Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Административни услугиДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ:

АУ-ДС-01 - Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени Актове за държавна собственост
Описание                         Заявление по образец          

АУ-ДС-02 - Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-03 - Отписване от актовите книги на имоти, правото на собственост върху които се възстановява по силата на реституционни закони
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-04 - Отписване от актовите книги на имоти, неправилно актувани като държавна собственост
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-05 - Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-06 - Отписване от актовите книги на имоти частна държавна собственост преминали в собственост на общините
Описание

АУ-ДС-07 - Отписване от актовите книги на имоти възстановени с решение на поземлена комисия
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-08 - Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-09 - Отписване от актовите книги на реституирани имоти със съдебно решение
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-10 - Отписване от актовите книги на реституирани имоти със заповед на кмета на община
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-11 - Отписване от актовите книги на имоти закупени с договор от Областен управител
Описание

АУ-ДС-12 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост
Описание                        Заявление по образец

АУ-ДС-13 – Издаване на удостоверения при продажба на съсобствен имот
Описание                        Заявление по образец

АУ-ДС-14 - Издаване на удостоверения за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
Описание                        Заявление по образец

АУ-ДС-15 - Издаване на удостоверения за собственост
Описание                        Заявление по образец

АУ-ДС-16 - Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
Описание                        Заявление по образец

АУ-ДС-17 - Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица от архив "Държавна собственост"
Описание                        Заявление по образец

АУ-ДС-18 - Издаване на решения за обезщетяване по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти
Описание

АУ-ДС-19 - Изготвяне  на експертизи за оценка на дължимото обезщетение по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти
Описание

АУ-ДС-20 - Издаване на Актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-21 - Издаване на Актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
Описание                         Заявление по образец

АУ-ДС-22 – Издаване на Актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопански дворове
Описание

АУ-ДС-23 – Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата, от който е отпаднала
Описание

АУ-ДС-24 – Издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост.
Описание                       Заявление по образец

КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:

АУ-КАК-01 - Утвърждаване на Областна транспортна схема разписания на междуобщински транспортни линии в  областта
Описание

АУ-КАК-02 - Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема
Описание

АУ-КАК-03 – Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линя от ТС без конкурс за срок не повече от 6 месеца
Описание

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО:

АУ-РРТУ-01 - Одобряване на районна устройствена схема, която засяга територията на една област  
Описание

АУ-РРТУ-02 - Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, в държавни имоти, стопанисвани от областния управител
Описание

АУ-РРТУ-03 - Приемане от областния експертен съвет, по решение на съответния общинския съвет, на проекти за общи устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 от ЗУТ, и на други общи устройствени планове
Описание                         Формуляр                        

АУ-РРТУ-04 - Приемане  от областния експертен съвет по решение на общинския съвет на проекти за подробни устройствени планове на териториите по чл. 10, ал. 2 и за други подробни устройствени планове
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-05 - Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
Описание                         Формуляр                     

АУ-РРТУ-06 - Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-07 - Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-08 - Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община
Описание                         Формуляр                       

АУ-РРТУ-09 - Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-10 - Разглеждане на искания за изплащане на обезщетение по реда на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица и Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Описание          Формуляр 1   Формуляр 2   Формуляр 3

АУ-РРТУ-11 - Одобряване на плановете за земите по §4-§4л от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  /земеделските земи, предоставени за ползване по силата на актове на НС, ДС и МС/
Описание

АУ-РРТУ-12 - Одобряване на инвестиционен проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-13 - Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж по чл. 145, ал. 5 и заснемане за узаконяване по § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-14 - Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 3 от закона и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-15 - Издаване на разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3 от Закона за устройство на територията
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-16 - Издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от Закона за устройство на територията
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-17 - Презаверяване на разрешение за строеж по реда на чл. 153, ал. 3 от Закона за устройство на територията
Описание                         Формуляр

АУ-РРТУ-18 - Издаване на акт за узаконяване по § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
Описание                         Формуляр         

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ: 

АУ-ДОИ - Достъп до обществена информация
Описание                         Заявление по образец