home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧЕ НА 2017 ГОДИНА

  07. 09. 2017 : 13:56:52

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 113.2 хил., от които 63.3 хил. са мъже, а 49.9 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 10.3%, а спрямо второто тримесечие на 2016 г. - с 3.3% .
Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2017 г. е 51.4% (при 52.2% за страната), съответно 59.3% за мъжете и 44.0% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на 9-о място в страната.


Фиг. 1. Коефициенти на заетост по тримесечия в област Пазарджик


През второто тримесечие на 2017 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 110.6 хил., като 61.5 хил. от тях са мъже, а 49.1 хил. са жени. Общият брой на заетите лица тази възрастова група се увеличава както в сравнение с първото тримесечие на 2017 г ., така и в сравнение с второто тримесечие на 2016 г., съответно с 10.5% и 3.3%.
 Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 65.7%, съответно 71.4% за мъжете и 59.7% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. този коефициент се увеличава с 6.4 процентни пункта, а в сравнение с второто тримесечие на 2016 г. - с 3.1 процентни пункта.

   Методологични бележки

           Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.
           Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.
           Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:
- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.
Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.
По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на интернет страницата на НСИ - www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”.