home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Обяви
27.08.2018 г.

-------------------------------

23.08.2018 г.

Обявление
: от Министрество на регионалното развитие и благоустройството за процедура по очуждаване на части от имоти за изграждане на обект: Въздушна линия  110 kv ВЕЦ "Въча -1" - ВЕЦ "Цанков камък"


-------------------------------
04.05.2018 г.

Обявление
: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

-------------------------------
13.03.2018г.

Обявление съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик, река Бистрица

-------------------------------
15.02.2018г.


 Обявление
съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик

-------------------------------
09.02.2018г.


 Обявление
от Министрество на регионалното развитие и благоустройството


-------------------------------
29.01.2018г.


Обявление
съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик


-------------------------------
26.01.2018г.


Обявление
прием заявления от лицензирани оценители


-------------------------------
11.09.2017г.

Обявление
съгласно Програма за планово почистване на речни легла в област Пазарджик

-------------------------------


04.07.2017г.

ОБЯВА

- Провеждане на търг с тайно наддаване за част от имот - публична държавна собственост;

-------------------------------
29.03.2016г.


ОБЯВЛЕНИЕ


за процедура по отчуждаване на части от имоти за изграждане на "Пътен надлез при спирка "Ковачево" 

-------------------------------
05.11.2015г.


О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ “ЯЗОВИР “ЛУДА ЯНА”


-------------------------------
23.01.2015г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост и във връзка с изпълнението на обект: „Язовир Луда Яна и пречиствателна станция за питейни води“, Министерството на регионалното развитие и благоустройството уведомява собствениците на имоти и части от имоти, подлежащи на отчуждаване, че обезщетенията, определени в Заповед № ДС-215/01.10.2014 г. на областния управител на област Пазарджик, влязла в сила на 29.12.2014 г. и в Решение № 663/ 19.12.2014 г. по адм. дело № 880 по описа за 2014 г. на Административен съд – Пазарджик, са внесени в търговска банка „Банка ДСК“ ЕАД, клон Пазарджик. Началната дата на изплащане на обезщетенията е 26.01.2015 г.


-------------------------------
11.11.2014г.


Покана за присъствие на общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” Пазарджик”

Изтегли>>>-------------------------------
29.09.2014г.


О Б Я В Л Е Н И Е
ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ “ЯЗОВИР ЛУДА ЯНА”

Изтегли>>>

-------------------------------
10.09.2014г.


На основание: чл. 55 и чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с утвърден Протокол от 05.09.2014 г.
Изтегли>>>

-------------------------------
11.08.2014г.


На основание чл.83, ал.2 от Закона за горите Регионална дирекция по горите - Пазарджик публикува списък на имоти.
Изтегли страница 1 >>>   Изтегли страница 2 >>>
-------------------------------
28.07.2014г.


Списък на земеделските територии, които са придобили характеристиките на гора съгласно чл.83 от Закона за горите, разположени на територията на ТП ДГС "Пазарджик", РДГ "Пазарджик" по землища на населените места.
Изтегли страница 1 >>>   Изтегли страница 2 >>>


-------------------------------
20.06.2014г.
 Разрешение за строеж №РС-35/19.06.2014 г.

-------------------------------
09.04.2014г.

Информация от Общинските администрации за етап на процедурите по Закона за обществените поръчки(ЗОП) за изпълнение на одобрените инвестиционни проекти, съгласно ПМС№19/07.02.2014 г.

1. Списък на одобрените общински инвестиционни проекти по ПМС№19/07.02.2014 г.(одобрени_проекти_ПМС19.xls)

2. Приложение №1 за попълване от страна на Общинските администрации за етап на процедурите по ЗОП.(Etap_proceduri_ZOP.xls)

-------------------------------
24.03.2014г.

Покана за присъствие на общо събрание на „Асоциация по В и К – Пазарджик”

-------------------------------
20.03.2014г.

Списък на отделите и подотделите по чл.83 от ЗГ

-------------------------------
12.11.2013г.

Покана за присъствие на извънредно общо събрание на „Асоциация по В и К – Пазарджик”

-------------------------------
03.10.2013г.

Проектографик за движение на влаковте за 2013-2014 г.


-------------------------------
04.09.2013г.


Съобщение до Владимир Димитров

-------------------------------
04.09.2013г.


Съобщение до Елена Бошнакова

-------------------------------
03.07.2013г.


Съобщение до Йорданка Младенова Димитрова-------------------------------
20.05.2013г.


На вниманиета на собствениците на земеделски територии, които са придобили характер на гора на територията на ТП Държавно горско стопанство "Панагюрище".


-------------------------------
26.04.2013г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Областния управител на Област Пазарджик СЪОБЩАВА, че е издал административни актове по реда на Избирателния кодекс, както следва:
Наказателно постановление № 001/18.03.2013г. срещу Мая Георгиева Грозданова от гр. Пазарджик;
Наказателно постановление № 002/18.03.2013г. срещу Николай  Спасов Грозданов от гр. Пазарджик.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на наказателните постановления в стая 305, ет. 3 в сградата на Областна администрация Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” № 2,  гр. Пазарджик

Настоящото съобщение да се обяви на официалната интернет страница на Областна администрация Пазарджик и да се постави на таблото за обявления в сградата на Областна администрация Пазарджик.


Д-Р ДОНЧО БАКСАНОВ
Областен управител


-------------------------------
06.12.2012г.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ PINE

Регионална енергийна агенция - Пазарджик (РЕАП) е създадена през 2005 г. от Агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) към Европейската комисия и подкрепена от Областна администрация – Пазарджик, като основната цел на агенцията е разработване на изследвания и проекти в областта на енергийната ефективност и приложението на възобновяемите  енергийни източници (ВЕИ). Повече за РЕАП може да научите от www.reap-save.org.
Тази година РЕАП бе поканена да участва в международен проект с име PINE по програма „Интелигентна енергия за Европа”, който има за цел повишаване на енергийната ефективност на микро, малки и средни промишлени предприятия чрез извършване на енергийни одити (обследвания), както и предоставяне на професионални технически консултации за прилагане на конкретни енергоспестяващи мерки. Партньори по проекта са енергийни агенции и научни звена от Италия, Испания, Австрия, Словакия, Румъния, Кипър и България. Повече за проекта може да научите от www.pineaudit.eu
Крайния резултат от проекта е анализ на енергийното потребление на съответното предприятие, идентифициране на потенциала за енергоспестяване и предлагане на конкретни енергоспестяващи мерки. Всичко това пряко кореспондира със стартиралата през юни 2012 г. процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” към Оперативна програма  „Конкурентоспособност” за набиране на проекти за енергоспестяващи мерки и/или приложение на ВЕИ.
В тази връзка каним всички заинтересовани предприятия да се включат в това начинание. Крайните резултати от енергийните анализи и препоръчани енергоспестяващи мерки се предоставят на участващите предприятия напълно безплатно.

Повече информация може да получите от:
инж. Илия Дойчинов
тел. (034) 442 124, мобилен 0884 261 104
е-поща: reap@mbox.contact.bg
Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Шишман” № 12, етаж 4, офис 9
Регионална енергийна агенция - Пазарджик (РЕАП)

-------------------------------
04.12.2012г.

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава IIот ЗДС, във връзка с глава III и  V от ППЗДС за отдаване под наем

ИЗТЕГЛИ>>>

-------------------------------
13.11.2012г.

                                         ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ
                                           Пазарджишка област    На основание чл. 43, ал. 2, чл. 44, ал.2 от ЗДС, чл. 42, ал. 1, чл. 43, чл. 51 от ППЗДС, и на основание Заповед № ДС-245/13.11.2012г. на Областен управител на Пазарджишка област.

ОБЯВЯВАМ:

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІV от ЗДС, във връзка с глава V от ППЗДС за продажба на следния имот - частна държавна собственост:
Поземлен имот с идентификатор 55155.508.620 по КККР на гр. Пазарджик, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Христо Касапвелев”№ 12 „Д” с площ от 706 кв.м. актуван с АДС № 6143/ 02.10.2012г., с начална тръжна цена 29 830 /двадесет и девет хиляди осемстотин и тридесет лева/ лева без ДДС.
Търгът ще се проведе на 17.12.2012г. от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация.
Подробно описание на имотите и изискванията към участниците ще бъдат подробно описани в тръжната документация. Тръжната документация ще се продава от 26.11.2012г. до 14.12.2012 г. включително в касата на Областна администрация на цена  от 100.00 лв. /без ДДС/. Заявленията за участие в търга и писмените ценови предложения, се подават в запечатан плик в деловодството на Областна администрация  до 17.00 ч. на 14.12.2012 г. Начална тръжна цена 29 830лв. /без ДДС/. Депозит за участие в търга 1 500лв. /без ДДС/
   Телефон за справки: 034/40-00- (16,19,44).
 
 
Д-Р ДОНЧО БАКСАНОВ
Областен управител

-------------------------------
09.11.2012г.

Обява за
за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем

ИЗТЕГЛИ>>>>
-------------------------------
11.10.2012г.

Обява за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава IIот ЗДС, във връзка с глава III и  V от ППЗДС за отдаване под наем

ИЗТЕГЛИ>>>

--------------------------------------------------------------------------------
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ
Пазарджишка област   
На основание: чл.16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал.2, чл. 43, ал. 1 от ППЗДС, чл. 56, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ  и на основание Заповед № ДС-151/16.07.2012г. на Областен управител на Пазарджишка област.

ОБЯВЯВАМ:


Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем  на :

Терен № 4 - с площ от 132кв.м. от които - 76кв.м. за павилион /кафе-аперитив/ и 56кв.м. за разполагане на маси и поставяне на навес /сенник/ над тях, от имот– ПДС, актуван с АДС № 5803/ 11.07.2011г., представляващ ПИ с идентификатор 55155.503.376, находящ се на ул. “ Екзарх Йосиф “ № 15А, гр. Пазарджик, за разполагане на преместваеми обекти /павилиони / за търговска за срок от 5 год. Начална тръжна цена 7.14лв. на кв.м. /без ДДС/ или 942.48лв. /без ДДС/ едномесечна наемна вноска за целия терен, както и 100.00лв. /без ДДС/ депозит за участие.
Терен за разполагане на преместваемо съоръжение /павилион/ с площ от 40.00кв.м., представляващ част от ПИ – ЧДС, с идентификатор 55155.507.2, актуван с АДС № 4321/19.05.2003г., находящ се на ул. “Болнична“ № 19, гр. Пазарджик, за срок от 5 год. Начална тръжна цена 12.00лв. на кв.м. /без ДДС/ или 480.00лв. /без ДДС/ едномесечна наемна вноска за целия терен, както и 50.00лв. /без ДДС/ депозит за участие.

Търгът ще се проведе на 20.08.2012 г.от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация.
Подробно описание на имотите и изискванията към участниците ще бъдат подробно описани в тръжната документация.  Тръжната документация ще се продава от 01.08.2012г. до 17.08.2012 г. включително в касата на Областна администрация на цена  100.00 лв. /без ДДС/. Заявленията за участие в търга и писмените ценови предложения, се подават в запечатан плик в деловодството на Областна администрация  до 17.00 ч. на 17.08.2012 г.
   Телефон за справки: 034/40-00- (16,19).
 
                                               ОБЛАСТЕН    УПРАВИТЕЛ:
                                        /Д-Р ДОНЧО БАКСАНОВ/

--------------------
17.07.2012 г.

Обществена поръчка почистване на речни легла

ЗАПОВЕД >>>
ОБЯВЛЕНИЕ >>>

--------------------


ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ

Пазарджишка област
 
   На основание: чл.16, ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл. 13, ал.2, чл. 43, ал. 1 от ППЗДС, чл. 56, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ  и на основание Заповед №ДС-139/04.07.2012г. на Областен управител на Пазарджишка област.

ОБЯВЯВАМ:

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на глава ІІ от ЗДС, във връзка с глава ІІІ и V от ППЗДС за отдаване под наем  на :

1.Части / терени / от имот – публична  държавна собственост, актуван с АДС № 5803 от 11.07.2011 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.503.376, находящ се на ул. “ Екзарх Йосиф “ № 15А, гр. Пазарджик, за разполагане на преместваеми обекти /павилиони / за търговска дейност за срок от 5 години. Начална тръжна цена – 27.00 лв. на кв.м. и 0.5% депозит от първоначалната тръжна  цена. Терените са както следва: № 1, с площ от 6 кв.м., № 2, с площ от 15 кв.м. и № 3, с площ от 6 кв.м.
2. I-ви етаж от сграда – магазин, със застроена площ от 60 кв.м., находяща се в гр. Пазарджик, ул. “ Димитър Казаков – Нерон “ № 6, актувана с АДС № 3215 от 16.05.2000 г. Начална тръжна цена 940 лв. без ДДС и 0.5% депозит от първоначалната тръжна цена, за срок от 5 години.
Търгът ще се проведе на 13.08.2012 г.от 10.00 ч. в сградата на Областна администрация .
Подробно описание на имотите и изискванията към участниците ще бъдат подробно описани в тръжната документация.  Тръжната документация ще се продава от 16.07.2012 г. до 10.08.2012 г. включително в касата на Областна администрация на цена  100.00 лв. /без ДДС/. Заявленията за участие в търга и писмените ценови предложения, се подават в запечатан плик в деловодството на Областна администрация  до 17.00 ч. на 10.08.2012 г.
   Телефон за справки: 034/40-00- (16,19).

 

--------------------
13.07.2011 г.

Заповед на Областния управител ПО-206 от 13.07.2011 г. 

ИЗТЕГЛИ >>>


--------------------
01.11.2010 г.

Заповед на Областния управител във връзка с постъпило искане от "ЕВРО БЕТОН" ЕООД, гр. София

ИЗТЕГЛИ >>>


Трима са задържаните шофьори през уикенда. На кръстовище в Пазарджик полицейски автопатрул засякъл лек автомобил „Мерцедес“. Водачът му М.Ю.- 21г. бил тестван с дрегер, като пробата му за употреба на наркотици се оказала положителна. В панагюрското село Оборище полицаи от управлението в средногорския град спипали 46-годишният В.Д. от същото село. Той управлявал джипа си с 1.79 промила концентрация на алкохол. На кръстовище в Пазарджик пък 31-годишният П.Б. шофирал въпреки, че шофьорската му книжка била отнета.