home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Пазарджик вече има Регионален център за правна помощ

  23. 11. 2017 : 16:18:06

Заместник областният управител Йордан Кожухаров присъства на официалното откриване на Регионалния център за правна помощ в сградата на Адвокатурата в Пазарджик. Церемонията започна с молебен за здраве и благополучие. Центърът ще обслужва социално слаби граждани, които не могат да си позволят ползването на платени адвокатски услуги. Помещава се в сградата на Адвокатурата, на ул. „Хан Крум“, а за откриването тук пристигна и председателят на Националния център за правна помощ  адв. Елена Чернева, както и представители на партньорски институции.


Адвокат Чернева каза, че адвокатите, които ще обслужват центъра са приели да работят на почти символични хонорари, те ще дават консултации на ротационен принцип. Това е дванадесетият такъв център в страната. Освен в Пазарджик консултации може да бъдат давани и в други населени места от областта, стига да има покана от страна на тамошните кметства. Адвокат Кирил Александров, председател на пазарджишката колегия също приветства гостите, сред които имаше множество адвокати, съдии, прокурори и представители на държавната и общинската власт.
Ето в какво ще се състои дейността на Регионалният център за правна помощ и кои биха могли да се ползват от неговите услуги:
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАВНАТА ПОМОЩ:
- Консултация по правен проблем или спор преди завеждане на дело;
- Подготовка на документи за завеждане на дело, ако има основание за това;
- Процесуално представителство по вече образувано дело - пред разследващи органи или съда;
- Представителство при задържане от органите на МВР и по Закона за митниците.
КОЙ ИМА ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ:
- Физически лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда и при условията на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
- Физически лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон по Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 година.
- Лица настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
- Лица, ползващи социална услуга звено „Майка и бебе";
- Деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини и близки;
- Деца в риск;
- Лица по чл. 144 и 143 от Семейния кодекс за издръжка;
- Лица, ненавършили 21 години по реда на Регламент /ЕО/ № 4/ от 2009 година на Съвета от 2008 година.
- Пострадали от домашно или сексуално насилие
- Пострадали от трафик на хора;
- Лица, търсещи международна закрила по реда на ЗУБ;
- Чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, настанени в специален дом за временно настаняване по реда на Закона за чужденците.
- Лица, чиито месечни доходи са в размер не по-голям от линията на бедност за съответната година.
КОЙ НЯМА ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ: Юридически лица - търговски дружества, кооперации и други юридически лица.
ВИДОВЕ ДЕЛА, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВНА ПОМОЩ: Наказателни дела, граждански дела и административни дела.
КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕМ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ:
Национално бюро за правна помощ - адрес София, ул. „Развигор”, № 1, телефон за контакт – 02/819 32 00.
Национален телефон за правна помощ – 070 018 250.
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ:
- Молба-декларация за предоставяне на правна помощ за консултация и подготовка на документи за образуване на дело може да откриете на интернет страницата на Националното бюро за правна помощ в Раздел "Информация - документи и указания" или да получите от офиса на Националното бюро за правна помощ или от съответната адвокатска колегия по местоживеене;
- Заповед или удостоверение от директора на дирекция „Социално подпомагане" по настоящ адрес на лицето, че отговаря на условията за получаване на социални помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, целева помощ за отопление или че лицето е настанено в специализирана институция за предоставяне на социални услуги или ползва социална услуга звено „Майка и бебе".
- Документ за размера на месечните доходи на лицето.
Горните документи се подават в офиса на националното бюро за правна помощ или в някой от регионалните центрове за консултиране.
Когато лицето има образувано съдебно дело, може да подаде молба за правна помощ по образец, публикуван на интернет страницата на бюрото в раздел „Информация-документи и указания'
Молба за правна помощ за процесуално-представителство по вече образувано съдебно дело се подава до съда в деловодството по номера на делото и съдебния състав, като приложите декларация за семейно и имотно състояние, документи, удостоверяващи вашата трудова заетост и доходи - трудов договор, удостоверение от бюрото по труда, документи, удостоверяващи вашето здравословно състояние - решение на ТЕЛК и др, удостоверение за размера на пенсията ви и всякакви други документи, удостоверяващи вашето затруднено финансово състояние и невъзможност да си упълномощите адвокат.
За консултация и/или подготовка на документи за образуване на дело, ако отговаряте на условията по закона за правна помощ, вие не дължите заплащане на адвоката и последният няма право да ви иска и да получава възнаграждение от вас. По време на делото вие също не дължите възнаграждение на служебния адвокат.
Ако бъдете осъден вие ще трябва да заплатите на Националното бюро за правна помощ разноските по възнаграждението на адвоката, който ви е защитавал.
Правната помощ не обхваща заплащането на такси за образуване на дело и разноски за експертзи и вещи лица по производството, освен ако съдът ви е освободил от тях по ваша молба и след преценка, че нямате достатъчно средства да ги платите.