home.jpg  contactus.jpg  facebookOA.jpg  anketa.png

Размер на текста

+ A | - a | А
Област Пазарджик

Областна администрация
Пазарджик


 Работна среща във връзка с  разработването на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците

  07. 04. 2017 : 16:31:09

Днес се проведе заседание на експертна работна група, чиято задача е да изготви единна рамка за разписването на Областна стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Пазаджик. Разработването на Стратегията е във връзка с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 1 август 2016 г. 

070317_1.jpg Подобен документ се изготвя за първи път. Той цели да въведе т.нар. приобщаващо образование. Стратегията включва мерки и дейности по две направления: осигуряване на обща подкрепа за развитието на всички деца и допълнителна подкрепа, насочена към децата със специални образователни потребности, децата с хронични заболявания, тези с изявени дарби и децата в риск. Ангажимент на Областния управител е да организира разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която се изготвя на база на анализ на потребностите от подкрепа във всяка една община на територията на област Пазарджик.
Ръководител на работната група е главният секретар на областна администрация Светлан Карталов, който представи по време на срещата проект на рамка и визия на Областната стратегия, система за прилагане на мерките за обща и допълнителна подкрепа. Работният екип по Стратегията е определен със заповед на областния управител, в него са включени експерти от РУО, РЗИ и РДСП Пазарджик, представители на общините, на помощни училища, център за подкрепа на приобщаващото образование и представители на неправителствени организации.
    Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците ще бъде базирана на анализи на общините, които вече са изготвени и приети от общинските съвети в областта. Те обобщават ресурсите, с които разполага всяка община за предоставяне на подкрепа на децата и учениците, като сред тях са както материалната база и предоставяните към момента услуги, така и експертите, които работят на нейна територия. Областната стратегия ще бъде утвърдена от областния управител, след съгласуване с Областния съвет за развитие и с Регионалното управление на образованието.
070317_2.jpg