Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


Областни съвети


ОБЛАСТНА КОМИСИЯ/ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

1.

Областен съвет за  развитие

 Поименен списък на членовете на Областния съвет за развитие на Област Пазарджик
Областен управител
2.

 Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб Областен управител
3.

 Областен съвет по сигурност Областен управител
4.

 Областен съвет за тристранно сътрудничество Областен управител
5.

 Областен съвет за енергийна ефективност Областен управител
6.

 Областен експертен съвет по устройство на територията Областен управител
7.

 Областен координационен механизъм подеинституционализация Областен управител
8.

Областен съвет за превенция и противодействие на корупцията Зам. областен управител Стефан Мирев
9.

Областна комисия по заетост към Областния съвет за развитие Зам. областен управител
10.

Областен съвет по условия на труд  Зам. областен управител
11.

Областна комисия по транспорт  Зам. областен управител Стефан Мирев
12.

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата  Зам. областен управител Стефан Мирев
13.

Регионален пандемичен комитет  Зам. областен управител
14.

Областна епизоотична комисия за борба и профилактика на заразните заболявания по животните Зам. областен управител Стефан Мирев
15.

 Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси Зам. областен управител
16.

 Областна комисия „Военни паметници” Зам. областен управител
17.

 Областен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата Зам. областен управител Стефан Мирев
18. 

Консултативен съвет по обществен контрол в областта на социалните услугиЗам. областен управител
19. 

Комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на областтаЗам. областен управител Стефан Мирев
20. 

Областен съвет по култураЗам. областен управител