home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


ПРИЛОЖЕНИЯ /Достъп до официална и служебна обществена информация /
СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПАЗАРДЖИК, КАКТО И ФОРМАТИТЕ, В КОИТО Е ДОСТЪПНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 15А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Звено за достъп до обществена информация;

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Ред за достъп до публичните регистри;
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Регистър на заявленията за достъп до обществена информация;
ЗАПОВЕД за утвърждаване на  Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна;


 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - Годишни и междинни финансови отчети;

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Списък на информация, която е публична, съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ;

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Заявление за достъп до обществена информация;

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - Разходите по предоставяне на обществена информация.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10    Регистърът е утвърден със заповед на областния управител на Пазарджик д-р Дончо Баксанов № АД89/12.04.2012 г.

Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за 2017г.

Финансов отчет на Областна администрация Пазарджик за първото тримесечие на 2017г.

Финансов отчет на Областна администрация за 2016г.