена площ - дка

причини - брой пожари

год.

приземни

върхови

Общо:

приземни

върхови

Общо

несп. ПБП

небреж­ност

умиш­лени

неиз-вест.

др.

2001

40

6

46

1406

1311

2717

10

3

2

30

1

2002

30

2

32

2592

471

3063

7

1

6

18


2003

24

3

27

1583

448

2031

21


3

3


2004

24

2

26

999

23

1022

13


2

6

1

2005

11


11

914


9147

4


Общо:

129

13

142

7494

2253

9747

51

4

20


61

2


Положителен е фактът, че за периода 2000 г. – 2005 г. се констатира тенденция за намаляване на броя на пожари и на обгорялата площ - от 182 броя (21 218дка) през 2000 г. до 11 броя (914дка) през 2005 г.


Изводи


Визия


1.4.4. Вътрешен контрол на дейностите в горските структури


Една от основните функции на Регионалното управление на горите – Пазарджик, вменена му от Закона за горите в чл.23 ал.1, е да осъществява контрол върху държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции в определения му район.

Това правомощие РУГ – Пазарджик осъществява преди всичко чрез извършване на комплексни проверки на всяко лесничейство и дивечовъдна станция, които се провеждат веднъж на две години. Комплексните проверки се провеждат от комисия, назначена от Началника на РУГ, в чийто състав се включват освен експерти – лесовъди, още и главния счетоводител, гл.експерт “Горска икономика и човешки ресурси” и юрисконсулта при РУГ. Със заповедта си , Началника на РУГ определя времето, през което следва да бъде извършена комплексната проверка с начален и краен срок. Комплексните проверки се извършват по план, утвърден от НУГ – София и тяхната основна цел е да се обхване и подложи на контрол цялата дейност на държавното лесничейство/дивечовъдна станция. Констатациите от проверките се отразяват в подробен протокол, в който се дават и конкретни указания и препоръки по отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения, в това число и с регламентиране на сроковете, в които същите да бъдат отстранени.

Другата категория проверки, чрез които РУГ – Пазарджик контролира дейността на ДЛ и ДДС е чрез извършване на тематични проверки, тоест проверки по изпълнението на конкретна дейност или задача, възложена на лесничейството / дивечовъдната станция. През 2006 г. например такава тематична проверка бе извършена на всички поделения, на чиято територия са регистрирани дървопреработватели, като целта на проверката бе да се установи спазени ли са от ДЛ/ДДС изискванията за надлежното регистриране на преработвателите на дървесина.

Третата категории проверки се извършват инцидентно, по повод постъпили жалби, сигнали и предложения на граждани и организации до РУГ – Пазарджик, до НУГ – София или до други държавни органи.


Изводи


Визия

Глава ІІ.

Ползване на дървесина


2.1. Разпределение на ползването по видове сечи


Обобщените данни в два варианта към 31.12. 2005 г. са следните :


Таблица № 9

Ползване стояща маса м3

РУГ Пазарджик

Общо

В това число:

От отгледни сечи:

От възобновителни сечи:

Предвидено по ЛУП

612 230

282 501

-в т.ч. от ДГФ

249831

329 729

-в т.ч. с изкуст.възоб.

577 ха

Действително отсечено

524 291

281 885

-в т.ч. от ДГФ

273561

242 406

-в т.ч. с изкуст.възоб.

211 ха

%

85,6

99,8

-в т.ч. от ДГФ

109

73,5

-в т.ч. с изкуст.възоб.

36,5 %


Таблица № 10

Ползване стояща маса м3

РУГ Пазарджик

Общо

В това число:

От отгледни сечи:

От възобновителни сечи:

Предвидено по ЛУП

612 230

282 501

329 729

Действително отсечено

524 291

281 885

242 406

%

85,6

99,8

73,5


От получените данни е видно, че за 2005 г. общо за РУГ Пазарджик отгледните сечи се изпълняват в изключително висок процент спрямо предвиденото по ЛУП. Това се дължи на нормализиране на потреблението на дребноразмерна преобладаващо иглолистна технологична дървесина от отгледните сечи, предназначена за ФХ “Стамболийски”.

Относително високото неизпълнение на процента на възобновителните сечи се дължи на факта, че в голямата си част се касае за насаждения в затворени басейни, труднодостъпни и с изключително лошо състояние на пътната мрежа. Тя в последните 6-7 години е оставена на капризите на природата.

Общото ползване през 2005 г. е 85,6 % от предвиденото по ЛУП и е предпоставка за устойчивост и добри възможности за трайно ползване в рамките на биологичните възможности на гората.

Процентите на реалното ползване спрямо предвижданията на ЛУП през 2000 г. са били с преобладание на възобновителните сечи – изпълнявани над 82 %, срещу близо 74 % на отгледните сечи.

Ползването през 1995 г. е било пак в по-големия си процент в отгледните сечи – 90,7 % срещу 51,7 % във възобновителните сечи.

Общото ползване през посочените три ключови години се движи от 80 % през 1995 г., до 78,3 % през 2000 г. и достига 85,6 % през 2005 г. Колебанията са в малки граници, но винаги под предвижданията на ЛУП, респективно под биологичните възможности на гората като цяло.

По-важен обаче е въпросът дали то е равномерно по цялата територия на гората и навременно ли е извеждането на определените сечи, след като проблемът с достъпността и състоянието на горско-пътната мрежа не се решава глобално за отрасъла горско стопанство и дърводобив.


2.2. Разпределение на ползването по видове гори


Обобщените данни към 31.12. 2005 г. са следните :


Таблица № 11

Ползване стояща маса м3

РУГ Пазарджик

Общо

В това число:

Иглолистни

Широколистни

Предвидено по ЛУП

612 230

433 758

178 472

Действително отсечено

524 291

392 036

132 255

%

85,6

90,4

74,1Изпълнението на ползването по видове гори е приоритетно и в по-висок процент в иглолистните гори, които са преобладаващите.

По отношение на търсенето и пазара на широколистната строителна дървесина (особено дъбовата) в последните години настъпиха сериозни катаклизми, които не стимулират нейното усвояване – закриването или ограничаване на дейността на минната и въгледобивната промишленост. Това насочи ползването в широколистните гори приоритетно към добиване на дърва за овъгляване и огрев.

Проблемите за пълното усвояване на широколистната строителна дървесина са свързани и с технологията на извоза. В района останаха изключително малко дърводобивни фирми с подходяща техника за извоз, особено за едрата букова строителна дървесина.

2.3. Предвидено годишно ползване във временно недостъпни басейни на ДГФ в РУГ Пазарджик

Таблица № 12

Поделение

ДЛ/ ДДС

Обем на год.

ползване от

ДГФ в пл.куб.

%


Ст. маса

Леж. маса

В.т.ч. от врем. недостъпни

ДДС Борово

38 733

35 689

3 954

11,1

ДЛ Батак

41 739

32 074

9 012

28,1

ДЛ Белово

2 871

2 108

0

0,0

ДДС Беглика

40 512

30 460

2 460

8,1

ДДС Алабак

69 203

43 136

10 008

23,2

ДЛ Пазарджик

42 379

28 575

4 642

16,2

ДЛ Панагюрище

83 031

60 012

15 425

25,7

ДЛ Пещера

42 820

31 500

4 573

14,5

ДДС Ракитово

36 303

25 290

2 146

8,5

ДЛ Селище

41 820

33 920

3 577

10,5

ДДС Ш. поляна

33 852

25 175

1 183

4,7

ДЛ Чехльово

31 462

23 336

530

2,3

ДДС Родопи

23 270

17 255

0

0,0

ДДС Чепино

27 808

22 334

233

1,0

Всичко РУГ

555 803

410 864

57 743

14,1


Видно от приложевата справка за затворените басейни, в които годишното ползване по ЛУП възлиза на 14,1 %, общото ползване в достъпната площ на гората е 99,7 %.


2.4. Разпределение на ползването по собственост на горите


Обобщените данни за РУГ Пазарджик към 31. 12. 2005 г. са следните :


Таблица № 13

Ползване стояща маса куб.м.

РУГ ПазарджикОбщо

В това число:

ДГФ

ОГФ

ЧФЛ

ЧЮЛ

Религ. гори

Учебно

Опитни гори

Предвидено по ЛУП


612230


533470


66 806


10 482


43


1 438


17 923

Действително отсечено


524291


500957


16 620


2 672


2941


1 101


21 346

%


85,6


93,9


24,9


25,5


6839,6


76,6


119,1


Ползването за 2005 г. се изпълнява в най-висок процент (93,9%) в държавните гори.

Полученото превишено ползване в гората на УОГС е моментно състояние и се дължи на по-голямо ползване за 2005 г. от отгледните сечи, заради натрупано изоставане в предходен период. Тава е следствие на трайна липса на регулярен пазар за дребноразмерна дървесина в периода 1998–2003 г. и липса на икономическа мотивировка в извеждане на част от отгледните сечи.

Ползването, което преобладаващо е в дела на промишления дърводобив, е традиционна дейност за държавните управленски структури и е логично по този показател ползването в ДГФ да е доминиращо - сечите да се водят най-професионално лесовъдски и технологически и в най-голяма степен да обезпечават нужните приходи за отрасъла.

Изпълнението на обема на ползване в общинските гори е 25 % и се дължи на все още неизградени управленски структури в тези гори, както и липса на финансов мотив за извеждане на пълния обем от годишното ползване.

За община Панагюрище ползването се извършва само за сметка на дървата за огрев за местното население и част от раздадената строителна дървесина по КМН.

Изпълнението на ползването в частните гори е затруднено, поради невъзможност на голяма част от собствениците да се справят с процедурите по получаване право на ползване. В големия си процент собствениците (най-често повече от един наследници) не постигат споразумение и съгласие помежду си. Допълнителните трудности са липсата на подходяща пътна мрежа, отдалечени, разпокъсани и изолирани възстановени имоти, които в редица случаи също са пречки за нормално ползване в тези гори.

Голямото превишение (6839,6 %) на ползването в гори на ЧЮЛ са на територията на ДДив.С “Алабак” и особено на ДЛ Пазарджик, което е свързано с мероприятията на “Напоителни системи “ по почистване на поречията на р. Марица и основните й притоци. По време тези мероприятия съвпадат с мерките за ликвидиране на последиците на летните наводнения през 2005 година.

Ползването в религиозните гори е нормално като обем към 2005 г., предвид натрупване на опит от собствениците по отношение спазване на законовите процедури, създаване на организация на дърводобива и реализация на добитата дървесина.

Оценявайки изпълнението на предвиденото ползване по ЛУП за всички поделения с натрупване в периода на действие на Лесоустройствените проекти, РУГ Пазарджик като цяло изпълнява предвиденото ползване по площ на 73,5 % и по обем на 80,4 % . Това е доказателство за редица резерви в това направление и работа за нормализиране на ползването по цялата територия на гората, по всички собствености, видове и категории гори, ритмично през целия период на действие на ЛУП и устойчиво във времето.


2.5. Разпределение на ползването по категории дървесина за последните 15г.


В таблица № 14 са представени данните за изменението на ползването през периода 1995-2005 година, както и структурата на добива:

Таблица № 14

Година

Отсечени куб.м.

едра

средна

дребна

дърва

Общо за 1995 г.

331897

163670

68676

22928

76613

%

100

49

21

7

23

Иглолистни куб. м.

266633

146802

60765

22461

36605

%

100

55

23

8

14

Широколистни куб.м.

65264

16868

7911

467

40008

%

100

26

12

1

61

Общо за 2000 г.

345567

159215

62575

8978

114799

%

100

46

18

3

33

Иглолистни куб.м.

268482

149226

57110

8352

53794

%

100

56

21

3

20

Широколистни куб.м.

77085

9989

5465

626

61005

%

100

13

7

1

79

Общо за 2005 г.

428326

202690

81638

26548

117450

%

100

47

19

6

28

Иглолистни куб.м.

320616

179727

76982

23931

39976

%

100

56

24

7

13

Широколистни куб.м.

107710

22963

4656

2617

77474

%

100

21

4

2

73


Изводи

Визия


Глава ІII.

Недървесни горски ресурси


3.1. Ловно стопанство в Държавните дивечовъдни райони


Ловната дейност в Пазарджишка област се извършва върху площ от 442 657 ха, от които - 142584 ха държавен ловностопански район и 276 928 ха предоставени за ползване площи от седемте ловни сдужения на територията на областа.

Създадените 7 бр. ДДивС обхващат високите части на Западните Родопи и осигуряват връзката на Централните Родопи с Рила. Обособената територия създава отлични условия за стабилизиране и развитие на популациите от благороден елен, сърна, дива свиня, осигурявайки спокойствие и надеждна охрана на дивеча.

Изградени са голям брой биотехнически съоръжения - чакала, хранилки за едър дивеч, солища, калища и др. Ежегодно се засяват 1100 дка дивечови ниви и се поддържат около 500 дка ливади. Закупуват се около 550 т фуражи с които се осигурява подхранването на дивеча през тежките зимни месеци.

Динамиката на запасите при основните видове дивеч е посочена в таблица:


Таблица № 15

ГОДИНА

ВИД ДИВЕЧ

бл. елен

сърна

дива коза

глухар

дива свиня

2001

446

1458

306

888

886

2002

399

1306

296

828

825

2003

312

1249

257

831

905

2004

371

1358

261

831

912

2005

396

1520

280

842

1204

2006

406

1638

290

870

1364Благороден елен – запаса в сравнение с 1988 год. е намалял, но от 2003 год. насам бележи едно стабилно увеличение от около 90 –100 бр.за периода. Същият е доста под допустимия запас, който за областта е 891 бр. съгласно ловоустройствените проекти на поделенията на РУГ.

Анализът показва една тенденция към увеличаване на популацията / макар и бавно / в сравнение с 2003 год. Счита се , че основна причина за задържане на нивото на запасите се дължи на щетите, които се нанасят от вълците.

В сегашните условия съществува перспектива за развитие на популацията от благороден елен. За опресняване на кръвта и подобряване качествата на трофеите, започна внасяне и разселване на екземпляри от Северна България, както и изграждане на ловни просеки за осигуряване простор и хранителна база. Запазване местообитанията и местата за сватбуване, осигурява необходимото спокойствие на вида, което неминуемо ще доведе до значително увеличение на популацията.

От съществено значение за перспективата на този вид си остава борбата с вълците и бракониерите

Сърна – запаса бележи стабилно увеличаване в сравнение на 1998 годи в момента е 1638 бр. но той е далеч под нормалния запас за областта, който е 3212 бр. съгласно ловоустройствените проекти. Анализирайки данните установяваме едва 50% достигнат запас. Като цяло половото съотношение е в полза на женските и същото е предпоставка за увеличението на запаса. Явно липсата на пълен успех за бързото възстановяване на сърната е възпрепятствано от увеличението на вълчата популация в района.

Перспективи за развитие – увеличаване хранителната база, осигуряване спокойствие, водене подборен отстрел с цел подобряване състоянието и получаването на качествени трофей от сръндак, както и системната борба с вълците и бракониерите


Дива свиня – запас е 1364 бр., който в сравнение с 1998 год. се е увеличил – приблизително с 350 бр., а в сравнение с 2002 год. с 539 бр. год., което е с 40 %. Допустимият запас от дива свиня в ДЛР / 1143 бр.по ловоустройствени проекти / е достигнат и е необходимо да започне селекцията за регулиране половото съотношение в полза на мъжките за да се подобрят трофейните качества на глиганите. Задължително е и внасяне на животни от популации с добри трофейни качества за опресняване на кръвта.

Дива коза и глухар – популациите са стабилни с незначително увеличение в сравнение с 1998 год., което ни дава основание за едно устойчиво ползване от 13 – 15 бр. диви кози и 45 – 47 бр. глухари годишно. Длъжни сме да съхраним и увеличим броя на този дивеч обект на много рядък и атрактивен лов.

Елен лопатар и муфлон – запасите са съсредоточени в БИРП / база за интензивно развитие и ползвани / – „Типчовица”,”Г.Бенковски” , „Каркария – 1”и „Пашови скали” на УОГС”Юндола”. Поддържа се една устойчива численост с тенденция за незначително увеличение, поради изграждане на нова БИРП и разселени 15 бр. муфлони.

Популацията от муфлон е много добра и за запазване достигнатите резултати е необходимо да се опресни кръвта, чрез внос на елитни животни в трите БИРП.


Мечка – запас 102 бр., като в сравнение с 2001 год. се е увеличила с 12 бр. при половото съотношение – 1:1.


Хищници / вълк и лисица/ - таксацията показва незначително намаление при лисицата и незначително увеличение при вълка но същите са много над допустимите запаси и имат изключително голямо значение за задържане увеличението на популациите от полезен дивеч. Поради непрекъснатото движение на вълците, счита се, че точният им запас трудно може да се установи по данните на ДДС и ДЛ.

Запасите на основния вид дивеч ни дават възможност да ползваме годишно - 8 бр благородни елени, 111 бр. сърни, 430 бр. диви свине, 47 бр. глухари и 13 бр. диви кози. Докато при глухара и дивата коза се наблюдава едно стабилно ползване през годините и постоянно увеличаващото се ползване при дивата свиня, то при благородния елен и сърната ползването е слабо, като се има в предвид, че само в Ракитово, Беглика, Чехльово се от стрелваха десетки броя бл.елени в близко минало. Отстрелваните екземпляри от муфлон и дива свиня са с много добри трофеи – отстреляните муфлони - 2 бр. са златни медалисти, а при дивата свиня – от отстреляните през 2006 год 18 бр. трофейни диви свине - 2 бр. златни, 2 бр. сребърни и 3 бр. бронзови. Добри са качествата и на отстреляните благородни елени – 2 бр. златни медали.

Приходите от ловната дейност са 115 421 лв. и 116 910 Е от ОЛТ или общо 343 980 лв. за 2004 год., докато разходите са 346 696 лв. За 2005 год. приходите са 323 512 лв. / 148 176 лв. и 89706 Е /, а разходите възлизат на 389 706 лв. От бюджетно са получени само 63937 лв., а другите 326250 лв. са изразходвани от стопанската дейност на ДДивС.

Не е по различна и ситуацията през 2006 год. От бюджета досега са отпуснати 60 000 лв. за ДЛ, докато ДДивС покриват разходите за ЛСД от стопанската дейност.

При изпълнение на едни стабилните приходи в рамките на 140 – 160 000 лв. годишно, би трябвало да се разчита поне на 90 – 100 000 лв. ежегодно финансиране от бюджета за закупуване , аклиматизация и разселване на дивеч, както и за по – ефикасна борба с бракониерите и хищниците, позиции, които бяха завоювани до преди няколко години.

Проблемите с финансирането забавят и ограничават дейностите за подобряване количеството и качеството на популациите. Очаква се с промяната на нормативната база и статута на ГСЕ да бъдат преодолени финансовите затруднения за да се активизира работата в ловностопанската дейност.

Недостига на средства за финансиране на ЛСД създава условия за навлизане на частните предприемачи в ловното стопанство. Това не е лошо, ако дивечовъдните участъци попаднат в ръцете на специалисти и хора обичащи дивеча. Предвид горчивия резултат от преди десетина години – тотално унищожение на дивеча, смятаме, че въпреки затрудненията в момента, държавата може в бъдеще да стопанисва дивеча по-добре.

Резултатите отчетени при таксацията са постигнати със сериозни грижи по опазване на дивеча и вложени средства за подобряване фуражната база, зимното подхранване и изградената система от ловни съоръжения / хранилки, солища,огради,капани и др.

В заключение считаме, че са поставени основите за системно повишаване на дивечовите запаси и качеството на добиваните трофеи в Пазарджишка област.


3.2. Състояние на ловното стопанство в предоставените райони на СЛРБ

Предоставените за стопанисване ЛСР са с площ 276928 ха и се ползват от 7 бр. ЛС. Сравнителния анализ между резултатите от таксацията през тази година с тези от предходните години показва стабилизиране на запасите от дива свиня, заек и яребица и символичното им увеличение това на сърната. Това състояние на запасите е резултат и от провежданите от ЛРД ловностопански мероприятия в предоставените площи – дивечови ниви, подхранване, хайки за хищници и др.

Тревожно е положението при сърната. Въпреки забраната за груповото ловуване вече 6 - 7 години запасите и са се увеличили незначително от 590 бр. през 1999 год. до 825 бр. през 2006 год. В същото време популацията от дива свиня достигна един добър запас – 1008 бр. при допустим – 717 бр. и позволява отстрелването на 665 бр. през годината.

Надяваме се, че с увеличаване броя на дивите свине ще намалее бракониерстване на сърни, което ще доведе до увеличаването на популацията, а също така и е необходимо да се засили борбата с вредния дивеч – лисици, чакали, вълци и др.


3.3. Недървесни горски ресурси (гъби, билки, горски плодове, кори, сено и др.)

За посочените недървесни горски продукти , познати още като странични ползвания в горите, няма официална статистика за периода.

В голямата си част добивът на тези продукти е оставен на стихийните пазарни принципи, не се развиват и наблюдават от горскостопанските поделения, а постъпилите тарифни такси за добива се концентрират директно по сметката на НУГ.

По данни от 2005 год. и в съответствие с лесоустройствените проекти в областта има възможност да се добиват около 1000 т. – манатарка, 100 т. – челядинка, 400 т. – пачи крак и около 450 – 500 т. други видове гъби. В горите на областта могат също така да се добиват черни и червени боровинки, хвойна и др. горски продукти.


Изводи

Визия


Глава IV.

Паша на домашни животни


На територията на горите на Областта възможностите за паша са много добри. Площите разрешени за паша през последните 10 – 15 г. почти не се променят съществено, но броят на пашуващия добитък прогресивно намалява. Направените наблюдения в отделни общини показват, че горските пасища се натоварват около 7 – 18 % за едрия и дребен добитък, взети заедно. Изключения правят само козите в зоните около населените места, където са концентрирани и нарушенията с пашата. Проблемите са свързани изключително с това, защото възможностите за козя паша в гората са крайно ограничени, поради изискванията на ЗГ.

Подробна справка за размера на разрешените площи от ГФ, както и допустимия брой на добитъка са дадени в таблица № 16.


Таблица № 16

Община

ДЛ /

Разрешена за паша

Допустим бр.добитък

 

ДДивС

площ в дка

едър

дребен

кози

1. Батак

Батак

30 880

1950

3590

0

 

Борово

37 908

620

820

50

 

Беглика

91 410

762

3696

0

 

Родопи

34 570

100

1100

0

 

Широка поляна

8 608

209

3040

0

всичко :

 

203376

3641

12246

50

2. Белово

Белово - ДГФ

2 756

122

375

87

 

- Общински гори

73 260

3015

14508

1058

всичко :

 

76016

3137

14883

1145

3. Велинград

Алабак

57 806

1930

9850

1020

 

Селище

70 090

3521

14180

0

 

Чепино

52 753

4168

20257

0

 

Юндола

2 950

130

350

0

 

Чехльово

45 588

1824

11400

0

всичко :

 

229187

11573

56037

1020

4. Пазарджик

Пазарджик

70 061

6100

31709

753

5. Септември


88 202

7666

38330

976

6. Лесичово


52 783

4548

21741

629

всичко :

 

211046

18314

91780

2358

7. Пещера

Пещера

19 164

1150

3545

79

8. Брацигово


24 603

1512

2792

36

всичко :

 

43767

2662

6337

115

9. Панагюрище

Панагюрище

139 642

5350

36580

1269

10. Стрелча


61 518

2115

14435

321

всичко :

 

201160

7465

51015

1590

11. Ракитово

Ракитово

66 867

6 591

31 284

619

Общо Областта :

РУГ Пазарджик

1031419

53383

263582

6897


Изводи

Визия

Глава V.

Ползване на горите от местно население


Ползването на горите от местното население е наследено от предишни периоди на обществено-икономическото развитие на страната и изпълнява в известни граници местна социална политика.


Обобщена справка за ползването по реда на КМН за РУГ Пазарджик


Таблица № 17

Година

ЛУП и действ.

Едра куб.м.

Средна куб.м.

Дребна куб.м.

Дърва куб.м.

Вс.леж. маса

Вс. ст. маса

2005

ЛУП/год. ползване/

188 576

102 983

52 766

99 464

443 789

594 835


Действит.

5 244

2 486

1 912

50 371

60 013

76 306


%

2,78

2.41

3,62

50,64

13,52

12,83

2000

ЛУП

179 509

104 564

51 609

76 406

412 088

541 563


Действит.

2 578

1 316

371

51 250

55 515

72 399


%

1,44

1,26

0,72

67,08

13,47

13,37

1995

ЛУП

183 787

88 613

48 662

71 840

392 902

537 093


Действит.

5 606

3 101

1 806

29 249

39 762

50 426


%

3, 05

3,50

3,71

40,71

10,12

9,39


Като цяло, този процес противоречи на изискванията на пазарната икономика, лишава горското ведомство от част от реалните приходи и е източник на възможности за нарушения в горите.

Добре би било горското законодателство да се усъвършенства в унисон с това на развитите Европейски страни и в бъдеще този начин на ползване от горите да се спре.

Докато съществува обаче, КМН може да се обвърже с условия, които да ангажират правоимащите с определени задължения към горския фонд :

Подобна гъвкавост на РУГ би създала възможност без разходи да осъществи някои планови дейности в горския фонд, за които не се изисква висока лесовъдска практика и специализация.

Изводи


Визия


Глава. VІ.

Строителство в горите


Съвременното горско стопанство може да се развива паралелно с извършване на качествено строителство на горско-пътна мрежа, сгради и съоръжения, съчетано с използването на високопроизводителни машини и технологии.

Трябва да се отбележи, че на територията на РУГ-Пазарджик в близкото минало е изградена една добра пътна мрежа, осигуряваща нормално функциониране на горския сектор.

В следствие на ограниченото финансиране в последните 6-7 г. създаването на дълготрайни материални активи в сегашните условия е крайно сложен процес.

С оглед липсата на специализирана пътно-строителна техника в ГСЕ и недостатъчното финансиране от държавния бюджет на строително инвестиционния процес, сегашното състояние на горските пътища е изключително тежко и обрича цели масиви на временна и трайна недостъпност.

Строителството на нови обекти продължава с години , което е предпоставка за лоши икономически показатели на сектора.

За нормализиране на процеса на строителство в горите като цяло и излизане от незавидното състояние на горско-пътната мрежа е необходима структурна реформа в горите, промяна на статута на ГСЕ в полза на стопанската дейност, акумулиране на средства и възстановяване на възможностите за влагане на инвестиции в строителство и поддръжка на инфраструктурата в горските територии.


Изводи


Визия

Глава VІІ.

Биологично, генетично и ландшафтно разнообразие, защитени природни територии


7.1. Горите и биологичното разнообразие


Конвенцията за биологичното разнообразие, приета от UNCED, определя опазването на биологичното разнообразие като една от ключовите цели на опазването на околната среда навсякъде.

Горите са много важни за опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в област Пазарджик, защото тук разнообразието от местоположения и форми на ползване са създали мозайка от много различни екосистеми с голямо разнообразие на видове и генетични ресурси. В рамките на многофункционалното лесовъдство се вземат мерки за защита и развитие на биологичното разнообразие при стопанисването на горите.

По отношение на биологичното разнообразие на територията на област Пазарджик са обособени няколко географски зони :

- Зона “Западни Родопи”, където общо 11 % от общата територия на Западни Родопи е поставена под защита. Тук поопадат 31 защитени територии, от които 4 резервата, един поддържан резерват, 22 защитени местности / ЗМ / и 4 природни забележителности / ПЗ/.Резерватите “Дупката”, “Купена” и “Мантарица” са обявени с цел запазване на редки и застрашени животински видове и характерни за района уникални горски екосистеми. Те са признати от UNESCO – Програма “Човек и биосфера”.

Резерват “Беглика” опазва образци от псевдо-бореални смърчови гори. През 1998 г. около 96 % от територията на Западните Родопи е обявена за КОРИНЕ място за опазване на редки и застрашени местообитания, растения, животни и птици. През 2005 г. същата територия е обявена за BirdLife International за орнитологическо важно място.

- Зона “Средна гора”, където около 2 % от територията е поставена под екологична законова защита.Тук се намират 15 защитени местности /ЗМ/ и 11 природни забележителности /ПЗ/. Около 22 % от горската територията на средногорските гори на Областта са обхванати от КОРИНЕ място “Средна гора” и е обявена от 2005 г. като орнитологическо важно място.

- Зона в поречието на р. Марица- обособена от изключително важно орнитологическо място, обявена от BirdLife International.


7.2. Мерки за защита на природата, защитени територии, мрежа от биотопи.


Мерките за опазване на защитените територии, защитените растителни и животински видове, редките птици и биотопите им са част от дейностите в горите. Освен това, защитените територии са необходими за гарантиране на всички мерки, че природата ще бъде съхранена за бъдните поколения. Останалите гори без статут на защитени също са важен елемент от мащабната система от биотопи в ландшафта. При приложението на природозащитните мерки, целите “опазване на настоящото биологично разнообразие” и “колкото е възможно по-близо до природата”, може да влязат в противоречие с извеждане на най-правилните за момента лесовъдски мероприятия и ситуацията и оптималните решения трябва да се преценяват много внимателно при всеки отделен случай.

7.3. Генетичното разнообразие на горските дървета и храсти

Ключовите мерки за опазването на горските генетични ресурси, заемащи също големи територии, са естественото възобновяване на подходящи насаждения, както и използването на адаптиран репродуктивен материал с известен произход. В допълнение, има специфични мерки за опазване на генетичните ресурси в норматавната база за горите. Новата ориентация на Лесовъдската наука и практика в последните 10 г. в Р България към природо съобразно стопанисване на горите и акцент на естественото възобновяване в голяма степен гарантира съхранение на уникалното видово и формово разнообразие на Българските гори.Изводи


Визия


Глава VІII.

Социални функции на гората-туризъм и рекреация.


8.1. Горите като рекреационни територии


Населението в областта традиционно има тесни връзки с горите и ги използва не само като поминък за добив на дървесни и недървесни горски продукти, а и като места за отдих, туризъм, рекреация, спорт и др.. Законът за горите на България позволява достъп до горите с рекреационна цел.

Мащабът на възможностите на местните рекреационни ползвания и туризмът на горите от Областта са огромни. Не случайно в процеса на Многофункционалното горско планиране хората от пилотните общини определелиха туризма като приоритет за всички 4 бр. Планове за многофункционално стопанисване на горите. Същото със сигурност важи и за останалите.

Особено в по- големите населени места потребностите от различни спортни и туристически дейности вече оказват сериозен натиск върху горите в околностите, създават проблеми с нарасналия трафик, битовите отпадъци, замърсяването и е на дневен ред да се гради нова съвременна туристическа инфраструктура в горите, нова култура и отношение към природата. Яви се по-голямата необходимост от предпазни мерки за безопасността на пътищата, рекреационните съоръжения и по-големия риск от горски пожари.


8.2. Роля на горите в глобалния кръговрат на въглерода


Заплахата за глобалния климат от антропогенния парников ефект е централна тема на националните и международни политики. Главният проблем е повишаването на концентрацията на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата, в резултат особено на изгарянето на фосилни източници на енергия и широкомащабното унищожаване на горите в световен мащаб. Поради това мерките за противодействие на тези нежелани явления трябва да бъдат приоритет за цялото общество. Горскостопанската дейност също може да помогне за решаването на проблема, грижейки се с извеждане на подходящи лесовъдски мероприятия за подобряване състоянието и продуктивността на гората, като основен фактор за запазване кислорода на Планетата.

Климатичните промени представляват риск и за самите гори, като съчетани със замърсяването на въздуха вече са проблем и за нашата гора.


Изводи

Визия

Глава IХ.

Горска промишленост


9.1. Сегашно състояние


Дървообработващата промишленост в Областта бе изцяло преструктурирана и приватизирана през 90-те години на миналия век. Преработката на дървесината и получаването на продукти и изделия от нея се осъществява от голям брой малки и средни предприятия, общият брой на които в началото на 2006 г. е 438.


Справка за постъпили, експедирани и обработени обли дървени материали на териториятана РУГ Пазарджик


А/ По ГСЕ – първо полугодие на 2006 г.

Таблица № 18

по ред

ДЛ/

ДДС на чиято тери- тория се намират фирмите

Бр.

фирми

и г л о л.

куб.

м.

шир.

куб.

м.

Постъпила обла дървесина

Експед. Обли

м-ли

Прераб. Обла дърв.

Постъпила обла дървесина

Експед. Обли

м-ли

Прераб. Обла дърв.

1.

ДЛ Батак

45

22 326

160

21 994

829

0

672

2.

ДЛ Белово

7

1 492

31

709

2 429

0

2 173

3.

ДЛ Паз-к

54

4 113

1 628

2 239

7 615

2 210

4 888

4.

ДЛ Пан-ще

8

555

56

422

2 385

217

1 597

5.

ДЛ Пещера

34

14 949

821

14 128

4 011

1 449

2 440

6.

ДЛ Селище

158

58 392

1 587

66 822

0

0

0

7.

ДДСАлабак

67

28 769

7 879

16 725

5 848

253

5 028

8.

ДДСБорово

7

2 689

0

2 857

0

0

0

9.

ДДС Р-во

58

30 122

864

27 476

1 509

21

1 471


Общо :

438

163 407

13 026

153 372

24 626

4 150

18 269


Б/ По общини

Таблица № 19

по ред

Община, на чиято тери- тория се намират фирмите

Бр.

фирми

и г л о л.

куб.

м.

шир.

куб.

м.

Постъпила обла дървесина

Експед. Обли

м-ли

Прераб. Обла дърв.

Постъпила обла дървесина

Експед. Обли

м-ли

Прераб. Обла дърв.

1.

Батак

52

25 015

160

24 851

829

0

672

2.

Белово

7

1 492

31

709

2 429

0

2 173

3.

Паз-к, Септември и Лесичево


54


4 113


1 628


2 239


7 615


2 210


4 888

4.

Пан-ще и Стрелча

8

555

56

422

2 385

217

1 597

5.

Пещера и Брацигово

34

14 949

821

14 128

4 011

1 449

2 440

6.

Велинград

225

87 161

9 466

83 547

5 848

253

5 028

7.

Ракитово

58

30 122

864

27 476

1 509

21

1 471


Общо :

438

163 407

13 026

153 372

24 626

4 150

18 269

А/ По ГСЕ – 2005 г.

Таблица № 20

по ред

ДЛ/

ДДС на чиято тери- тория се намират фирмите

Бр.

фирми

Иглол. м3

Широкол. м3

Постъпила обла дървесина

Експед. Обли

м-ли

Прераб. Обла дърв.

Постъпила обла дървесина

Експед. Обли

м-ли

Прераб. Обла дърв.

1.

ДЛ Батак

40

52 699

2 753

47 030

0

0

0

2.

ДЛ Белово

8

2 016

137

1 879

12 236

22

10 281

3.

ДЛ Паз-к

28

6 329

1 185

4 933

13 795

3 918

9 290

4.

ДЛ Пан-ще

10

403

0

403

7 577

987

6 590

5.

ДЛ Пещера

22

43 829

5 463

36 475

7 338

4 177

2 545

6.

ДЛ Селище

97

161 866

698

153 477

0

0

0

7.

ДДСАлабак

41

57 709

9 217

48 057

8 494

1 414

5 332

8.

ДДСБорово

5

7 001

0

7 014

0

0

0

9.

ДДС Р-во

47

70 516

1 613

66 860

0

0

0


Общо :

298

402 368

21 066

366 128

49 440

10 518

34 038


Б/ По общини – 2005 г.

Таблица № 21

по ред

Община, на чиято тери- тория се намират фирмите

Бр.

фирми

и г л о л.

куб.

м.

шир.

куб.

м.

Постъпила обла дървесина

Експед. Обли

м-ли

Прераб. Обла дърв.

Постъпила обла дървесина

Експед. Обли

м-ли

Прераб. Обла дърв.

1.

Батак

45

59 700

2 753

54 044

0

0

0

2.

Белово

8

2 016

137

1 879

12 236

22

10 281

3.

Паз-к, Септември и Лесичево

28

6 329

1 185

4 933

13 795

3 918

9 290

4.

Пан-ще и Стрелча

10

403

0

403

7 577

987

6 590

5.

Пещера и Брацигово

22

43 829

5 463

36 475

7 338

4 177

2 545

6.

Велинград

138

219 575

9 915

201 534

8 494

1 414

5 332

7.

Ракитово

47

70 516

1 613

66 860

0

0

0


Общо :

298

402 368

21 066

366 128

49 440

10 518

34 038


Забележка:

1. Информацията е непълна, тъй като е обобщена на база на представени от дървопреработвателите справки по данни от дневниците им.

2. Справките са изискани съгласно чл.132, ал. 5 от ППЗГ, но тъй като в текстовете на ППЗГ липсват срокове за предоставяне на информацията, както и не се предвиждат възможности за санкции, една част от регистрираните преработватели и търговци отказаха представяне на информацията.


Изводи


Визия


Глава Х.

Роля на държавата

10.1. Законодателно осигуряване

Законът за горите, както и подзаконовата нормативна база са насочени към опазването на горите, поради техните икономически ползи (производителна функция) и тяхното значение за околната среда и за отдиха на хората (защитни и рекреационни функции), към увеличаването им, където е възможно, и осигуряването на тяхното рационално стопанисване на устойчива основа. В същото време целта на законодателството е подкрепяйки горския сектор, да отчита и интересите на обществото и на собствениците на гори. Като пропуск на горското законодателство до сега се счита липсата на законови текстове, регламентиращи участието на заинтересованите страни в процеса на планиране на дейностите в горите, което може да се постигне с процеса на МФГП.


Поощряващи мерки

Отвъд законовите изисквания, директни поощрявания за допълнителни мерки, опазващи и развиващи биологичното разнообразие произтичат от финансовата помощ, предоставена за превръщането на горското стопанство в природосъобразно и възможността за по-широкото използване на инструментите на договорното опазване на природата.

Потребности от действия:

- по-нататъшно развитие на подкрепата на горското стопанство за природосъобразно стопанисване на горите,

- разработване на допълнителни поощряващи инструменти,

- разширяване на договорното опазване на природата в горското стопанство.


10.2. Сертификация на устойчивото стопанисване на горите/етикетиране на дървесината

Сертификацията ще се използва все повече в горското стопанство, за да документира устойчивото стопанисване на горите. Тя е предназначена да подкрепи горското стопанство за подобряване на практиките и имиджа на стопанисването на горите. В рамките на процеса тя позволява императивно присъствие на дървесината от устойчиво стопанисваните гори на глобалния пазар. Изискванията на сертификационните системи са насочени към доброволност, правдоподобност, прозрачност и ефективност, както и свободен достъп и същите предпоставки за всички типове гори и собственост.

Потребности от действия:


10.3. Дървесината като възобновим източник на енергия

Енергийният сектор е нарастващо важен пазар за сортименти от дървесина, които не могат да се реализират на по-висока цена. Съществуват няколко екологични и икономически причини, насочващи към по-широко използване на дървесината за енергийни цели. В резултат на нарастването на цените на фосилните източници на енергия и поради обществената подкрепа, растенията, произвеждащи биомаса стават все по-конкурентни.

Изводи


Визия


Глава ХІ.

Човешки ресурси, образование, наука, професионално обучение, управление на информацията.


11.1. Сегашно състояние


Обобщената информация за състоянието на човешките ресурси през периода 1995-2005 г. показва обща тенденция на увеличение на щатния персонал в поделенията от 458 през 2000 г. до 636 щатни служители през 2005 г.


ДИНАМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

в ДЛ /ДДивС на територията на РУГ - Пазарджик за периода 1995г., 2000г. - 2005 г.


Таблица № 22

години

щатен персонал
(административен)
в ДЛ/ДДивС
(ср.год.бр.)

Собствени работници
(ср.год.бр.)

Работници в програмата
по заетост
(ср.год.бр.)

Работници във фирмите изпълняващи ЛКМ и дърводобив
(ср.год.бр.)

общо

в т.ч. Горска стража/
Ловна стража

ЛКМ

дърводобив

ЛКМ

дърводобив

1995

578

169

903

1097

0

36

70

2000

458

204

38

0

0

289

290

2001

523

217

66

0

0

319

302

2002

543

215

108

0

0

256

317

2003

608

200

226

95

499

11

259

2004

626

192

210

128

403

15

236

2005

636

192

181

139

296

12

185


През 1995 год. държавните лесничейства (ДЛ) и държавните дивечовъдни станции (ДДивС) са съществували, като Горски стопанства (ГС)

Дърводобивът и лесокултурните мероприятия са се изпълнявали със собствени работници.

През 1999 г. горските стопанства се преструктурират в Държавни лесничейства

През 2001 год. на основание Заповед на Началника на НУГ - София ДЛ Борово, ДЛ Беглика се преобразуват в ДДивС и се създава нова структурна единица ДДивС" Чепино" на оснавание Заповед №75/20.02.2001 год., на Началника на НУГ - София, като взема част от територията на ДЛ Велинград и ДЛ Чехльово.

През 2002 год. , считано от 02.05.2002 год. ДЛ" "Ракитово" , ДЛ Широка поляна" и ДЛ "Родопи" на основание Заповед на началника на НУГ - София се преобразуват в ДДивС.

През 2003 г., считано от 09.01.2003 г. на основание Заповед №796/02.09.2002год.на Началника на НУГ - София ДЛ Велинград се преобразува в ДДивС"Алабак".

От 2000 год. изпълнението на лесокултурните дейности се възлага на фирми

През 2000 год. е приета Инструкция №3/04.02.2000 год. за условията и реда за възлагане на лесокултурните дейности в горите и земите от ГФ, по която инструкция сме възлагали изпълнението на лесокултурните мероприятия на фирми

През 2002 год. с приемането на Инструкция №5 от 15.03.2002 год. за условията и реда за възлагане изпълнението на лесокултурните дейности се отменя действието на Инструкция №3.

През 2005 г. с приемането на Наредба №2 за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в ДГФ от 11.01.2005 год., се отменя действието на Инструкция №5.

Данните за броя на работниците във фирмите, на които са възлагани изпълнението на лесокултурните дейности и дърводобива са частични.


ДИНАМИКА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

в РУГ - Пазарджик - централно управление за периода 1995г., 2000г. - 2005 г.


Таблица № 23

години

щатен персонал (административен) в РУГ Пазарджик (ср. год.бр.)

общо

в т.ч.Подвижна горска стража

1995

31

9

2000

31

10

2001

34

9

2002

36

10

2003

36

10

103

73

2004

103

73

2005

104

73


На основание Заповед на Началника на НУГ - София, считано от 01.07.2003 год. Горските стражари на контролни горски пунктове и подвижна горска стража от държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции преминават на работа в РУГ - Пазарджик по чл.123 от КТ.

През 1995 год. Регионално управление на горите е съществувало, като Районна дирекция по горите


11.2. Проблеми и предизвикателства

11.2.1. Обучение на административен персонал и горска стража

Като цяло слабост в последните десетина години е липсата на регулярни курсове по определени актуални лесовъдско-икономически и управленски теми, които да се организират от НУГ по линия на СДК при ЛТУ.

През 2006г. стартира ФАР Туининг проект BG2004/IB/AG/04/UE “Укрепване на административния капацитет на държавната горска администрация”, в изпълнение на подписан договор между “Австрийски държавни гори” АД, Федерално министерство за защита на потребителите, храните и селското стопанство – Германия и НУГ – София. Основните цели и задачи на този проект са следните : Подготовка за членство в ЕС чрез хармонизиране на българското с европейското законодателство; Повишаване на административния капацитет на служителите в държавната администрация относно опазването на горите и борбата с незаконни дейности, свързани с тях; Подобряване на икономическите функции, свързани с горите. Продължителността на този проект за обучение е 15 месеца, като при оптимално изпълнение на дейностите по проекта е предвидено обучението на над 4 000 служители в системата на горите.


      1. Обучение на собствени изпълнителски кадри - като цяло недостатъчно и локализирано с:


11.2.3. Проблеми с професионалното обучение, които предстои да се решават :

- Регламентиране на професионалното обучение от нормативната база, действаща в горския сектор;

- Необходимост за обучение на недържавните собственици на гори;

- Специализирани обучения на работещите фирми, изпълняващи ЛКМ и дърводобив;

РУГ – Пазарджик, държавните лесничейства и дивечовъдните станции на територията на управлението не са провеждали обучение на фирми, наети по договор да изпълняват лесокултурни дейности и дърводобив. Считаме, че такова обучение не се налага и не би следвало да се извършва от горските ведомства, тъй като в нормативната уредба е регламентиран регистрационен режим на фирмите, имащи право да кандидатстват в процедури за възлагане на ЛКМ и дърводобив. В Закона за горите са предвидени достатъчно условия, на които фирмите, които се регистрират в публичен регистър на Националното управление по горите следва да отговарят, така, че вписването им в този регистър следва да се приема за гаранция за възможността на фирмите качествено да изпълняват договорените задължения.


11.2.4. Необходимост от промяна на социалния статус на горския служител

В Закона за горите се съдържат редица разпоредби, които регламентират правата на горските служители и които влияят положително върху техния социален статус, като например : Предоставяне на безплатно униформено и работно облекло; Правото, а за горските стражари и задължение да носят огнестрелно оръжие и боеприпаси; Правото за всеки прослужени 10 години да получават до 5 куб. м дървен строителен материал от държавния горски фонд срещу заплащане по тарифни такси на корен, както и правото ежегодно да получават по 10 куб. м дърва за огрев по тарифна такса; Служителите при ДЛ и ДДС, живеещи в горите, имат право да ползват безвъзмездно жилищни помещения, предоставени им от съответната структура или териториално звено, както и имат право да ползват за лични нужди, без заплащане на такси : до 5 декара обработваема земя или ливада в горския фонд. Горските стражари, разполагат с някои специфични права, като правото задължително да се застраховат от съответната структура, в която работят със застраховка "Живот и злополука"; неимуществени вреди при или по повод на изпълнение на служебните си задължения.

Независимо от горепосочените права, оказващи благоприятно влияние върху социалния статус на служители в системата на горите, същия е все още незадоволителен и е необходимо да се положат доста усилия за неговото подобряване. Служителите по горите, като цяло се намират в ниските етажи на социалната стълбица, нямат нужното самочувствие и авторитет в обществото, което основно произтича от недостатъчното им трудово възнаграждение. Важно е да се отбележи и, че труда на горските служители, особено на горската стража се обезсмисля и обезценява поради ниската събираемост на присъдените суми по влезли в сила наказателни постановления, както и все още недостатъчно ефективно наказателно правосъдие, в резултат на което в обществото се насажда мнението за безнаказаност за закононарушения в горите.


Изводи


Визия


Глава ХІІ.

Участие на обществеността и НПО в управлението на горите


12.1. Области на дейност за горската политика

В съвместната дискусия, включваща участници в процеса на разработване на ОСУРГ, първо бяха определени областите на действие, а състоянието и необходимостта от конкретни действия бяха обсъждани на провежданите в работната фаза кръгли маси.

Крайната цел не беше да се работи с проблемите въпроси на горската политика на национално, областно или общинско ниво, а да се постигне широк консенсус, ако е възможно, върху възприемането на проблемите и начините за разрешаването им.

В резултат на това се определят областите на действие, които са от първостепенна важност за участващите страни. Резултатите от обсъжданията на кръглите маси, включително и съвместно възприетите препоръки за действията и за участниците в процеса по отношение на ролята на горите и обществото се свеждат до следното: Заедно със снабдяването с дървесина и други продукти, горите и горските предприятия предлагат и много защитни и рекреационни услуги на обществото. Горите осъществяват тези свои функции отчасти просто защото съществуват, но се нуждаят и от структурни мерки от страна на собствениците, за да бъдат в състояние да ги изпълняват. Обхвата на услуги, изпълнявани от собствениците на гори към обществото, в известна степен нахвърля социалните задължения на горовладелците, предвидени в нормативните документи.


12.2. Съвместна работа на РУГ с НПО.

В досегашната си дейност РУГ Пазарджик е осъществявало контакти със следните НПО:

НПО “Зелени Балкани” гр. Пловдив

Българско дружество за защита на птиците.

Дружество за защита на Родопите гр. Пловдив.

СДП “Балкани”, e - mail - balkani@bluelink.net

Дружество за защита на “Атолука”, гр. Брацигово.

Областен и общински съвети по охрана на горите.

Областен и общински съвети по лова.

Гражданско сдружение „Правда” – гр. Брацигово;

Участието на НПО в управлението на горите е от изключително важно значение както за опазването им от нарушения , така и за подобряване на тяхното състояние. Съвместната работа с НПО ангажира обществеността с проблемите по стопанисването на горите , дивеча и рибата.Пример в това отношение е изготвянето на плановете за МФСГ на територията на общини от областта, изготвени с широко обществено участие. В тази връзка е от изключително важно значение работата с действащите структури на СЛРБ , БТС , „Зелени Балкани”, „Дружество за защита на птиците” и гражданските сдружения, споменати по - горе.

Работата с НПО на този етап все още не е на необходимото ниво. Извършват се инцидентни проверки с НПО по сигнали на граждани или от самите НПО. Необходимо е в тази връзка да се активизира съвместната дейност и се търсят нови начини и форми за по- ефективна работа. Идеята е да са създадат действащи структури по места на територията на областта на съществуващите вече организации.

Във връзка с подобряване резултатите от участието на обществеността и НПО в управление на горите и изпълнение на основния замисъл на ОСУРГ е наложително да се укрепят връзките със съществуващите структури на НПО и другите реално действащи организации / БЛРС , БТС, и др. / и тяхното използване като коректор, регулатор и стимулатор на ефективното изпълнение на ОСУРГ.


Изводи


Визия


Глава ХIIІ.

Горският сектор и областното развитие


13.1. Природосъобразно горско стопанство

През последните години след възприетите от ООН принципи за устойчиво развитие на обществото са разработени новите концепции за стопанисване на Европейските гори Страсбург (1990 г.), Хелзинки (1993 г.), Лисабон (1998 г.) и Виена (2003 г.). В основата на тези концепции са преди всичко принципите за природосъобразно и устойчиво стопанисване на горите, в т. ч. запазване на биологичното разнообразие на горските генетични ресурси и намиране на баланс между екологичните, социалните и икономическите аспекти на стопанисването, особено на планинските гори.

Като основни проблеми за прилагането на природосъобразно и устойчиво лесовъдство на територията на Областта се очертават, затрудненото възобновяване на иглолистните гори в горната граница на техния ареал, стопанисването на иглолистните култури, особено извън техния естествен ареал (до 500 м н. в.), стопанисването на издънковите дъбови гори, динамичните процеси, които протичат в издънковите церови гори и други.

Провежданата през последните години лесовъдска дейност, която беше съобразена с новите реалности и поети ангажименти за прилагането на природосъобразно лесовъдство и устойчиво развитие на горите, се изразяваше главно в следното: при направляване на възпроизводствените процеси в гората да се дава приоритет на естественото възобновяване и запазване на коренния дървостой. При проектирането основни възобновителни сечи са постепенните, като е възприето да се дава приоритет на дългосрочните. В самата концепция за природосъобразно лесовъдство е залегнало условието, че тези, които го прилагат, трябва да познават много добре функционирането на естествените горски екосистеми. Важно условие, с което се дава възможност на стопанисващия лесовъд да се съобразява с природните особености на горите, е необходимостта те да бъдат предварително установени и характеризирани в отделни таксономични единици, както и да са изтъкнати факторите, които ги обуславят, т.е. да бъдат класифицирани в отделни типове гора.

Що се отнася до прилаганите технологии за стопанисване и ползване на горите следва да се отчете сравнително изоставане от най-съвременните достижения


13.2. Приносът на горското стопанство и горската промишленост за развитието на областта

Районите от областта се срещат с многостранни предизвикателства, като културни промени, застаряване на населението, обезлюдяване на селата, загуба на регионална идентичност. Необходимо е да се поставят цели за устойчивост, свързани със селските райони, да се подобри състоянието на пазара на труда и да се повиши привлекателността на селските райони за населението. Като неразделна част от тези райони, горското стопанство и неговите сектори могат да допринесат за преодоляване на структурните недостатъци. Изменението на дела на брутната добавена стойност (БДСт) в сектора “Селско, горско стопанство и риболов”, спрямо общата БДСт , както и верижният индекс на това изменение за периода 1996-2005 г., е показано на фиг.1.

Фиг. 1. Изменение на дела на брутната добавена стойност (БДСт) в сектора “Селско, горско стопанство и риболов”, спрямо общата БДСт , както и верижният индекс на това изменение за периода 1996-2005 г.


На фиг.2 е показано изменението на дела на заетите в сектора “Селско, горско стопанство и риболов” , спрямо заетите в Областта, както и на дела на заетите в Сектора в Областта, спрямо всички заети в Сектора в България, за периода 2002-2004 г.
Фиг. 2. Изменение на дела на заетите в сектора “Селско, горско стопанство и риболов”, спрямо заетите в Областта, както и на дела на заетите в Сектора в Областта, спрямо всички заети в Сектора в България, за периода 2002-2004 г.


Решенията на Agenda 2000 също разширяват предпоставките за подкрепа за селските райони на национално ниво. Наборът от мерки на структурната политика на ЕС включва също подкрепа на горския сектор, както и съпътстващи мерки. Те трябва да допринесат за опазването и развитието на икономическите, екологичните и социалните функции на горите в селските райони.


13.3. Съвместна задача за подобряване на селскостопанските структури

Целите на тази задача са да се подобрят условията на производство, труд и живот, чрез повишаване на конкурентността на селското и горското стопанство, преработката и маркетинга и подкрепа за природосъобразни методи за производство. Подкрепата за горския сектор е насочена към лесовъдските мерки, строежа на горски пътища, мерки, насочени към новите типове повреди върху горите, както и подкрепа на обединяването на горскостопански единици и инвестиции за подобряване на обезпечаването, преработката и маркетинга на горски продукти.


13.4. Фискална политика

Устойчивостта на горското стопанство предвижда икономически съобразни горскостопански предприятия. Освен целевата структурна подкрепа, фискалната политика е приспособена към специфичните условия на горскостопанското производство. Така например, приходите от продажба на дървесина, добита след каламитети, се облагат с по-ниски данъци, поради адаптирани тарифни правила.


13.5. Работа в селските райони

Структурните промени не подминават и горското стопанство и горската промишленост. В резултат на ниската ефективност, организациите също се реформират, което води до загуба на работни места в обществения и частния сектор. Особени проблеми в тази връзка възникват в резултат на приватизацията на горскостопанската дейност през периода 1997-2001 г. Важно е да се създадат нови възможности за работа и да се запазват съществуващите работни места, където е възможно.


13.6. Горско рамково планиране

Съгласно възприетия подход и вписаните текстове в проектите за Национална горска стратегия и ЗИДЗГ е предвидено разработването на планове за многофункционално стопанисване на горите на територията на общините, както и на областни стратегии за устойчиво стопанисване на горите. С това ще се осигурят предпоставките за устойчиво развитие на горското стопанство, както и за подобряване на условията за живот и усъвършенстване на стопанската дейност. Докато в повечето общини на областта горските рамкови планове вече са налице или се пишат в момента, някои общини все още не са стартирали процеса. Степента на интегриране на ПМСГ и областната стратегия в общото стратегическо планиране на страната засега не е законово регламентирана, но независимо от това вече са налице положителни стъпки и определена яснота, както по отношение на мястото, така и по отношение на съдържанието и процедурата по разработване и осъществяване.


Изводи


Визия


Глава ХIV.

Изпълнение на ОСУРГ


14.1. Отговорни служби и нива на отговорност


За изпълнението на ОСУРГ отговорните служби са РУГ и неговите подразделения на територията на Областта в партньоство с Областната и общински администрации, сдружения или отделни представители на недържавни горовладелци и всички останали институции, имащи дейност, свързана с гората, нейните територии, фунции, ресурси и др;

По отношение нивата на отговорност, те могат да се разделят на три :


14.2. Очаквани резултати


в икономически аспект:


в социален аспект:


Изводи


Визия


Глава ХV.

Мониторинг на изпълнението на ОСУРГ


Понятието мониторинг е процедура по проверка ефекта и изпълнението на ОСУРГ съгласно предварително поставените цели. Тази процедура не е обикновена проверка на планирани/извършени дейности по основните стратегически направления, сравнение на постигнат етап с визията и пр. По-скоро тя трябва да бъде:

- система за анализ на условията, в които тече реализацията на ОСУРГ;

- динамична оценка на ефекта от изпълнение на отделните компоненти;

- оценка на правилността на подбраните изпълнители и тяхното поведение в хода на процеса.

Поради това процесът на мониторинг задължително протича на няколко етапа и засяга различни по своята същност обекти на проверка, анализ и оценка.


15.1. Мониторинг на средата, в която действа ОСУРГ

Пристъпвайки към мониторинг на определен етап или фаза на изпълнение на определени компоненти от Стратегията, трябва да се анализира и оцени следното:


15.2. Мониторинг на изпълнение на елементите на ОСУРГ

Това е следващата фаза от процеса, при която подходът е проверка на изпълнението на елементите на стратегическите цели и набелязаните потребности за действия към тях.

а/ проверка на изпълнението на елементите в отделните раздели на ОСУРГ, като се оценяват по следните критерии:

б/ проверка изпълнението на задачите, които се преследват, където се оценява:

в/ финална оценка:


15.3. Периодичност на мониторинга и отговарящи за него

Периодичността на мониторинга се определя от участниците във Водещата група на процеса, по изработване и реализация на ОСУРГ, но препоръчителния срок е от 3 до 5 години.

По правило отговорността за провеждане на мониторинга, определяне на допълнителните участници в процеса имат Областният управител и ръководното тяло на РУГ/ДЛ/ДДС.


Изводи


Визия


Глава ХVІ.

Финансово, административно и организационно обезпечаване на изпълнението на ОСУРГ


16.1. Динамика на разходите за управление и стопанисване на горските ресурси

Разходите за управление и стопанисване на горите на територията се изменят от 33% до 38% от приходите през периода на изследване. Това означава, че горите в Областта имат значителен резерв за увеличаване на разходите, особено в посока увеличаване на дела на разходите за ЛКМ, на разходите за строителство и поддържане на горски пътища и друга инфраструктура, необходима за по-ефективно стопанисване и управление на горите, както и за ловностопански и рибностопански мероприятия и ловностопанска дейност. Измението на структурата на разходите е представено на фиг. 3.


Фиг. 3 Изменение на структурата на разходите за периода 1997-2005 г.

Разходите за управление и стопанисване на горите на територията структурно се разпределят в разходи за издръжка на управлението, за ЛКМ, за капитално строителство и поддържане на горски пътища, ловностопански и рибностопански мероприятия и ловностопанска дейност.

Разходите ежегодно се планират по отделните поделения и се обобщават в РУГ. Разходите за дейността на РУГ подлежат на одобрение от НУГ. Текущо през годината тези одобрени разходи се актуализират в зависимост от текущото изпълнение на приходите, както и от ограниченията и указанията на Министерството на финансите за разпореждане с бюджетните средства на НУГ. В този смисъл анализът се основава в по-голяма степен на отчетните показатели за разходваните средства.

Динамиката на разходите е изобразена на фиг. 4.


Фиг. 4. Динамиката на разходите за периода 1997-2005 г. (верижен индекс)За периода на анализ (1997-2005 г.) разходите се изменят в границите от 4,5 до 7,9 млн. деном. лева. Структурата на тези разходи се изменя твърде разнопосочно. Водещ компонент в разходите до 1997 г. от 88% са разходите за ЛКМ.

През 1998 г. разходите за ЛКМ са сведени до 38%, а издръжката на управлението достига 22%, капиталните разходи около 10%.

От 1999 г. разходите за издръжка на персонала стават водещи с 32%, следват разходите за ЛКМ – 24% и капиталните разходи около 10%.

През периода 2000-2005 г. разходите за издръжка на персонала достигат до 63%, разходите за ЛКМ се колебаят около 24%, а разходите за капитално строителство и поддържане на горски пътища “се свиват” до скромните 3% годишно. От 2001 г. започват да се отделят разходи за ловностопанска дейност, като от 1,6% годишно през първата година те достигат над 10% през 2005 г. Най-голям темп на нарастване на тези разходи се отчита след 2003 и особено през 2004 и 2005 г., когато разходите се увеличават с по 50% всяка следваща година. Ако се сумират разходите за ловностопански и рибностопански мероприятия и ловностопанска дейност, то техният дял в общия обем на разходите устойчиво е над 11% годишно след 2003 г.


16.2. Динамика на приходите от управление, стопанисване и ползване на горите

Приходите от управление, стопанисване и ползване на горите на територията на Област Пазарджик бележат непрекъсната тенденция на увеличение за периода 1997-2005 г.

Приходите от горите се формират от продажба на право на ползване на дървесина от държавните гори (от промишлени ползватели и от местното население), от странични ползвания, от наем на имущество, от държавни такси, от лихви, данъци и др., от глоби и административни наказания, от продажба на семена и услуги, от продажба на конфискувани дървени материали, от организиран ловен туризъм, включително и от международен ловен туризъм (МЛТ), както и т.нар. други приходи. Структурата на приходите за 2005 г. е показана на фиг. 5.Фиг. 5. Структура на приходите за 2005 г.Основен източник на приходи е ползването на дървесина, осигуряващо над 94% от приходите. Останалите източници на приходи засега са подценени и не надминават общо 5-6% от обема на приходите годишно. В това се състои и основния резерв за увеличаване на приходите от горите на територията на Областта.

Промените на нормативната уредба за продажба на дървесината от държавните гори през периода 1999-2003 г. доведе до усъвършенстване на методите и процедурите за продажба на дървесина, както и за натрупване на значителен опит и практика от специалистите в отделните поделения, занимаващи се с продажба на дървесина. Като цяло периодът може да се характеризира с навлизането на пазарните методи и подходи за продажба на дървесина от държавните гори, изработването и прилагането в практиката на формални правила и ред за продажба на дървесината, довело през 2006 г. вече и до търгуване на дървесина и на Софийска стокова борса.

Приходите от ползването на дървесина и други горски продукти за периода 1997-2005 г. бележат непрекъсната тенденция на увеличение от около 6 млн. до над 20 млн. лева годишно.

Различните процедури имат различен дял в приходите от продажби. През периода 1999-2001 г. водещо е предоставянето на правото на ползване, т.е.продажба на дървесината на корен, която осигурява над 91% от приходите. След 2002 г. делът на тази форма на продажба намалява до около 72-74% от обема на приходите


Изводи


Визия и посока на бъдещи действия


Заключение:


В резултат на обобщените данни могат да се формулират следните по-важни изводи:


По отношение на показателите за характеристика на горите на територията на Областта:


По отношение на ползването от горите:


По отношение на развитието на ловното стопанство, страничните ползвания и пашата в горите:


По отношение на строителството в горите:


По отношение на развитието на туризъм в горите:


По отношение на развитието на горската промишленост:


По отношение на работата с НПО:


По отношение на налагането на природосъобразно горско стопанство, увеличаване на приноса на сектора, както и регламентиране и интегриране на рамковото горско планиране:


По отношение на икономическите показатели на стопанисването на горите:

Визия за периода 2007 – 2017 г.


По отношение на очакваното изменение на показатели на горите:


По отношение на очакваното изменение на структурата на управление на горите:


По отношение на очакваното изменение на лесокултурната дейност в горите:


По отношение на очакваното изменение на показатели на охраната и опазването на горите:


По отношение на очакваното изменение на ползването от горите:


По отношение на очакваното изменение на показателите на ловностопанската дейност, пашата и другите странични ползвания в горите:


По отношение на очакваното развитие на горската промишленост:


По отношение трайното повишаване на конкурентноспособността на горското стопанство в Областта:


По отношение повишаване на престижа и авторитета на заетостта в горското стопанство:


По отношение развитието и налагането на нов подход в работата с НПО:


По отношение налагането на природосъобразното горско стопанство и трайно повишаване на дела на горското стопанство в брутната добавена стойност в Областта:


По отношение прилагането на Стратегията в Областта:


По отношение на финансовите показатели на прилагането на Стратегията в Областта:


С процеса на разработването на ОСУРГС, в областта започна нова форма на диалог относно горската политика. Този диалог е насочен към търсенето на начини за решаване на проблемите в горския сектор. Ключов елемент за успеха на процеса е създаването на прозрачност по отношение на различните интереси, изясняването на общата платформа, подкрепата на преговорите между партньорите с конфликтни интереси и търсене на консенсус.

През последните няколко месеца, представители на най-различни заинтересовани групи се опитаха да посрещната това предизвикателство. Стана ясно, че изработването на ОСУРГС е процес и на обучение.

Диалогът между действащите лица, включени в опазването, стопанисването и развитието на нашите гори, трябва да бъде продължен, тъй като консенсусът върху отделни теми не може да се разглежда като постоянен в едно общество, преживяващо постоянни промени.

Списък на използваните съкращения

БАН

Българска академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

БНП

Брутен национален продукт

БШПГ

Българо-Швейцарска Програма за Горите

ГБПГ

Германо-Български Проект за Горите

ГЕФ

Глобален екологичен фонд

ГИС

Географска информационна система

ГФ

Горски фонд

ДГФ

Държавен горски фонд

ОГФ

Общински горски фонд

ЧФЛ

Частни гори на физически лица

ЧЮЛ

Частни гори на юридически лица

ДДивС

Държавна дивечовъдна станция

ДЛ

Държавно лесничейство

ГСУ

Горскостопански участък

ОУ

Охранителен участък

КГП

Контролен горски пункт

АУАН

Акт за установяване на административно нарушение

НП

Наказателно постановление

КМН

Контингент местно население

ДЛР

Държавен ловностопански район

БИРП

База за интензивно развитие и ползване / на дивеча /

ЕСФРСР

Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони

ЕС

Европейски Съюз

ЗГ

Закон за горите

ИГ-БАН

Институт за гората при БАН

ЛКД

Лесокултурна дейност

ЛТУ

Лесотехнически университет

ЛУП

Лесоустройствен проект

МВР

Министерство на вътрешните рботи

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МИ

Министерство на икономиката

МК

Министерство на културата

МОН

Министерство на образованието и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

МФГП

Многофункционално горско планиране

МФСГ

Многофункционално стопанисване на горите

НГС

Национална горска стратегия (България)

НПО

Неправителствена организация

НПРСР

Национален план за развитие на селските райони

НУГ

Национално управление по горите

НЦИОМ

Национален център за изследване на общественото мнение

ООН

Организация на обединените нации

ОСУРГ

Областна стратегия за устойчиво развитие на горите

ПМСГ

План за многофункционално стопанисване на горите

РГПП

Регионални горски планове и програми

РУГ

Регионално управление на горите

САПАРД

Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони

СЛРБ

Съюз на ловците и риболовците в България

ССГ

Съвет за стопанисване на горите (FSC)

ФАО

Организация по земеделие и прехрана

ФАР

Програма ФАР на ЕС

ФЕОГА

Европейски фонд за ориентиране и гарантиране в земеделието

EFICS

Европейска горска информационна и комуникационна система

ENA FLEG

Миинистерски процес за правоприлагане и управление в горите на Европа и Северна Азия

ICP

Международна кооперативна програма за мониторинг

IFF

Междуправителствен форум по горите

IPF

Междуправителствен панел за горите

MCPFE

Министерска конференция за защита на горите в Европа

NPAA

Национална програма за приемане постиженията на правото на ЕС

UNECE

Икономическа комисия за Европа на Обединените Нации

UNCED

Комисия за икономическо развитие към ООН

USAID

Американска Агенция за Международно Развитие


Използвана литература и документи за разработване на ОСУРГ

1. Национална стратегия за устойчиво развитие на горското стопанство в България (НУГ, 02. 2006)

2. Стратегия за развитие на област Пазарджик- 2005-2015 г.

3. Национална програма за развитието на Германия. Федерално министерство по храните, селското и горско стопанство. (преводни материали)

4.. Доклад за приложението на стратегията за горското стопанство и биологичното разнообразие (преводни материали)

5. Биологичното разнообразие в селското и горското стопанство и рибовъдството (преводни материали)

ce="Times New Roman, serif">Министерство на вътрешните рботи

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МИ

Министерство на икономиката

МК

Министерство на културата

МОН

Министерство на образованието и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

МФГП

Многофункционално горско планиране

МФСГ

Многофункционално стопанисване на горите

НГС

Национална горска стратегия (България)

НПО

Неправителствена организация

НПРСР

Национален план за развитие на селските райони

НУГ

Национално управление по горите

НЦИОМ

Национален център за изследване на общественото мнение

ООН

Организация на обединените нации

ОСУРГ

Областна стратегия за устойчиво развитие на горите

ПМСГ

План за многофункционално стопанисване на горите

РГПП

Регионални горски планове и програми

РУГ

Регионално управление на горите

САПАРД

Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони

СЛРБ

Съюз на ловците и риболовците в България

ССГ

Съвет за стопанисване на горите (FSC)

ФАО

Организация по земеделие и прехрана

ФАР

Програма ФАР на ЕС

ФЕОГА

Европейски фонд за ориентиране и гарантиране в земеделието

EFICS

Европейска горска информационна и комуникационна система

ENA FLEG

Миинистерски процес за правоприлагане и управление в горите на Европа и Северна Азия

ICP

Международна кооперативна програма за мониторинг

IFF

Междуправителствен форум по горите

IPF

Междуправителствен панел за горите

MCPFE

Министерска конференция за защита на горите в Европа

NPAA

Национална програма за приемане постиженията на правото на ЕС

UNECE

Икономическа комисия за Европа на Обединените Нации

UNCED

Комисия за икономическо развитие към ООН

USAID

Американска Агенция за Международно Развитие


Използвана литература и документи за разработване на ОСУРГ

1. Национална стратегия за устойчиво развитие на горското стопанство в България (НУГ, 02. 2006)

2. Стратегия за развитие на област Пазарджик- 2005-2015 г.

3. Национална програма за развитието на Германия. Федерално министерство по храните, селското и горско стопанство. (преводни материали)

4.. Доклад за приложението на стратегията за горското стопанство и биологичното разнообразие (преводни материали)

5. Биологичното разнообразие в селското и горското стопанство и рибовъдството (преводни материали)

Лесоустройствен проект

МВР

Министерство на вътрешните рботи

МЗГ

Министерство на земеделието и горите

МИ

Министерство на икономиката

МК

Министерство на културата

МОН

Министерство на образованието и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МС

Министерски съвет

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МФ

Министерство на финансите

МФГП

Многофункционално горско планиране

МФСГ

Многофункционално стопанисване на горите

НГС

Национална горска стратегия (България)

НПО

Неправителствена организация

НПРСР

Национален план за развитие на селските райони

НУГ

Национално управление по горите

НЦИОМ

Национален център за изследване на общественото мнение

ООН

Организация на обединените нации

ОСУРГ

Областна стратегия за устойчиво развитие на горите

ПМСГ

План за многофункционално стопанисване на горите

РГПП

Регионални горски планове и програми

РУГ

Регионално управление на горите

САПАРД

Специална програма за присъединяване в областта на земеделието и селските райони

СЛРБ

Съюз на ловците и риболовците в България

ССГ

Съвет за стопанисване на горите (FSC)

ФАО

Организация по земеделие и прехрана

ФАР

Програма ФАР на ЕС

ФЕОГА

Европейски фонд за ориентиране и гарантиране в земеделието

EFICS

Европейска горска информационна и комуникационна система

ENA FLEG

Миинистерски процес за правоприлагане и управление в горите на Европа и Северна Азия

ICP

Международна кооперативна програма за мониторинг

IFF

Междуправителствен форум по горите

IPF

Междуправителствен панел за горите

MCPFE

Министерска конференция за защита на горите в Европа

NPAA

Национална програма за приемане постиженията на правото на ЕС

UNECE

Икономическа комисия за Европа на Обединените Нации

UNCED

Комисия за икономическо развитие към ООН

USAID

Американска Агенция за Международно Развитие


Използвана литература и документи за разработване на ОСУРГ

1. Национална стратегия за устойчиво развитие на горското стопанство в България (НУГ, 02. 2006)

2. Стратегия за развитие на област Пазарджик- 2005-2015 г.

3. Национална програма за развитието на Германия. Федерално министерство по храните, селското и горско стопанство. (преводни материали)

4.. Доклад за приложението на стратегията за горското стопанство и биологичното разнообразие (преводни материали)

5. Биологичното разнообразие в селското и горското стопанство и рибовъдството (преводни материали)