home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Административни услугиposterminal.jpg
Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и нормативна уредба.


 
Списък на унифицираните наименования на административните услуги, предлагани от Областна администрация Пазарджик

Държавна собственост

Код по ИИСДАНаименование на услугата 
1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и другизаявление
процедура 
1973Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените местазаявление
процедура 
1970Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворовезаявление
процедура 
1978Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост" заявление
 
процедура 
2388Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственостзаявление
процедура 
1971Отбелязване на действия по управлeние, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственостзаявлние
процедура 
1963Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственостзаявление
процедура
2529Издаване напозволително за ползване на лечебни растения по реда на закона за лечебните растения
заявление
процедура
1983Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственостзаявлнеие
процедура
1960Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпадналазаявлние
процедура
1965Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственостзаявление
процедура
1979Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собственосттазаявление
процедура
1972Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имотзаявление
процедура
 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавна собственост 
 
Регионално развитие и териториално устройство

1961Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение заявление
процедура
1966Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значениезаявление
 
процедура
1986Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен планзаявление
процедура
1967Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една общиназаявление
процедура
1981Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община заявление 
процедура
 
1974Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община заявление 
процедура
 
1968Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяванезаявление
процедура
1975Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект заявление
процедура
2389Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива заявление
процедура
1984Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строежзаявление 
процедура
1976Презаверяване на разрешение за строежзаявление
процедура
1977Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията заявление
 
процедура
1980Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект заявление
процедура

1969Регистриране на технически паспорт на строежзаявление
процедура
1962Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж заявление 
процедура
1964Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации заявление 
процедура
1982Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройствозаявление
процедура

2469
Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственостзаявление
процедура
      Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (загл. изм. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 г.) 

Услуги, предоставяни от всички администрации


2134Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)заявление
процедура
2133Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)заявление
процедура1
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услугазаявление
процедура


2
Предоставяне на достъп до обществена информациязаявление
процедура

3
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИзаявление
процедура