Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


СтруктураОБЩА СТРУКТУРА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПАЗАРДЖИК

 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  Златко Димитров Митрев
 e-mail: secretary@pz.government.bg
 тел.:+359 34 40 00 02
 ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Стефан Неделчев Мирев
 e-mail: 
smirev@pz.government.bg
 тел.:+359 34 40 00 03

 Георги Маринов Милчев
 e-mail: gmilchev@pz.government.bg
 тел.:+359 34 40 00 02

ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР СВЕТЛАН ПАСКАЛЕВ КАРТАЛОВ
 e-mail: chief_secretary@pz.government.bg
 тел.:+359 34 40 00 17
 Служител по сигурността на информацията Георги Запринов Арабаджийски
 тел.:+359 34 40 00 26

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
 Директор  Петър Стоянов Костов
  тел.:+359 34 40 00 05
 Главен юрисконсулт  Мария Кръстева Ангелиева
  тел.:+359 34 40 00 06
 Главен счетоводител Надежда Бориславова Цокова
  тел.:+359 34 40 00 23
 Главен експерт – финанси  Гинка Георгиева Дудова
  тел.:+359 34 40 00 24
 Главен експерт „Човешки ресурси” Николина Иванова Царска
  тел.:+359 34 40 00 27
 Младши експерт Веселка Тихомирова Фурнаджиева
  тел.:+359 34 40 00 29
 Главен специалист Парашкева Тодорова Тачева
  тел.:+359 34 40 00 29
 Старши специалист Тодор Василев Тодоров
  тел.:+359 34 40 00 22
 Специалист Георги Благоев Стойнов

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
 Директор Николай Вълчев Колев
  тел.:+359 34 40 00 11
 Главен експерт Иван Димитров Тилев
  тел.:+359 34 40 00 15
 Главен експерт Боян Василев Мавров
  тел.:+359 34 40 00 14
 Главен експерт 
  тел.:+359 34 40 00 04
 Главен експерт Гергана Тодорова Калоянова
  тел.:+359 34 40 00 12
 Главен експерт Любов Николова Тренкова
 тел.:+359 34 40 00 13
 Главен експерт Мария Симонова Ловчинова-Илкова
  тел.:+359 34 40 00 32
 Главен експерт Милена Иванова Комсийска
  тел.:+359 34 40 00 09
 Младши експерт Николай Спасов Попчев
 тел.:+359 34 40 00 09
 Младши експерт Мартин Арсен Ашикян
  тел:+359 34 40 00 07
 Главен специалист Лариса Алексеевна Савова
 тел.:+359 34 40 00 01
 Специалист  Виктория Минчева Петрова
 тел:+359 34 40 00 06
 Главен експерт Даринка Бориславова Кочмаларска
 тел.:+359 34 40 00 16
 Старши юрисконсулт Ангел Иванов Стоев
 тел.:+359 34 40 00 18
 Старши експерт Тоня Стойчева Пеканова
 тел.:+359 34 40 00 19
 Старши юрисконсулт Мирослава Йорданова Шотева
 тел.:+359 34 40 00 19Дейности на Общата администрация

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":

    1. Приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
    2. Предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
    3. Систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
    4. Оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
    5. Осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
    6. Разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
    7. Води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
    8. Изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
    9. Обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
    10. Подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
    11. Изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
    12. Изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
    13. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
    14. Организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
    15. Организира материално-техническото снабдяване;
    16. Обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
    17. Подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
    18. Организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
    19. Подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
    20. Осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Дейности на Специализираната администрация
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":

    1. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
    2. Организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
    3. Организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
    4. Изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
    5. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
    6. Координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
    7. Подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
    8. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
    9. Осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
    10. Подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
    11. Организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
    12. Подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
    13. Набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
    14. Участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и  проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
    15. Координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
    16. Поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
    17. Осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
    18. Осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
    19. Осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
    20. Води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
    21. Води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
    22. Осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
    23. Осъществява процедури по реституционни закони.