home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК”
es_opak_esf.jpg


ПРОЕКТ
“ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК”
Приоритетна ос: ІІ. “Управление на човешките ресурси”
Подприоритет: 2.2. “Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-08
Договор с рег. № ЦА12-22-31 от 03.06.2013 г.Приоритетна ос: IІ. „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-08
Наименование и седалище на бенефициента: Областна администрация Пазарджик, 4400 Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” №2
Място на изпълнение на проекта: Република България
Наименование на проектното предложение: „ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК”
Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 67 474 лева
Период за изпълнение: 11 месеца
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта:
Период за изпълнение 11 (брой месеци)

Цели на проекта
Обща цел
Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация.
Специфични цели
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Целева(и) група(и) Служители на Областна администрация Пазарджик
Очаквани резултати
Проведено обучение на служители от Областна администрация Пазарджик както следва: Обучение по 5 теми по ИПА –на 23 служители, 1 обучение в ключови
компетенции –екипна ефективност –на 23.служители и 1 обучение за работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение- на 23 служители.
Проведени 2 конференции-встъпителна и заключителна и изготвени плакати 100, банер 1, и 200 брошури по дейност информация и публичност.